Các tỉnh của Canada đã tổ chức nhiều cuộc rút thăm gần gấp 10 lần so với Express Entry năm nay.

Các ch??ng trình ???c ?? c? c?p t?nh mang ??n nhi?u c? h?i h?n cho nhi?u ?ng c? viên nh?p c?. Có th? có nhi?u l?a ch?n d? dàng h?n Express Entry ?? ??t ???c m?c tiêu th??ng trú t?i Canada c?a b?n.

Các h? th?ng nh?p nhanh là ngu?n chính c?a Canada lao ??ng n??c ngoài có tay ngh?, qu?n lý h? s? c?a các ?ng c? viên cho  Ngành ngh? chuyên mônFederal Skilled Trades l?p , và  Canadian Experience Class .

Các ?ng viên trong nhóm Express Entry ???c x?p h?ng theo ?i?m s? ???c trao theo H? th?ng x?p h?ng toàn di?n(CRS), xem xét các y?u t? nh? tu?i tác, trình ?? h?c v?n, kinh nghi?m làm vi?c lành ngh? và thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp, và m?t s? th? h?ng cao nh?t các ?ng c? viên trong nhóm ???c c?p gi?y m?i ??ng ký th??ng trú Canada (ITA) thông qua các l?n rút th?m th??ng xuyên.

?i?m CRS t?i thi?u c?n thi?t ?? nh?n ITA n?m nay ?ã dao ??ng t? 438 ??n 470. Nhìn vào thành ph?n c?a nhóm Express Entry vào ngày 15 tháng 8 n?m 2019, cho th?y ch? có kho?ng 13% ?ng c? viên Express Entry có ?i?m CRS trong ph?m vi này.

??i v?i ??i ?a s? các ?ng c? viên có ?i?m s? th?p h?n nh?ng ng??i ???c rút th?m ho?c nh?ng ng??i không có h? s? Express Entry, có r?t nhi?u lu?ng nh?p c? c?p t?nh ?ã c?c k? ho?t ??ng trong n?m 2019.

Các lu?ng này ???c k?t n?i v?i Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh c?a Canada , ho?c PNP, cho phép các t?nh và vùng lãnh th? tham gia ?? c? m?t s? ?ng c? viên nh?p c? cho th??ng trú nhân Canada có tài n?ng b? thi?u trong th? tr??ng lao ??ng c?a h?.

K? t? tháng 1, ?ã có h?n 160 l?n rút th?m ???c th?c hi?n qua các lu?ng c?a t?nh so v?i 17 vòng m?i Express Entry ???c t? ch?c trong n?m nay.

N?u b?n có ?i?m s? th?p h?n nh?ng ng??i ???c rút ra thông qua Express Entry, v?n còn nhi?u c? h?i ti?m n?ng khác, David Cohen, ??i tác cao c?p c?a Campbell, công ty lu?t di trú Canada Cohen ? Montreal nói. Ngay c? khi b?n không th? vào b? b?i, các lu?ng ?? c? c? s? có th? cung c?p m?t con ???ng ??n n?i th??ng trú.

?i?m CRS th?p ho?c không yêu c?u

Có hai lo?i lu?ng ?? c? c?p t?nh:

  • Lu?ng ?? c? nâng cao, ???c liên k?t v?i Express Entry
  • Lu?ng ?? c? c? s?, không ???c liên k?t v?i Express Entry

T?t c? chín t?nh và hai vùng lãnh th? tham gia PNP ??u có các lu?ng ?? c? nâng cao ???c liên k?t v?i h? th?ng Express Entry.

Nhi?u lu?ng trong s? này có các tr?n hòa riêng th??ng có ?i?m CRS t?i thi?u th?p h?n so v?i rút th?m Express Entry. Ví d?, T?nh Alberta ?ã m?i các ?ng c? viên có ?i?m CRS th?p nh?t là 300 trong n?m nay.

Các t?nh khác, ch?ng h?n nh? SaskatchewanNova Scotia , ?ã t?ng c??ng các lu?ng ?? c? không xem xét ?i?m CRS c?a ?ng c? viên.

Các ?ng c? viên ???c l?a ch?n thông qua các lu?ng ?? c? nâng cao ???c m?i ?? áp d?ng cho m?t ?? c? c?p t?nh. N?u h? thành công, h? s? nh?n ???c thêm 600 ?i?m ??i v?i ?i?m CRS Express Entry c?a h? và ???c ??m b?o m?t cách hi?u qu? l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada.

Các t?nh c?ng có các lu?ng ?? c? c? s? c?a riêng h? mà không phù h?p v?i Express Entry. Nh?ng ?i?u này có th? cung c?p cho các cá nhân có th? không ?? ?i?u ki?n cho Express Entry nh?ng có các k? n?ng ho?c giáo d?c ???c yêu c?u b?i m?t t?nh nh?t ??nh v?i con ???ng ??n th??ng trú Canada.

Nhi?u t?nh có các lu?ng c? s? coi tr?ng trình ?? ho?c ngh? nghi?p c? th? (ví d?: bác s?, nhân viên ch?m sóc ban ngày ho?c tài x? xe t?i ???ng dài).

Các lu?ng c? s? khác phù h?p cho nh?ng ng??i ?ã dành th?i gian ? t?nh v?i t? cách là sinh viên ho?c khách truy c?p ho?c có k?t n?i gia ?ình ho?c b?n bè.

Canada mu?n ?a d?ng hóa l??ng sinh viên qu?c t?

Chính ph? liên bang công b? chi?n l??c giáo d?c qu?c t? n?m n?m.

Chi?n l??c giáo d?c qu?c t? n?m n?m m?i c?a Canada ?ang kêu g?i s? ?a d?ng, ??i m?i và quan h? toàn c?u l?n h?n.

Chi?n l??c c?a chính ph? liên bang, ???c công b? trong tu?n này, ghi nh?n s? hi?n di?n m?nh m? c?a sinh viên qu?c t? ? Canada, l?u ý r?ng 570.000 ng??i có gi?y phép du h?c n??c ngoài ?ã ?óng góp h?n 21 t? ?ô la cho n?n kinh t? Canada k? t? ??u n?m 2019.

M?c tiêu chính c?a chi?n l??c tr? giá 148 tri?u ?ô la m?i là t?ng s? ?a d?ng c?a các qu?c gia ngu?n cho sinh viên qu?c t?. Nó ?ã cam k?t g?n 30 tri?u ?ô la ?? ?a d?ng hóa các n? l?c tuy?n d?ng trong l?nh v?c này.

Nh? v?y, h?n 50 ph?n tr?m sinh viên qu?c t? c?a Canada ??n t? Trung Qu?c và ?n ??, và h? t?p trung ? các thành ph? l?n nh? Calgary, Toronto và Vancouver. Nh?ng n? l?c tuy?n d?ng m? r?ng c?a chi?n l??c s? nh?m vào Mexico, Colombia, Brazil, Vi?t Nam, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Morocco, Th? Nh? K?, Pháp và Ukraine.

Chi?n l??c này c?ng nh?m m?c ?ích ?a d?ng hóa n?i sinh viên qu?c t? h?c t?p t?i Canada, do ?ó ??a tài n?ng n??c ngoài ??n các ??a ?i?m th??ng nh?n ???c ít ng??i nh?p c? h?n các trung tâm ?ô th? l?n.

Canada cung c?p các tr??ng ??i h?c n?i ti?ng th? gi?i nh? McGill, ? Montreal và ??i h?c Toronto, c? hai ??u ph? bi?n v?i sinh viên qu?c t?. Các tr??ng ??i h?c nh? h?n nh? ??i h?c Lethbridge, Lethbridge, Alberta ho?c ??i h?c Thompson Rivers, Kamloops, BC, c?ng có th? là m?t l?a ch?n h?p d?n cho nh?ng ng??i tìm ki?m tr?i nghi?m sau trung h?c thân m?t h?n. 

B? tr??ng ?a d?ng hóa th??ng m?i qu?c t?, James Carr, cho bi?t sinh viên qu?c t? kích thích s? ??i m?i và phát tri?n n?ng l?c ?a v?n hóa.

N?u m?t [sinh viên t? n??c ngoài] ch?n nh?p c? vào Canada, h? s? ?óng góp vào thành công kinh t? c?a Canada, theo m?t tuyên b?. Nh?ng ng??i ch?n tr? v? n??c h? tr? thành ??i s? tr?n ??i cho Canada và cho các giá tr? c?a Canada.

M?t y?u t? khác trong chi?n l??c giáo d?c qu?c t? c?a Canada là kho?n ??u t? g?n 100 tri?u ?ô la vào Canada h?c t?p ? n??c ngoài, t?p trung vào các nhóm trong l?ch s? ?ã b? t? ch?i nh?ng c? h?i nh? ng??i b?n ??a, ng??i thu nh?p th?p và ng??i khuy?t t?t. 

B? tr??ng B? Di trú, T? n?n và Qu?c t?ch Canada, Ahmed Hussen, nói r?ng sinh viên qu?c t? th??ng là ?ng c? viên lý t??ng cho th??ng trú nhân, trong m?t tuyên b? t? Chi?n l??c Giáo d?c Qu?c t?. 

Chi?n l??c ???c xây d?ng d?a trên các thu?c tính khi?n Canada tr? thành ?i?m ??n ???c l?a ch?n cho sinh viên qu?c t?: các tr??ng h?c và ch??ng trình h?c t?p m?nh m? b?ng c? ti?ng Anh và ti?ng Pháp; chào ?ón các c?ng ??ng ?a d?ng và có ch?t l??ng cu?c s?ng tuy?t v?i và c? h?i ?? b?t ??u s? nghi?p và theo ?u?i th??ng trú nhân, ông Hussen nói.

Ngu?n Canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *