Bộ Di Trú Canada khởi động lại việc hỗ trợ thông tin qua điện thoại

B? Nh?p C?, T? N?n và Qu?c T?ch Canada kh?i ??ng l?i vi?c ph?n h?i thông tin qua ?i?n tho?i.

B? Di Trú Canada kh?i ??ng l?i vi?c h? tr? thông tin qua ?i?n tho?i.

Các ho?t ??ng h? tr? ng??i nh?p c? thông qua ?i?n tho?i c?a B? Nh?p C?, T? N?n và Công Dân Canada (IRCC) ?ã ng?ng ho?t ??ng k? t? cu?i tháng 3 ?? ?áp ?ng bi?n pháp phòng ch?ng COVID-19 trên toàn Canada.

Bây gi?, IRCC s? kh?i ??ng l?i vi?c ph?n h?i các cu?c g?i v?i t?n su?t th?p h?n tr??c nhi?u l?n. Vi?c ph?n h?i qua ?i?n tho?i s? di?n ra t? th? 2 ??n th? 6, t? 9.00-17.00 gi? (gi? B?c M?).

H? th?ng ?i?n tho?i m?i ???c thi?t l?p ?? h? tr? các nhân viên làm vi?c t?i nhà. IRCC c?ng c?nh báo r?ng, các s? c? k? thu?t có th? x?y ra do h? th?ng m?i ???c thi?t l?p.

Các yêu c?u tr?c tuy?n có th? ???c g?i ?i 24/7 thông qua bi?u m?u IRCC.

Theo CICNews/Villalandbiên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *