British Columbia mời 476 ứng cử viên cho chương trình nhập cư mới nhất

T?nh hi?n ?ã m?i 1.991 ?ng c? viên nh?p c? ?? n?p ??n ?? c? c?p t?nh k? t? tháng 01/2020.

British Columbia ?ã ban hành 476 l?i m?i m?i ?? ??ng ký ?? c? c?p t?nh trong các ch??ng trình di?n ra vào các ngày 30/03, 06/06 và 07/06.

Ch??ng trình g?n nh?t ???c t? ch?c vào ngày 07/04, ???c th?c hi?n theo Ch??ng trình thí ?i?m công ngh? t?nh British Columbia (BC PNP), h? tr? ngành công ngh? t?nh trong n? l?c tuy?n d?ng nhân tài thông qua các ch??ng trình hàng tu?n.

Các ?ng c? viên ???c ch?n trong ?ó là t? các h?ng m?c Công nhân lành ngh? và t?t nghi?p qu?c t? và c?n ?i?m t?i thi?u c?p t?nh là 85.

Ch??ng trình ngày 06/04 ?ã m?i 18 ?ng viên thông qua ch??ng trình nh?p c? Doanh nhân BC PNP.

?i?m t?i thi?u c?n thi?t cho m?t l?i m?i là 107.

Trong ch??ng trình ngày 30/03, BC PNP ?ã ??a ra l?i m?i t?i 311 công nhân lành ngh? và bán lành ngh? và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? thông qua các lu?ng BC Nh?p c? K? n?ng và Chuy?n phát nhanh BC.

Yêu c?u ?i?m t?i thi?u là t? 102 ??n 105 trong vòng tuy?n ch?n ?ó.

Các ?ng viên nh?n ???c l?i m?i n?p ??n hi?n có t?i ?a 30 ngày theo l?ch k? t? ngày th? m?i n?p ??n hoàn ch?nh thông qua h? th?ng ??ng ký BC PNP Online. M?t l?i m?i n?p ??n không ??m b?o r?ng các ?ng viên s? ???c ch?p thu?n ?? c?.

?? ???c xem xét theo BC PNP, h?u h?t các ?ng viên ph?i có m?t l?i m?i làm vi?c toàn th?i gian, không xác ??nh t? m?t ch? lao ??ng trong t?nh, nh?ng ng??i s?n sàng h? tr? h? trong quá trình n?p ??n.

Theo CICNews/Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *