Canada bổ sung các quy định cách ly mới cho khách du lịch

Hi?n t?i, khách du l?ch ph?i ?eo kh?u trang và c?n m?t n?i thích h?p ?? ? trong th?i gian cách ly b?t bu?c.

Ngoài các quy t?c ki?m d?ch ?ã có s?n, Chính ph? liên
bang ?ang yêu c?u khách du l?ch cung c?p k? ho?ch t? cách ly ?áng tin c?y và
?eo kh?u trang trên ???ng ??n nhà.

Các quy t?c m?i nêu rõ khách du l?ch c?n xác nh?n h?
có m?t n?i thích h?p ?? cách ly ho?c cách ly khi ??n n?i ngay c? khi h? không
có tri?u ch?ng COVID-19. H? ph?i d? ki?n m?t n?i thích h?p ?? ? trong kho?ng th?i
gian cách ly 14 ngày b?t bu?c tr??c khi ??n Canada. M?t n?i thích h?p mua ???c
các nhu y?u ph?m c? b?n nh? th?c ph?m và thu?c men, và ?ó không th? là n?i h?
ti?p xúc v?i ng??i cao niên ho?c nh?ng ng??i khác có th? d? b? nhi?m vi-rút.
Các tr??ng h?p ngo?i l? s? ???c th?c hi?n n?u ng??i này ??ng ý cho phép khách
du l?ch ? l?i v?i h?, theo L?nh trong H?i ??ng.

Thông báo c?a chúng tôi v? di?n bi?n COVID-19, chúng
tôi ti?p t?c ?i?u ch?nh ?ng phó c?a mình ??i v?i d?ch b?nh này – ông Pat Patty
Hajdu, B? tr??ng B? Y t? Canada – cho bi?t trong m?t thông cáo báo chí. Nh?ng
thay ??i này s? làm cho các du khách không có tri?u ch?ng ??n Canada bi?t r?ng
h? c?n có m?t n?i thích h?p ?? t? cách ly, n?i h? s? không g?p b?t k? ng??i d?
b? nhi?m b?nh nào nh? ng??i l?n t? 65 tu?i tr? lên và nh?ng ng??i m?c b?nh n?n.

N?u khách du l?ch không có n?i nào thích h?p ?? t?
cách ly, h? ph?i ??n m?t n?i ???c ch? ??nh b?i các quan ch?c y t? Canada, ch?ng
h?n nh? khách s?n. ?i?u này c?ng áp d?ng cho du khách không có tri?u ch?ng. N?u
h? có các tri?u ch?ng ho?c ti?p xúc v?i ng??i khác trong khu cách ly b?t bu?c,
14 ngày ph?i b?t ??u l?i.

Ngoài ra, t?t c? nh?ng ng??i m?i ??n ph?i ?eo kh?u
trang y t? ho?c che m?t ?? ?i ??n n?i h? t? cách ly. Canada s? cung c?p cho h?
m?t n?i n?u h? không có.

Các ph?n ?ng c?a Canada ??i v?i COVID-19 d?a trên các
b?ng ch?ng khoa h?c m?i nh?t – Ti?n s? Theresa Tam, Giám ??c Y t? Công c?ng
Canada – cho bi?t trong m?t b?n báo cáo. Khi chúng ta tìm hi?u thêm v? c?n b?nh
này, chúng ta ph?i ?i?u ch?nh các bi?n pháp y t? công c?ng và các bi?n pháp nh?p
c? c?a mình m?t cách thích h?p.

Có nh?ng tr??ng h?p ngo?i l? ??i v?i các quy t?c m?i
này ?ã có hi?u l?c k? t? ngày 15/4.

Nh?ng ng??i th??ng xuyên qua biên gi?i ?? cung c?p các
d?ch v? thi?t y?u cho ng??i Canada ho?c nh?ng ng??i ??m b?o dòng hàng hóa và d?ch
v? ti?p t?c ???c mi?n yêu c?u t? cách ly mi?n là h? không có tri?u ch?ng. Tuy
nhiên, nh?ng cá nhân này ???c yêu c?u ?eo kh?u trang ho?c che m?t khi nh?p c?nh
vào Canada và trong khi quá c?nh.

Chính ph? Canada s? ti?n hành ki?m tra t?i ch? ?? xác minh s? tuân th?. Các hình ph?t t?i ?a cho vi?c không tuân th? có th? có ngh?a là ph?t ti?n lên t?i 750.000 ?ô la, sáu tháng tù giam ho?c c? hai. N?u h? b? phát hi?n có nguy c? t? vong ho?c gây t?n th??ng c? th? cho ng??i khác trong khi vi ph?m các quy ??nh phòng ng?a COVID-19, h? có th? b? ph?t t?i m?t tri?u ?ô la, ph?t tù t?i ba n?m ho?c c? hai.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *