BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ATLANTIC CỦA CHÍNH PHỦ CANADA?

Ch??ng trình ??nh c? Atlantic là ch??ng trình liên k?t gi?a chính ph? Canada và 4 t?nh khu v?c Atlantic (bao g?m British Columbia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland – Labrador) cho phép lao ??ng có tay ngh? cao, trung và sinh viên sau khi t?t nghi?p xin th??ng trú nhân d? dàng h?n v?i nh?ng yêu c?u thông thoáng h?n.

?u ?i?m v??t tr?i so v?i các v?i ch??ng trình ??nh c? khác

Theo ông Francis McGuire, Ch? t?ch C? quan Atlantic Opportunities (c? quan thu?c chính ph? ch?u trách nhi?m t?o c? h?i cho s? phát tri?n kinh t? khu v?c Atlantic), các t?nh thu?c vùng Atlantic ?ang thi?u h?t kho?ng 20.000 lao ??ng ? m?t s? ngành ngh? mà không th? l?p ??y b?ng ngu?n nhân l?c ??a ph??ng. Ch??ng trình ??nh c? Atlantic (Atlantic Immigration Pilot Program) cho phép nh?ng nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh thuê thêm lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? và sinh viên sau khi t?t nghi?p. ??ng th?i, ngu?n nhân s? m?i này có th? n?p h? s? xin th??ng trú nhân ?? ??m b?o làm vi?c và g?n bó lâu dài t?i các ??a ph??ng.

?u ?i?m v??t tr?i c?a Ch??ng trình ??nh c? Atlantic so v?i nh?ng ch??ng trình ??nh c? Canada khác là yêu c?u ti?ng Anh th?p h?n, ti?n trình xét duy?t h? s? rút ng?n th?i gian h?n. Sinh viên qu?c t? sau t?t nghi?p không ?òi h?i ph?i có kinh nghi?m làm vi?c ?? xin th??ng trú nhân.

C? th?, yêu c?u xin th??ng trú nhân ??i v?i sinh viên qu?c t? sau khi hoàn thành vi?c h?c theo Ch??ng trình ??nh c? vùng Atlantic nh? sau:

Tu?i T?i thi?u ?? 19 tu?i
Ngôn ng? T?i thi?u CLB 4 (t??ng ???ng IELTS 4.5)
Giáo d?c T?i thi?u có b?ng cao ??ng/ch?ng ch? 2 n?m ???c c?p b?i tr??ng cao ??ng hay ??i h?c ???c tài tr? công
Kinh nghi?m làm vi?c Không yêu c?u
Job offer ·         Công vi?c toàn th?i gian (30 gi?/tu?n)
NOC O, A, B hay C·         Có job offer t? m?t nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh·         ???c nh?n t?i thi?u 1 n?m tr??c khi n?p h? s?
Kh? n?ng tài chính 3.118 CAD (+ 764 CAD cho m?i ng??i ph? thu?c)
Cam k?t Có k? ho?ch s?ng và làm vi?c ? British Columbia/New Brunswick/Prince Edward Island hay Newfoundland – Labrador
Yêu c?u khác Có k? ho?ch thanh toán các phí d?ch v? d?a trên ?ánh giá nhu c?u c?a ng??i m?i ??n
Ti?n trình xét duy?t h? s? T? 6-8 tháng

 

Du h?c Canada t?i khu v?c Atlantic sinh viên có nh?ng l?a ch?n nào?

Ch?c h?n b?n ?ã quá quen thu?c v?i nh?ng cái tên Toronto, Vancouver, Montreal – nh?ng thành ph? sinh viên n?i ti?ng g?n v?i các t?nh Ontario, British Columbia, Quebec và Alberta. Còn New Brunswick, Prince Edward Island hay Newfoundland – Labrador có th? là nh?ng cái tên còn khá xa l? b?i ?ây ???c xem là nh?ng ?i?m ??n h?c thu?t “m?i n?i”, t?t nhiên ch? ??i v?i sinh viên qu?c t?. Nhi?u ng??i t? bên ngoài Canada v?n th?c m?c “du h?c nên ch?n t?nh bang nào?” và nh?ng thành ph? l?n, có ?ông ??o sinh viên qu?c t? v?n là nh?ng l?a ch?n hàng ??u. Chính vì v?y, có th? b?n s? b? qua khu v?c Atlantic –  m?t n?i c?ng r?t tuy?t v?i! Khu v?c này n?i ti?ng v?i thiên nhiên t??i ??p, xã h?i thanh bình, ng??i dân r?t ??i thân thi?n và h? th?ng giáo d?c ch?t l??ng h?n b?n t??ng.

Vùng ??t ???c thiên nhiên ?u ái

N?m ? vùng b? bi?n phía ?ông c?a Canada và ???c bao quanh b?i ??i Tây D??ng, khu v?c Atlantic có c?nh quan thiên nhiên tuy?t di?u. Cao nguyên Cape Breton và V??n qu?c gia Gros Morne là hai trong s? nh?ng công viên qu?c gia ?áng chiêm ng??ng c?a Canada, là nh?ng ?i?m ??n ?? c?m tr?i và t?n h??ng nh?ng ho?t ??ng tr?i nghi?m ?áng giá.

Khu v?c có nhi?u ??i h?c, cao ??ng ???c ?ánh giá cao

Các t?nh vùng Atlantic có nhi?u tr??ng h?c xu?t s?c ?? l?a ch?n, m?i tr??ng có ?u th? và danh ti?ng h?c thu?t tuy?t v?i riêng. Nhi?u tr??ng t?i khu v?c này n?m trong top 25 ??i h?c t?t nh?t Canada g?m: ??i h?c Acadia, ??i h?c St. Francis Xavier, ??i h?c Cape Breton, ??i h?c Prince Edward Island, ??i h?c Mount Allison, ??i h?c St. Thomas, ??i h?c Saint Mary.

Sinh viên qu?c t? t?i Atlantic có nh?ng tr?i nghi?m quý báu

Hi?p h?i ??i h?c Atlantic (AAU) ?ã ti?n hành m?t cu?c kh?o sát vào n?m 2016 và k?t qu? cho th?y 87% sinh viên t?t nghi?p hài lòng v?i vi?c h?c, ch?t l??ng cu?c s?ng c?a h? t?i Atlantic. Ngoài tr?i nghi?m h?c t?p ?áng giá trên l?p cùng b?n bè qu?c t? d??i s? h??ng d?n c?a các gi?ng viên giàu kinh nghi?m, t?n tâm, sinh viên còn ???c tham gia nhi?u ho?t ??ng ngo?i khóa, t?n h??ng l?ch trình khám phá vùng ??t thú v?.

Các t?nh vùng Atlantic mu?n gi? chân sinh viên qu?c t? sau khi t?t nghi?p

C?ng theo AAU, 65% sinh viên qu?c t? d? ??nh s? ? l?i các t?nh vùng Atlantic sau khi t?t nghi?p. Tin t?t ??i v?i nh?ng ai có ý ??nh du h?c Canada và xin th??ng trú nhân khu v?c Atlantic khi các t?nh khu v?c này ngày càng h??ng ??n gi? chân nhân tài b?ng chính sách ??nh c? thông thoáng h?n cho lao ??ng nh?p c? trong ?ó có sinh viên. Nh?ng ai ?? ?i?u ki?n có th? xin th??ng trú nhân theo Ch??ng trình ?? c? t?nh bang (PNPs) hay Ch??ng trình ??nh c? Atlantic. Hay sinh viên mu?n s?ng ? nh?ng t?nh bang khác c?a Canada v?n có nhi?u l?a ch?n.

Sinh viên qu?c t? sau khi t?t nghi?p có th? xin gi?y phép ? l?i Canada làm vi?c t?i ?a ??n 3 n?m. ?i?u này cho phép các b?n tr? thành lao ??ng lành ngh? ? b?t c? ?âu t?i ??t n??c lá phong. Khi có ?? kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada, b?n có th? n?p ??n xin th??ng trú tr?c ti?p theo ch??ng trình ??nh c? liên bang Express Entry.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *