Các vấn đề bị cấm nhập cảnh vào Canada

B?t k? ai xin visa vào Canada, nh? là ??nh c?, du h?c, t? n?n hay th?m chí là du l?ch, th?m ng??i thân, c?ng ph?i tr?i qua các b??c xét duy?t v? kh? n?ng nh?p c?nh (admissibility). Nói cách khác, m?t ng??i ???c xem là không th? nh?p c?nh vào Canada (inadmissible) n?u m?c ph?i các v?n ??:

V?n ?? an ninh:

 • Tr?c ti?p tham gia ho?c có dính líu t?i t?i tr?ng ho?c hành vi ph?n qu?c ??i v?i Canada ho?c ?i ng??c l?i các l?i ích c?a Canada.
 • Tham gia ho?c xúi gi?c l?t ?? m?t chính ph?, th? ch?, quy trình dân ch? (???c hi?u nh? ? Canada).
 • Dính líu t?i kh?ng b?.
 • Là m?i nguy hi?m ??i v?i an ninh Canada.
 • Dính líu ??n các hành ??ng b?o l?c có th? gây h?i ??n s? an toàn ho?c m?ng s?ng c?a nh?ng ng??i ?ang s?ng ? Canada.
 • Là thành viên c?a các t? ch?c có dính líu t?i các hành ??ng trên

Vi ph?m nhân quy?n

 • Ph?m các t?i liên quan ??n nhân quy?n và lu?t pháp qu?c t? ? ngoài Canada.
 • Là m?t quan ch?c c?p cao trong m?t (c? quan c?a) chính ph? ?ã ho?c ?ang dính líu t?i kh?ng b?, vi ph?m các quy?n con ng??i, di?t ch?ng, t?i ác chi?n tranh ho?c t?i ác ch?ng l?i loài ng??i.
 • Là công dân ??n t? m?t n??c ?ang b? c?m v?n (ngo?i tr? th??ng trú nhân Canada).

T?i ph?m nghiêm tr?ng

 • Ph?m t?i ? Canada và nh?n khung hình ph?t t? 6 tháng tr? lên.
 • Ph?m t?i ngoài Canada mà n?u cùng v?i t?i danh ?ó mà khung hình ph?t ? Canada t?i thi?u 10 n?m.

Ghi chú: Lái xe trong tình tr?ng say r??u bia ho?c ?ang s? d?ng các ch?t kích thích b? xem là t?i n?ng ? Canada. Ngoài các hình th?c ph?t bình th??ng, ng??i m?c t?i này có th? b? xem là t?i ph?m nghiêm tr?ng, h?u qu? là s? b? c?m nh?p c?nh, ??c bi?t v?i các ng??i n??c ngoài ?ang ?i du l?ch, du h?c ho?c làm vi?c t?m th?i ? Canada.

Tuy nhiên, ? m?t s? tr??ng h?p c? th?, ng??i b? m?c ph?i nh?ng t?i danh này v?n có th? xin nh?p c?nh l?i sau m?t th?i gian nh?t ??nh.

T?i ph?m có t? ch?c

 • Tham gia ho?c có dính líu ??n các t? ch?c t?i ph?m.
 • Dính líu ??n các hình vi ph?m t?i xuyên qu?c gia: buôn ng??i, v?n chuy?n ho?c r?a ti?n ho?c các t?i danh khác.

V?n ?? s?c kh?e

 • Tình hình s?c kho? gây ?nh h??ng t?i s?c kh?e c?ng ??ng
 • Tình hình s?c kho? gây ?nh h??ng t?i an toàn c?ng ??ng
 • Gây ?nh h??ng ??n tài chính ph?c v? d?ch v? y t? và xã h?i.

Các di?n mi?n tr?:

 • Thu?c di?n ???c b?o lãnh gia ?ình, bao g?m v? ho?c ch?ng, ng??i s?ng chung h?p pháp, con cái ph? thu?c c?a ng??i ???c b?o lãnh.
 • Thu?c di?n ???c b?o v?, bao g?m v? ho?c ch?ng, ng??i s?ng chung h?p pháp, con cái ph? thu?c c?a ng??i ???c b?o v?.

V?n ?? tài chính

M?t ng??i có th? b? t? ch?i nh?p c?nh n?u h? không ch?ng minh ???c kh? n?ng t? thi?t l?p tài chính ?? có th? t? nuôi s?ng b?n thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *