GI?I THI?U CÔNG TY VILLA LAND

  • V?i ph??ng châm Khách hàng là ?u tiên hàng ??u, và ??nh h??ng Liên t?c tìm ki?m nh?ng ch??ng trình ??nh c? t?t nh?t cho ph?c v? khách hàng, VillaLand ?ã luôn n? l?c tìm ki?m ??i tác, xây d?ng th??ng hi?u, ni?m tin v?i khách hàng.
  • VillaLand luôn n? l?c làm hài lòng khách hàng và cung c?p d?ch v? t? v?n, d?ch v? x? lý h? s? chính xác và chuyên nghi?p nh?t.
  • V?i các chuyên gia có h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c t? v?n và x? lý h? s? ??nh c? Canada, VillaLand t? tin có th? gi?i quy?t ???c h?u h?t các nhu c?u c?a khách hàng, ??ng hành cùng khách hàng ??n thành công.
V? CHÚNG TÔI

Gi?i thi?u ??t n??c canada

  • N?m 2020, Canada ???c x?p h?ng #2 trong nh?ng qu?c gia t?t nh?t th? gi?i, t?ng m?t h?ng so v?i n?m 2019.
  • V? ch?t l??ng cu?c s?ng, Canada nh?n ???c ?i?m 10/10 tr?n v?n và ??ng ??u th? gi?i v? h?ng m?c này. Bên c?nh ?ó, h? th?ng giáo d?c và h? th?ng y t? c?ng ??t ?i?m g?n nh? tuy?t ??i khi l?n l??t nh?n ???c ?ánh giá 9.8 ?i?m10 ?i?m.
  • Canada c?ng ???c x?p h?ng #2 v? Quy?n Công Dân, ??t 9.9 ?i?m khi ???c ?ánh giá v? các h?ng m?c ???c tin c?y, ti?n b?, bình ??ng gi?i, t? do tôn giáo, ch?m sóc nhân quy?n và tôn tr?ng quy?n s? h?u.

TOP 10 QU?C GIA T?T NH?T N?M 2020

QUY?N L?I C?A CÔNG DÂN VÀ TH??NG TRÚ NHÂN CANADA

Mi?n ho?c d? dàng xin th? th?c (visa) ??n các n??c nh? M?, Úc, Anh, Châu Âu…

  ???c mi?n h?c phí h?t 18 tu?i. H?c phí ??i H?c t?i ?a b?ng m?t n?a so v?i du h?c sinh…

Ch? ?? và các chi phí v? y t?, ch?m sóc s?c kh?e ???c chính ph? tài tr? và chi tr? h?u h?t.

Ph? n? trong th?i k? thai s?n ???c ngh? t?i ?a ??n 12 tháng và h??ng 65% m?c l??ng tr??c thai k?.

???c h??ng b?o hi?m th?t nghi?p t?i ?a 6 tháng n?u ?ã làm vi?c trên 3 tháng liên t?c.

T? do sinh s?ng, làm vi?c, phát tri?n công vi?c kinh doanh cá nhân ? b?t c? n?i nào ? Canada.

Có th? b?o lãnh ng??i thân ??n sinh s?ng và làm vi?c t?i Canada sau khi th??ng trú ?? 1 n?m

Tr? em ???c nh?n phúc l?i ti?n m?t t? 5,600CAD – 6,700CAD m?i n?m ??n t?i 17 tu?i

Th??ng trú nhân trên 65 tu?i và sinh s?ng t?i Canada trên 10 n?m ???c nh?n phúc l?i ti?n m?t lên ??n 1,800 CAD/tháng.

???c mua nhà, mua xe… lãi su?t th?p. Không ph?i n?p thu? khi có thu nh?p ngoài Canada.

QUY?N L?I C?A CÔNG DÂN VÀ TH??NG TRÚ NHÂN CANADA

Mi?n ho?c d? dàng xin th? th?c (visa) ??n các n??c nh? M?, Úc, Anh, Châu Âu…

  ???c mi?n h?c phí h?t 18 tu?i. H?c phí ??i H?c t?i ?a b?ng m?t n?a so v?i du h?c sinh…

Ch? ?? và các chi phí v? y t?, ch?m sóc s?c kh?e ???c chính ph? tài tr? và chi tr? h?u h?t.

Ph? n? trong th?i k? thai s?n ???c ngh? t?i ?a ??n 12 tháng và h??ng 65% m?c l??ng tr??c thai k?.

???c h??ng b?o hi?m th?t nghi?p t?i ?a 6 tháng n?u ?ã làm vi?c trên 3 tháng liên t?c.

T? do sinh s?ng, làm vi?c, phát tri?n công vi?c kinh doanh cá nhân ? b?t c? n?i nào ? Canada.

Có th? b?o lãnh ng??i thân ??n sinh s?ng và làm vi?c t?i Canada sau khi th??ng trú ?? 1 n?m

Tr? em ???c nh?n phúc l?i ti?n m?t t? 5,600CAD – 6,700CAD m?i n?m ??n t?i 17 tu?i

Th??ng trú nhân trên 65 tu?i và sinh s?ng t?i Canada trên 10 n?m ???c nh?n phúc l?i ti?n m?t lên ??n 1,800 CAD/tháng.

???c mua nhà, mua xe… lãi su?t th?p. Không ph?i n?p thu? khi có thu nh?p ngoài Canada.

CH??NG TRÌNH ??NH C?

XEM CHI TI?T TOÀN B? CH??NG TRÌNH ??NH C? CANADA

ATLANTIC IMMIGRATION PILOT - AIPP

Ch??ng trình ??nh c? thí ?i?m ??i Tây D??ng là ch??ng trình ??nh c? cho ng??i lao ??ng n??c ngoài t?i 4 t?nh bang vùng ??i Tây D??ng Canada là New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island.

DI?N TAY NGH? BRITISH COLUMBIA - BC PNP

Ch??ng trình ?? c? t?nh bang Ontario di?n tay ngh? là ch??ng trình dành cho ng??i lao ??ng n??c ngoài mong mu?n sinh s?ng và làm vi?c lâu dài t?i Ontario. N?i t?a l?c c?a nh?ng thành ph? l?n nh? Ottawa, Toronto, Mississauga…

START-UP VISA

Ch??ng trình ??nh c? dành cho nh?ng doanh nhân có ý t??ng kinh doanh ??t phá và mong mu?n tri?n khai kinh doanh này t?i Canada. Nh?ng doanh nhân này s? ???c h? tr? b?i các t? ch?c tài chính ?? m? r?ng kinh doanh.

VISA DU L?CH CANADA

H? tr? khách hàng tìm hi?u, th?c hi?n các th? t?c c?n thi?t, l?p h? s? theo yêu c?u c?a chính ph? ?? xin Visa du l?ch. V?i visa du l?ch, ng??i n??c ngoài có th? du l?ch, th?m ng??i thân ho?c công tác ng?n h?n t?i Canada. 

T?I SAO L?A CH?N VILLALAND?