British Columbia tổ chức bốc thăm Tech Pilot hằng tuần

BC PNP ?ã phát th? m?i n?p ??n cho các ?ng c? viên trong ch??ng trình Express Entry BC và các di?n nh?p c? k? n?ng vào ngày 29-4-2020

British Columbia ?ã m?i 75 ?ng viên Di?n tay ngh? và Express Entryn?p ??n xin ?? c? c?p t?nh dành cho th??ng trú nhân thông qua Tech Pilot vào ngày 29-4.

Tech Pilot ??a ra l?i m?i cho các nhân viên công ngh? n??c ngoài ?? ?i?u ki?n v?i l?i m?i làm vi?c h?p l? t?i m?t trong 29 ngành công ngh? theo yêu c?u trong t?nh.

Th? m?i ?ã ???c g?i t?i các ?ng viên có tay ngh? và các công nhân qu?c t? cho c? hai di?n Express Entry BC (EEBC) và Di?n tay ngh?. ?i?m yêu c?u t?i thi?u cho các ?ng viên ? c? hai h?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? là 85 ?i?m.

Các ?ng c? viên Express Entry BC ph?i ???c ??ng ký theo c? h? th?ng Express Entry liên bang và H? th?ng ??ng ký nh?p c? di?n tay ngh? B.C. (SIRS).

Các ?ng c? viên Express Entry có ?? c? c?p t?nh nh?n thêm 600 ?i?m ??i v?i ?i?m s? H? th?ng x?p h?ng toàn di?n (CRS).

Các ?ng c? viên nh?p c? di?n tay ngh? ch? c?n ??ng ký v?i SIRS.

Các ?ng viên ???c c?ng ?i?m d?a trên các y?u t? nh? trình ?? h?c v?n, kinh nghi?m làm vi?c và trình ?? ngo?i ng? nh? m?t ph?n c?a quy trình ??ng ký và các ?ng c? viên có ?i?m cao nh?t s? ???c m?i ??ng ký trong các ??t rút th?m Tech Pilot hàng tu?n.

???c t?o ra vào n?m 2017, Tech Pilot gi?i quy?t nhu c?u lao ??ng trong l?nh v?c công ngh? British Columbia mà không th? ?áp ?ng t?i ??a ph??ng. M?c tiêu là ??m b?o l?nh v?c công ngh? B.C. có kh? n?ng xem xét d?a trên tài n?ng c?n thi?t ?? ti?p t?c phát tri?n ch??ng trình. (BC PNP)

Các ?ng viên c?a Tech Pilot ???c mi?n yêu c?u cung c?p công vi?c toàn th?i gian, áp d?ng cho h?u h?t các h?ng m?c nh?p c? theo Ch??ng trình ?? c? c?a T?nh British Columbia (BC PNP).

Tuy nhiên, các ?ng viên c?a Tech Pilot ph?i ch?ng minh m?t l?i m?i làm vi?c có th?i h?n ít nh?t m?t n?m và th?i h?n ít nh?t 120 ngày theo l?ch t?i th?i ?i?m h? n?p ??n xin ?? c? c?p t?nh.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *