21% nhà ở tại Canada sở hữu bởi người nhập cư

20% nhà ở tại Canada sở hữu bởi người nhập cư 1

Theo kh?o sát c?a Royal Lepage, ng??i n??c ngoài ??nh c? Canada góp ph?n ?áng k? vào th? tr??ng b?t ??ng s?n. Có ??n 20% nhà ? Canada ???c mua b?i nh?ng ng??i nh?p c?. 

Canada là m?t trong nh?ng l?a ch?n ??nh c? ph? bi?n c?a nhi?u gia ?ình trên th? gi?i. M?i n?m, có kho?ng 300.000 ng??i n??c ngoài ??nh c? Canada. Do ?ó, ng??i nh?p c? Canada ?óng góp ?áng k? vào th? tr??ng b?t ??ng s?n Canada. 

21% nhà ? Canada ???c mua b?i ng??i nh?p c?

Theo kh?o sát c?a Royal LePage Newcomer 2019, ???c th?c hi?n b?i công ty b?t ??ng s?n Royal LePage, nh?ng ng??i n??c ngoài ??nh c? Canada m?t kho?ng 3 n?m ?n ??nh cu?c s?ng tr??c khi mua nhà. 

Phil Soper, ch? t?ch và CEO c?a Royal LePage, cho bi?t ng??i nh?p c? chi?m kho?ng 21% nh?ng ng??i mua nhà ? Canada. Con s? ?ó cho th?y ng??i nh?p c? ?óng góp ?áng k? cho th? tr??ng b?t ??ng s?n.

20% nhà ? t?i Canada s? h?u b?i ng??i nh?p c? 2

“Canada là qu?c gia c?a ng??i nh?p c?. Và nh?ng ng??i nh?p c? góp ph?n quan tr?ng vào s? t?ng tr??ng kinh t?. ?i?u làm chúng tôi ng?c nhiên qua cu?c kh?o sát l?n này là h? còn ?óng góp ?áng k? cho th? tr??ng b?t ??ng s?n”, ông Soper chia s?.

N?u m?c ?? nh?p c? hi?n t?i ???c duy trì, Royal LePage ??c tính trong vòng 5 n?m t?i, nh?ng ng??i ??nh c? Canada m?i s? mua 680.000 c?n nhà ? Canada.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *