Tìm ??n US Home &
??u T? B?t ??ng S?n

21%
L?i nhu?n hàng n?m

??u t? vào khu c?n h?
multifamily
 
T? $100,000
Xem t?t c?

Dòng ti?n
?áng tin c?y

Mua nhà cho thuê t?i nh?ng th? tr??ng nóng
 
T? $200,000
Xem t?t c?

Mua nhà m?i n?i
kh?p trên Hoa K?

Liên h? v?i chuyên viên
US Home
 
MI?N PHÍ
Xem t?t c?
H?I TH?O

HÃY THAM D? NH?NG BU?I H?I TH?O S?P T?I

H?i th?o kênh ??u t? góp v?n vào 
Khu trung tâm th??ng m?i Home2 Suites
L?i nhu?n trung bình 18.4%/n?m

  • August 16th, 2018
  • 09:00 AM
  • P905 L?u 9 Saigon Tower, 29 Lê Du?n, Qu?n 1, HCM
??NG KÝ NGAY BÂY GI?

A title

Image Box text