Cách thức thí điểm nhập cư Đại Tây Dương: (2) Chứng thực của người nộp đơn

dinh cư canada villaland

?ây là video th? hai c?a lo?t ba ph?n gi?i thi?u v?i b?n v? nh?p c? ??i Tây D??ng . Có ba ch??ng trình nh?p c? m?i theo thí ?i?m này nh?m m?c ?ích ??a nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao h?n ??n Atlantic Canada. Video 2 gi?i thích b??c ch?ng th?c c?a ng??i n?p ??n. Nhà tuy?n d?ng, khi b?n tuy?n d?ng, b?n s? k?t n?i nhân viên c?a mình v?i m?t t? ch?c d?ch v? ??nh c? ???c ch? ??nh.

M?t b? ch??ng trình nh?p c?  ???c thi?t k? ??c bi?t ?? phát tri?n n?n kinh t? ? Atlantic Canada và giúp ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng ng??i s? d?ng lao ??ng nh? b?n.

Trong Video 1, b?n ?ã tìm hi?u v? quy trình ch? ??nh s? d?ng lao ??ng cho Thí ?i?m Nh?p c? ??i Tây D??ng.Video này, Video 2, gi?i thích b??c ti?p theo: Ch?ng th?c c?a ng??i n?p ??n. Khi nhà tuy?n d?ng c?a b?n ch?p nh?n công vi?c, b?n s? k?t n?i h? v?i m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán ???c ch? ??nh ?? ?ánh giá nhu c?u c?a nhà tuy?n d?ng và gia ?ình h?. Ví d?: Hi?p h?i ng??i di c? châu Phi c?a Maritimes, Trung tâm tài nguyên ph? n? Antigonish, Hi?p h?i ng??i Canada m?i, Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Hi?p h?i d?ch v? nh?p c? c?a Nova Scotia, Hi?p h?i ?a v?n hóa khu v?c Miramichi, Canada Restigouche Hi?p h?i ?a v?n hóa.

?i?u này s? ???c th?c hi?n thông qua các cu?c th?o lu?n tr?c tuy?n ho?c tr?c ti?p v?i t?ng thành viên trong gia ?ình. Vi?c ?ánh giá s? d?n ??n m?t k? ho?ch ??nh c? s? giúp h? hòa nh?p v?i cu?c s?ng m?i ? Atlantic Canada.

V?i l?i m?i làm vi?c và k? ho?ch gi?i quy?t, b??c ti?p theo là xác nh?n c?p t?nh cho tuy?n d?ng c?a b?n b?ng cách s? d?ng m?u t? trang web c?a t?nh.G?i m?u cùng v?i l?i m?i làm vi?c và k? ho?ch gi?i quy?t cho t?nh sau khi b?n và ng??i tuy?n d?ng c?a b?n ?ã hoàn thành nó.Tuy?n d?ng c?a b?n có th? n?p ??n xin th??ng trú ngay khi h? nh?n ???c xác nh?n c?a h? v? ch?ng th?c c?a t?nh bang,N?u c?n thi?t, gi?y phép làm vi?c t?m th?i có s?n trong tr??ng h?p kh?n c?p ?? l?p ch? tr?ng toàn th?i gian ho?c công vi?c lâu dài. Tùy ch?n này kh? d?ng khi b?n ?ã n?p ??n xin ch?ng th?c hoàn thành cho t?nh bang.Gi?y phép làm vi?c t?m th?i s? cho phép nhân viên m?i và gia ?ình c?a h? ??n Canada trong khi h? chu?n b? và n?p ??n xin th??ng trú.

?? ?? ?i?u ki?n xin gi?y phép làm vi?c t?m th?i, tuy?n d?ng c?a b?n s? c?n m?t l?i m?i làm vi?c h?p l?, th? gi?i thi?u t? t?nh và m?t m?u cam k?t ?ã ký ?? xin th??ng trú trong vòng 90 ngày k? t? ngày n?p ??n xin gi?y phép làm vi?c t?m th?i.

Bây gi? tuy?n d?ng c?a b?n có ch?ng th?c c?p t?nh, hãy xem video ti?p theo, Video Video 3: ??n xin nh?p c? và H? tr? sau khi ??n, ?? ???c gi?i thích v? các b??c ti?p theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *