AI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THE ATLANTIC IMMIGRATION PILOT

CHƯƠNG TRÌNH THE ATLANTIC IMMIGRATION PILOT

The Atlantic Immigration Pilot có hai ch??ng trình dành cho công nhân lành ngh?:

  • Ch??ng trình có tay ngh? cao c?a ??i Tây D??ng
  • Ch??ng trình Trung c?p ??i h?c có tay ngh? cao

và m?t ch??ng trình dành cho sinh viên t?t nghi?p qu?c t?:

  • Ch??ng trình ??i h?c qu?c t? Atlantic

Kinh nghi?m làm vi?c, giáo d?c và cung c?p vi?c làm b?n c?n s? ph? thu?c vào vi?c b?n ?ang n?p ??n nh? là m?t nhân viên hay m?t sinh viên qu?c t? t?t nghi?p. Các yêu c?u khác là nh? nhau cho c? hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *