Alberta yêu cầu điểm CRS từ 300 trong tháng 4

Alberta phát hành 1.207 l?i m?i cho các ?ng c? viên Express Entry trong n?m nay.

Trong tháng 4, Alberta m?i 320 ?ng c? viên Express Entry n?p ??n xin ?? c? c?p t?nh cho th??ng
trú.

AINP g?n ?ây ?ã công b? chi ti?t v? ch??ng
trình ?? c? c?a t?nh t? ngày 1/4 và ngày 14/4.

Ch??ng trình ??u tiên c?a Alberta trong tháng
này ?ã m?i 120 ?ng c? viên ??ng ký ?? c? c?p t?nh.

Các ?ng viên không c?n ph?i có l?i m?i làm vi?c,
tuy nhiên, h? ph?i có h? s? trong h? th?ng Express Entry liên bang.

Các ?ng c? viên Express Entry c?ng c?n có ?i?m
CRS t?i thi?u là 381. Nh?ng ?i?m này
???c tính d?a trên các y?u t? nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm vi?c, trình ?? h?c v?n và kh?
n?ng ngo?i ng?.

Yêu c?u CRS gi?m xu?ng 353 cho ngày 14/4, trong ?ó 200 ?ng c? viên Express Entry ???c Alberta m?i n?p ??n xin ??
c? c?p t?nh.

N?u nh?n ???c ?? c? c?p t?nh, nh?ng ?ng viên này s? có thêm 600 ?i?m CRS, ??m
b?o r?ng h? s? nh?n ???c ITA cho th??ng trú Canada trong ch??ng trình Express Entry liên bang ti?p theo.

Express Entry là h? th?ng qu?n lý c?a Canada
cho ba ch??ng trình nh?p c? liên bang: Ch??ng trình công nhân lành ngh? liên
bang, Ch??ng trình giao d?ch tay ngh? liên bang và H?ng kinh nghi?m Canada.

K? t? khi các bi?n pháp ??c bi?t ?? phòng ch?ng COVID-19 c?a
Canada b?t ??u có hi?u l?c vào ngày 18/3, Express Entry th??ng m?i các ?ng c? viên H?ng kinh nghi?m Canada và các ?ng c? viên nh?n ???c ?? c? c?p t?nh, ch?ng
h?n nh? nh?ng ng??i ???c m?i qua Express
Entry c?a Alberta.

Tiêu chí ?? ?i?u ki?n cho Express Entry c?a Alberta

?? nh?n ???c l?i m?i
thông qua Express Entry c?a Alberta, các ?ng c? viên c?n có kinh nghi?m làm vi?c
trong m?t ngh? nghi?p h? tr? “các ?u tiên phát tri?n và ?a d?ng hóa kinh t?” c?a
t?nh bang Alberta.

AINP không cung c?p danh sách các ngành ngh? ??
?i?u ki?n.

M?c dù không c?n thi?t ph?i có l?i m?i làm vi?c
?? ?? ?i?u ki?n cho ch??ng trình này, AINP nói r?ng có th? ?u tiên cho các ?ng
viên ?áp ?ng ba tiêu chí sau:

  • m?t l?i m?i làm vi?c ho?c kinh nghi?m làm vi?c ? Alberta;
  • b?ng c?p t? m?t t? ch?c sau trung h?c Canada và m?t l?i m?i làm vi?c h?p
    l?;
  • cha m?, con cái ho?c anh ch? em ?ã s?ng ? t?nh.

Cho ??n nay, Alberta ?ã phát hành 1.207 l?i m?i cho các ?ng c? viên Express Entry. N?m 2019, t?ng c?ng 6.884 l?i m?i ???c phát hành thông qua Ch??ng trình nh?p c?nh c?a Express Entry. Phân b? ?? c? c?p t?nh c?a Alberta n?m 2020 v?n ch?a ???c công b?.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *