Các Lý Do Bạn Nên Chọn New Brunswick Để Định Cư Canada

 

V? TRÍ ??C ??A

New Brunswick n?m ? mi?n ?ông Canada, là t?nh l?n nh?t trong 03 t?nh bang duyên h?i Canada, là vùng ??t ??y ti?m n?ng ?? phát tri?n các ngành nh? công nghi?p ch? bi?n (th?c ph?m, ?? u?ng), du l?ch, hàng h?i, s?n xu?t g?,…

N?N GIÁO D?C TUY?T V?I

Chính sách tài tr?, mi?n gi?m, hoàn tr? h?c phí:

– Tr? t? 5 tu?i ??n l?p 12 ???c Chính Ph? tài tr? hoàn toàn h?c phí;

– S? h?u các tr??ng ??i h?c l?n.

V? TRÍ ??C ??A

New Brunswick n?m ? mi?n ?ông Canada, là t?nh l?n nh?t trong 03 t?nh bang duyên h?i Canada, là vùng ??t ??y ti?m n?ng ?? phát tri?n các ngành nh? công nghi?p ch? bi?n (th?c ph?m, ?? u?ng), du l?ch, hàng h?i, s?n xu?t g?,…

THIÊN NHIÊN TRONG LÀNH

Ch?t l??ng không khí ? New Brunswick x?p th? 5 ? Canada và th? 25 trên th? gi?i (theo th?ng kê W.H.O. 2016).

New Brunswick là m?t trong 10 t?nh hàng ??u ?? ??nh c? Canada, tuy nhiên nó v?n là m?t ý t??ng cho nhi?u ng??i Canada khi l?a ch?n n?i ?? xây d?ng cu?c s?ng c?a h?. V?i v?n hóa phong phú và v? ??p quy?n r? c?a mình, New Brunswick có th? là bí m?t gi? gìn c?a Canada. B?n s? r?t ng?c nhiên khi bi?t nh?ng ?i?u thú v? t?i ?ây.

t?nh bang new brunswick

Nép mình d?c theo b? bi?n phía ?ông c?a Canada, New Brunswick là m?t n?i tuy?t v?i ?? sinh s?ng và làm vi?c. T?nh bang có v? ??p nguyên s? c?a khung c?nh vùng duyên h?i và môi tr??ng t? nhiên ban s?.

Là t?nh s? d?ng hai ngôn ng? chính th?c c?a Canada là ti?ng Anh và ti?ng Pháp, ?i?u này góp ph?n giúp t?nh bang luôn c?i m? ?ón nh?n nh?ng ý t??ng m?i, nh?ng ?nh h??ng v?n hóa m?i và c? nh?ng ng??i dân nh?p c? m?i.

New Brunswick c?ng  là vùng ??t có m?c chi phí sinh ho?t v?a ph?i. Nhà c?a, nhiên li?u, chi phí th?c hi?n ??u t? kinh doanh, chi phí sinh ho?t c?n b?n ??u th?p h?n m?c trung bình c?a c? Canada.

Và v?i ch? ?? y t? toàn dân, t?nh bang New Brunswick là m?t n?i lý t??ng ?? sinh s?ng, làm vi?c và kinh doanh.

?ôi nét v? New Brunswick

t?nh bang new brunswick

New Brunswick có vô s? tài nguyên thiên nhiên  hình thành trung tâm kinh t?. V?i di?n tích r?ng r?ng l?n, các s?n ph?m g? x? là m?t trong nh?ng m?t hàng xu?t kh?u chính. Ngày nay New Brunswick là n?i có n?n kinh t? d?a trên d?ch v? hi?n ??i, v?i các ngành tài chính và b?o hi?m l?n d?n ??u. Canada ?ang ??u t? m?nh m? vào vi?c khuy?n khích các ngành công nghi?p hi?n ??i này ? New Brunswick ?? ch?ng l?i n?n th?t nghi?p trong ?ánh b?t cá và nông nghi?p, v?n v?n là các ngành công nghi?p quan tr?ng

Ph?n l?n ngành công nghi?p n?ng có th? ???c tìm th?y ? Saint John. D?n ??u các ngành công nghi?p s?n xu?t là th?c ph?m và ?? u?ng, ti?p theo là b?t gi?y và ?? n?i th?t gi?y, ch? bi?n kim lo?i và thi?t b? v?n chuy?n. T?nh c?ng ?ã ???c h??ng du l?ch ngày càng t?ng khi ng??i dân ??n ?? ng?m nhìn v? ??p t? nhiên c?a t?nh. Du l?ch là m?t ngu?n t?o vi?c làm chính trong th?p k? qua.

t?nh bang new brunswick

Chi phí sinh ho?t th?p ? New Brunswick có ngh?a là ngay c? v?i thu nh?p khiêm t?n, ng??i ta v?n có th? s?ng m?t cu?c s?ng tho?i mái. Thu nh?p trung bình c?a các gia ?ình New Brunswick là 65.910 ?ô la, trong s? th?p nh?t ? Canada. ??ng th?i, chi phí nhà ?, c?ng nh? chi phí sinh ho?t nói chung, thu?c lo?i th?p nh?t ? Canada. Chi phí s??i ?m, ?i?n và th?c ph?m th?p h?n ?áng k? so v?i h?u h?t m?i n?i ? B?c M?.

M?c l??ng t?i thi?u b?t bu?c hi?n t?i là $ 10,30 / gi?. Thu? thu nh?p cá nhân c?a t?nh h?i cao h?n m?c trung bình c?a Canada.

New Brunswick ???c bi?t ??n là n?i có ý th?c c?ng ??ng m?nh m?. Ng??i dân ?ã xây d?ng m?t b?u không khí ?m áp và thân thi?n ???c du khách công nh?n ngay l?p t?c. T?nh c?ng r?t an toàn, v?i t? l? t?i ph?m th?p h?n nhi?u so v?i m?c trung bình qu?c gia.

t?nh bang new brunswick

Nhà ? phù h?p và giá c? ph?i ch?ng có s?n ? New Brunswick. Giá trung bình c?a m?t ngôi nhà ? St. John là kho?ng 160.000 ?ô la. Ngoài ra, t? l? ph?n tr?m trung bình c?a thu nh?p h? gia ?ình ???c chi tr? b?i chi phí s? h?u dao ??ng trong kho?ng 21-32%, tùy thu?c vào lo?i nhà liên quan và n?m trong s? th?p nh?t ? Canada.

t?nh bang new brunswick

T?i Canada, t?t c? công dân và th??ng trú d??i 20 tu?i ???c h??ng giáo d?c mi?n phí cho ??n h?t c?p ba thông qua h? th?ng tr??ng công. Là m?t t?nh song ng?, New Brunswick có h? th?ng tr??ng công l?p song song b?ng c? ti?ng Anh và ti?ng Pháp cho m?u giáo cho ??n l?p 12. New Brunswick d?n ??u trong vi?c s? d?ng công ngh? trong giáo d?c và 100% các tr??ng công l?p có internet trong l?p h?c . T?nh có t? l? t?t nghi?p trung h?c cao nh?t ? Canada v?i h?n 86%.

Giáo d?c sau trung h?c ? New Brunswick ???c cung c?p b?i b?n tr??ng ??i h?c ???c tài tr? công khai; m?t h? th?ng ??i h?c c?ng ??ng, hai h?c vi?n chuyên ngành, m?t s? tr??ng ??i h?c giáo phái nh?, t? th?c và nhi?u tr??ng t? th?c khác nhau cung c?p ?ào t?o ??nh h??ng ngh? nghi?p. New Brunswick có h?c phí ??i h?c cao th? ba Canada, trung bình kho?ng 5.500 ?ô la. ?? giúp chi tr? cho vi?c h?c sau trung h?c, B? Giáo d?c New Brunswick giám sát các kho?n vay c?a t?nh, các kho?n tr? c?p thành tích và các kho?n tr? c?p cho công dân Canada và th??ng trú nhân. M?i tr??ng ??i h?c và h?u h?t các tr??ng cao ??ng c?ng ??ng c?ng cung c?p nhi?u ch??ng trình h?c b?ng cho sinh viên có nhu c?u tài chính ho?c có thành tích h?c t?p ??c bi?t.

Các tr??ng ??i h?c ? New Brunswick có ch?t l??ng hàng ??u, và ?ang ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c chuy?n ??i n?n kinh t? c?a t?nh t? tài nguyên thiên nhiên sang d?ch v? và công ngh? tiên ti?n. ??i h?c New Brunswick là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c lâu ??i nh?t ? Canada và có các ch??ng trình ???c x?p h?ng hàng ??u v? k? thu?t và khoa h?c máy tính. ??i h?c Mount Allison, n?m ? Sackville, luôn ???c x?p h?ng ??ng ??u trong s? các tr??ng ??i h?c nh? v? giáo d?c, và ?ã t?o ra nhi?u h?c gi? Rhodes trên ??u ng??i h?n b?t k? tr??ng nào khác.

t?nh bang new brunswick

Theo Lu?t Canada, t?t c? các t?nh và vùng lãnh th? ph?i cung c?p d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e toàn c?u, ???c tài tr? công khai cho t?t c? công dân và c? dân h?p pháp c?a Canada. Nói cách khác, h?u h?t các d?ch v? y t? c? b?n ? Canada ???c cung c?p mi?n phí cho b?nh nhân. M?t s? quy trình không ???c coi là c?n thi?t (ch?ng h?n nh? ph?u thu?t th?m m? t? ch?n và m?t s? quy trình ch?m sóc nha khoa ch?ng h?n) th??ng không ???c b?o hi?m,nh?ng danh sách các d?ch v? ???c tr? cho công khai khác nhau tùy theo t?ng t?nh. New Brunswick Medicare thanh toán cho h?u h?t các d?ch v? c?n thi?t v? m?t y t? ???c cung c?p b?i các bác s? y t?. Ngoài Medicare, b?o hi?m y t? có th? ???c mua t? các công ty b?o hi?m l?n c?a khu v?c t? nhân.

t?nh bang new brunswick

New Brunswick là m?t trong nh?ng khu v?c ??u tiên c?a Canada ???c ng??i châu Âu khám phá và ??nh c?.

New Brunswick là m?t trong b?n t?nh ban ??u tham gia liên minh Canada vào n?m 1867. K? t? ?ó, s? phân chia gi?a c? dân Anh ng? và Pháp ng? c?a t?nh này ?ã d?u xu?ng và k?t qu? là m?t t?nh song ng? th?c s?. New Brunswick hi?n ?ang ? gi?a m?t s? chuy?n ??i kinh t?, ngày càng nhi?u c? dân New Brunswick ?ang làm vi?c trong l?nh v?c d?ch v?.

t?nh bang new brunswick

New Brunswick có m?t di s?n v?n hóa phong phú t? c? c?ng ??ng Pháp ng? và Anglophone, cùng v?i s? ?óng góp c?a các th? h? ng??i nh?p c? t? kh?p n?i trên th? gi?i. Là m?t trong nh?ng khu v?c ???c thành l?p lâu nh?t ? B?c M?, New Brunswick có các t? ch?c v?n hóa và h?c thu?t ?ã s?n xu?t và thu hút các ngh? s? và nhà t? t??ng hàng ??u. C?ng ??ng Acadian v?n gi? ???c v?n hóa và ph??ng ng? ??c ?áo c?a mình, và ?ã s?n sinh ra m?t s? nhà th? và nhà v?n ?áng chú ý.

New Brunswick có c?ng ??ng nông thôn truy?n th?ng, thân thi?n cùng v?i các thành ph? hi?n ??i. T?nh này t? hào v? các thành ph? có v?n hóa ??ng c?p th? gi?i và các l? h?i sôi ??ng trong khi v?n gi? ???c lòng hi?u khách c?a quê h??ng. S? k?t h?p này ?ã ???c ch?ng minh r?t h?p d?n ??i v?i nhi?u ng??i nh?p c? ??n làm vi?c trong t?nh và s?m quy?t ??nh ? l?i và ??nh c? ? ?ó.

t?nh bang new brunswick

 

New Brunswick có kho?ng 760.000 c? dân. Vì dân s? này v?n t??ng ??i ?n ??nh trong kho?ng hai th?p k?, t?nh ?ang tìm cách khuy?n khích nh?p c? ?? thúc ??y t?ng tr??ng dân s? t?i các thành ph? c?a h? khi h? ??y m?nh xây d?ng m?t n?n kinh t? hi?n ??i tiên ti?n. New Brunswick ?ã không nh?n ???c m?c nh?p c? t??ng t? nh? Ontario ho?c British Columbia, nh?ng nó ?ã nh?n ???c m?t dòng ng??i m?i ??n t? nh?ng n?i khác nhau trên th? gi?i. Ngày nay có nh?ng c?ng ??ng di dân nh? nh?ng sôi ??ng ?óng góp ? m?i thành ph? l?n c?a New Brunswick.

Ng??i Canada g?c Pháp chi?m kho?ng 30% dân s? New Brunswick. Ph?n còn l?i ch? y?u nói ti?ng Anh nh?ng kh?ng ??nh ngu?n g?c không ch? t? các hòn ??o c?a Anh mà còn t? ??c, Hà Lan và Trung Qu?c ch?ng h?n. Dân s? th? dân c?a New Brunswick bao g?m ch? y?u là các qu?c gia Mi’kmaq và Wolastoqiyik.

t?nh bang new brunswick

 

New Brunswick nh?n ???c hàng tr?m ng??i nh?p c? m?i n?m, m?t cách t?ng b?ng cách thu hút ng??i nh?p c? thông qua các c?ng ??ng thân thi?n c?a t?nh, n?n kinh t? ?ang phát tri?n và chi phí sinh ho?t th?p. M?t cách khác h? ?ang làm là thông qua Ch??ng trình ?? c? t?nh New Brunswick ,cho phép các cá nhân mu?n s?ng và làm vi?c ? New Brunswick ??n Canada s?m h?n. Ch??ng trình bao g?m các lu?ng cho c? nh?ng cá nhân có l?i m?i làm vi?c ? New Brunswick và cho các ?ng viên kinh doanh mu?n ??u t? ho?c qu?n lý các doanh nghi?p trong t?nh.

t?nh bang new brunswick

Chính ph? Canada ho?t ??ng trên m?t h? th?ng liên bang, v?i s? ki?m soát ??i v?i m?t s? v?n ?? thu?c v? chính ph? qu?c gia t?i Ottawa và các v?n ?? khác thu?c quy?n ki?m soát c?a chính quy?n t?nh.

T?nh New Brunswick có qu?c h?i ???c b?u c? dân ch? (???c g?i là H?i ??ng L?p pháp New Brunswick)  t?i th? ph? c?a t?nh Fredericton. 55 ??i di?n ???c b?u ?? ??i di?n cho các qu?n c?a h? v?i th?i h?n lên t?i n?m n?m. Chính quy?n hi?n t?i c?a t?nh ???c lãnh ??o b?i ??ng T? do New Brunswick, ??ng ??u là Th? t??ng Brian Gallant, ng??i nh?m ch?c vào tháng 10 n?m 2014. Khi t?nh và qu?c h?i chính th?c là song ng?, t?nh này th??ng b?u các nhà lãnh ??o song ng?.

t?nh bang new brunswick

Saint John

Saint John là thành ph? l?n nh?t ? New Brunswick, v?i kho?ng 130 000 c? dân. Saint John là m?t thành ph? song ng? ???c phân chia khá ??ng ??u gi?a ti?ng Anh và ti?ng Pháp nh? ngôn ng? làm vi?c.

Saint John có m?t c? s? công nghi?p m?nh m? và là n?i t?p trung nhi?u ngành công nghi?p nh?t ???c tìm th?y ? B? bi?n ??i Tây D??ng ? b?t c? n?i nào phía b?c thành ph? New York. Trong nh?ng n?m g?n ?ây, thành ph? ?ã ch?ng ki?n ??m?t s? tái phát tri?n ?áng k? ?ã h?i sinh nh?ng vùng ??t tr??c ?ây ???c s? d?ng b?i ???ng s?t. K?t qu? là m?t thành ph? ngày càng sôi ??ng ?ang thu hút các doanh nghi?p trong ngành d?ch v?.

Fredericton

T?nh l?, Fredericton có kho?ng 95 000 ng??i. Chính ph? và giáo d?c là nh?ng ng??i s? d?ng lao ??ng chính trong thành ph?, v?i c? chính quy?n liên bang và t?nh c?ng nh? hai tr??ng ??i h?c, ??i h?c New Brunswick và ??i h?c St. Thomas. V?i s? l??ng sinh viên hùng h?u, thành ph? có m?t n?n v?n hóa s?ng ??ng và ???c bi?t ??n v?i l? h?i Harvest Jazz và Blues hàng n?m thu hút các ngh? s? qu?c t? ??n thành ph?. Thành ph? c?ng có ngành Công ngh? thông tin ngày càng phát tri?n, ???c h? tr? b?i t? l? cao c? dân có trình ?? h?c v?n sau trung h?c

Moncton

Thành ph? Moncton là thành ph? l?n th? hai ? New Brunswick, n?i có kho?ng 140 000 ng??i, ch? kém Saint John m?t chút. Tuy nhiên, nó không có kh? n?ng ? v? trí th? hai lâu, vì ?ây là khu v?c ?ô th? phát tri?n nhanh nh?t ? phía ?ông Toronto. Ph?n l?n c? dân c?a Moncton nói ti?ng Anh,nh?ng g?n 35% c? dân ch? y?u nói ti?ng Pháp. Các thành ph? duy nh?t trong c? n??c có song ng? nh? Moncton là Ottawa và Montreal.  Tr??ng ??i h?c Moncton, tr??ng ??i h?c ti?ng Pháp l?n nh?t ? Canada bên ngoài Quebec.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *