Cách thức thí điểm nhập cư Đại Tây Dương hoạt động: (1) Quy trình chỉ định sử dụng lao động

?ây là video ??u tiên c?a lo?t ba ph?n gi?i thi?u v?i b?n v?  nh?p c? ??i Tây D??ng . Có ba ch??ng trình nh?p c? m?i theo thí ?i?m này nh?m m?c ?ích ??a nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? ??n Atlantic Canada. Video 1 gi?i thích quy trình ch? ??nh s? d?ng lao ??ng. ?? tr? thành m?t nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh, b?n c?n ph?i ?áp ?ng m?t s? yêu c?u nh?t ??nh.

Immigration, Refugees and Citizenship Canada ?ã làm vi?c v?i chính quy?n t?nh ? Atlantic Canada ?? t?o ra các ch??ng trình thí ?i?m này, s? ??a nh?ng ng??i nh?p c? lành ngh? h?n ??n Atlantic Canada, ?? xây d?ng cu?c s?ng ? ?ó và giúp n?n kinh t? phát tri?n.

Ch? ??nh là b??c ??u tiên cho m?t ch? lao ??ng mu?n tham gia thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng. Các t?nh có trách nhi?m ch? ??nh s? d?ng lao ??ng trong thí ?i?m.

?? tr? thành m?t nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh, b?n s? c?n ph?i ?áp ?ng m?t s? yêu c?u nh?t ??nh.

Ví d?, b?n c?n ch?ng minh r?ng doanh nghi?p c?a b?n ???c thành l?p và có v? th? t?t.

B?n ph?i k?t n?i v?i m?t nhà cung c?p d?ch v? ??nh c? nh?p c? và ch?ng minh r?ng n?i làm vi?c c?a b?n ?ã ???c chu?n b? cho s? xu?t hi?n c?a m?t nhân viên m?i.

Và b?n s? c?n ph?i cam k?t s?m ?? h? tr? tuy?n d?ng c?a b?n và gia ?ình h? khi h? ?n ??nh cu?c s?ng m?i ? Atlantic Canada.

KI?M TRA : B?n có th? l?y m?u ch? ??nh s? d?ng lao ??ng t? trang web c?a t?nh bang n?i doanh nghi?p c?a b?n ???c ??t.

Sau khi ???c ch? ??nh, b?n có th? b?t ??u tuy?n d?ng nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? ?? ?i?n vào các v? trí trong công ty c?a b?n theo m?t trong ba ch??ng trình m?i: Ch??ng trình tay ngh? trung c?p ??i Tây D??ng, Ch??ng trình tay ngh? cao Atlantic ho?c Ch??ng trình sau ??i h?c qu?c t? Atlantic

 Các ch??ng trình này r?t linh ho?t, ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n và ch? nh?ng ?ng viên b?n tuy?n d?ng m?i có th? ??ng ký ?? nh?p c? vào Canada.

Và b?n không c?n ph?i có ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng cho các công vi?c mà b?n có v?i m?t ng??i nh?p c? lành ngh? thông qua các ch??ng trình này.

Khi b?n tìm th?y tuy?n d?ng c?a mình, b?n c?n cho h? bi?t ch??ng trình nào trong ba ch??ng trình h? nên áp d?ng.Ch??ng trình phù h?p s? d?a trên kinh nghi?m làm vi?c tr??c ?ây c?a h?.

N?u tuy?n d?ng c?a b?n có m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c có tay ngh? cao, h? nên ???c chuy?n ??n Ch??ng trình tay ngh? cao ??i Tây D??ng.N?u h? có m?t n?m kinh nghi?m có k? n?ng trung c?p, h? nên ???c chuy?n h??ng ??n Ch??ng trình tay ngh? trung c?p ??i Tây D??ng.N?u h? không có kinh nghi?m làm vi?c, nh?ng, t?i thi?u, b?ng c?p hai n?m ho?c b?ng t?t nghi?p t? m?t t? ch?c giáo d?c ??i Tây D??ng ???c công nh?n, các ?ng viên nên ???c chuy?n ??n Ch??ng trình sau ??i h?c qu?c t? Atlantic.

 Bây gi? b?n bi?t tiêu chí ch??ng trình nào mà nhà tuy?n d?ng c?a b?n ?áp ?ng, b?n có th? cung c?p cho h? m?t công vi?c b?ng cách s? d?ng l?i m?i làm vi?c c?a Cameron t?i Canada.ca/atlantic-immigration.

Xem video ti?p theo, Video Video 2: Ch?ng th?c c?a ng??i n?p ??n, v? các b??c ti?p theo c?a b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *