CẦN BIẾT VỀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA WORK PERMIT

Có nhi?u lo?i Work Permit ??n Canada, nh?m qu?n lý ??i t??ng lao ??ng t? n??c ngoài vào ??t n??c này làm vi?c theo nh?ng th?i h?n nh?t ??nh. Không có Work Permit v?nh vi?n. Khác v?i các gi?y phép l?u trú (permit) khác c?a Canada, Work Permit có nhi?u ?i?u ki?n, quy ??nh cho ng??i n?m gi? nó, do các quy ??nh ch?t ch? c?a lu?t pháp n??c này liên quan ??n c? nhâp c? l?n l?c l??ng lao ??ng và xã h?i. Nh?ng quy ??nh th??ng g?p g?m (không gi?i h?n):

– Ch? ???c làm vi?c v?i ch?c danh nêu ra trong gi?y phép
– Ch? ???c làm vi?c v?i ch? lao ??ng nêu ra
– Ch? ???c làm vi?c t?i ??a ch? nêu ra
– M?t s? ngành c?m (c? b?c, r??u bia…)
– Không ???c ?i h?c, tr? khi ???c cho phép b?i m?t gi?y phép khác, g?i là gi?y phép h?c t?p (Study Permit)

?? ???c c?p work permit, ng??i n??c ngoài có nhi?u cách. Còn riêng v?i ng??i Vi?t Nam thì ngoài open work permit dành cho du h?c sinh hoàn thành các khoá h?c (? các tr??ng ???c RICC (CIC) công nh?n trong DIL) và spouse/common-law partner c?a các full-time student hay temporary worker (và là applicant c?a m?t in-Canada spousal sponsorship application), các d?ng khác thì 99% là ph?i có m?t job offer ???c h? tr? b?i m?t LMIA-?ã-???c-duy?t. Xin ???c LMIA ?ó là m?t quá trình khó và ch?t ch? ?? b?o ??m quy?n l?i c?a công dân và th??ng trú nhân Canada.

Làm vi?c không c?n gi?y phép (Work Permit) t?i Canada

Nghe có v? nh? “b?t h?p pháp”, nh?ng v?i các ?i?u ki?n c? th? quy ??nh b?i lu?t di trú, b?n có th? làm vi?c t?i Canada mà không c?n gi?y phép m?t cách h?p pháp.

C? th?, n?u s? làm vi?c ?ó thu?c các hoàn c?nh sau (không gi?i h?n):
– Doanh nhân ?i công tác, ho?c d? h?i th?o, nghiên c?u th? tr??ng ng?n ngày
– ??i S? n??c ngoài t?i Canada (ho?c thành viên gia ?ình)
– Ngh? s? bi?u di?n (âm nh?c…) các nh?c h?i
– V?n ??ng viên th? thao tham gia các gi?i ??u
– Phóng viên báo chí ??n Canada ?? ??a tin v? các s? ki?n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *