Các Tỉnh Hàng Hải Canada Có Dân Số Tăng Nhanh Nhất Trong Nhiều Thập Kỷ

Các ch??ng trình thí ?i?m ??i Tây D??ng ? PEI, Nova Scotia, New Brunswick ?ã ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c thu hút ng??i nh?p c? ??nh c? ? các t?nh hàng h?i Canada. Vi?c nh?p c? ?ã nhanh chóng thúc ??y vi?c t?ng tr??ng kinh t? c?a ba t?nh bang này theo m?t báo cáo m?i g?n ?ây c?a H?i ??ng Kinh t? các t?nh ??i Tây D??ng cho bi?t.

Nh?p c? t?ng nhanh ? các t?nh hàng h?i c?a Canada

V?i ba t?nh ???c g?i chung là t?nh Hàng H?i ?ã n? l?c h?t s?c v?i nh?ng chính sách ?u ?ãi ??c bi?t nh?m thu hút và gi? chân nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? cao và gia ?ình c?a h? ??n sinh s?ng và làm vi?c lâu dài t?i các t?nh bang. Vi?c nh?p c? ???c coi là chìa khoá m? ra m?t cánh c?a m?i cho n?n kinh t?, tránh ???c s? suy gi?m dân s? và l?c l??ng lao ??ng do di c? ??n nh?ng t?nh bang khác, t? l? sinh ? ?ây th?p và d?n tr? thành dân s? già ?i?u này ?nh h??ng t? ??n n?n kinh t? các t?nh. S? nh?n m?nh v? vi?c nh?p c? này là s? k?t h?p gi?a vi?c gi?m s? l??ng dân c? r?i kh?i khu v?c ?? tìm ki?m nh?ng c? h?i làm vi?c t?t h?n, h?n h?t vi?c t?ng tr??ng t?c ?? dân s? t?ng nhanh m?t cách ch?a t?ng th?y k? t? n?m 1991 cho ??n nay.

t?nh hàng h?i Canada

– ??o Hoàng t? Edward hay ???c g?i là PEI, ?ã tr?i nghi?m nh?ng gì mà APEC ?ã ??a ra th?ng kê v? t?c ?? t?ng tr??ng ?áng kinh ng?c c?a n??i H?i giáo là 2% so v?i 2016. V?i báo cáo cho bi?t, vi?c nh?p c? lao ??ng n??c ngoài là nh?ng ng??i ?óng góp l?n nh?t cho k?t qu? này c?a PEI, t?nh bang ghi nh?n s? ng??i nh?p c? m?i l?n nh?t ? Canada vào n?m 2016 – 2018.

– Không kém ??o Hoàng t? PEI, Nova Scotia c?ng ?ã công b? m?c t?ng tr??ng trung bình là 0.8% trong cùng k?, v?i th?ng kê này thì c?ng ???c H?i ??ng kinh t? cho r?ng nhanh nh?t k? t? 1980.

– New Brunswick có t?c ?? trung bình kho?ng 0,5% cao nh?t k? t? nh?ng n?m 1990.

– Newfoundland và Labrador là t?nh duy nh?t c?a Atlantic Canada ??ng ký có t?c ?? t?ng tr??ng âm, dân s? v?n gi?m kho?ng 0,2% m?i n?m.

Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh hàng h?i Canada thu hút l??ng l?n ng??i nh?p c?

Theo báo cáo m?i ?ây c?a APEC, các ch??ng trình thí ?i?m ??i Tây D??ng c?a Canada ?ã ??a 22000 ng??i m?i ??n khu v?c t? 2016 ??n 2018, khi?n h? tr? thành ngu?n nh?p c? l?n nh?t t? tr??c ??n nay. Các ch??ng trình ?ng c? viên c?p t?nh, ho?c PNPs cho phép các t?nh tham gia Canada ?? c? m?t s? ?ng c? viên nh?p c? kinh t?, nh?t ??nh m?i n?m cho th??ng trú t?i Canada. M?i PNP ???c chia thành m?t s? lu?ng thi?t k? nh?m ?áp ?ng nhu c?u l?c l??ng lao ??ng ?a d?ng trong t?nh.

t?nh hàng h?i Canada

Ch??ng trình thí ?i?m ??i Tây D??ng, m?t sáng ki?n liên bang t?nh cho ra m?t hai n?m tr??c ?? thu hút công nhân qu?c t? ??n v?i khu v?c này và thêm ???c 1600 ng??i nh?p c? m?i tính ??n 2017.

Ng??i nh?p c? n??c ngoài cung c?p ???ng ??n th??ng trú t?i Canada cho nh?ng ng??i lao ??ng ???c thuê b?i nh?ng nhà tuy?n d?ng ? khu v?c ??i Tây D??ng cho nh?ng công vi?c mà h? không th? làm ???c t?i nh?ng ??a ph??ng.

M?c dù ?áng khích l? nh?ng APEC cho bi?t: “V?n còn quá s?m ?? xác ??nh li?u s? gia t?ng dân s? ?n t??ng có kinh nghi?p t?i 3 t?nh này có duy trì ???c hay không?”

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

t?nh hàng h?i Canada

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *