Canada cập nhật hướng dẫn nhập cư trong bối cảnh đại dịch virus corona

Các ?i?u ch?nh c?a Canada trong phòng ng?a virus corona vào tu?n tr??c ?ã  ?nh h??ng ??n ng??i nh?p c? và gia ?ình c?a h?.

B?t ch?p nh?ng l?i kêu g?i ng??i dân ? nhà, chính ph? Canada v?n ?ang làm vi?c ?? ??a c? dân v? nhà, và h? tr? ?oàn t? các thành viên trong gia ?ình.

??ng th?i, B? Nh?p c?, T? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) v?n ?ang x? lý các ??n xin nh?p c? và qu?c t?ch ?? tránh s? ch?m tr? trong vi?c x? lý và t? ch?i h? s?. B? di trú ?ã ?i?u ch?nh các bi?n pháp sau ?ây ??i v?i quy?n công dân, th??ng trú và ng??i xin t?m trú:

Thêm th?i gian cho các ??n xin nh?p c? và qu?c t?ch

T?t c? các ?ng viên nh?p c? có th? th?y s? ch?m tr? c?a các v?n phòng IRCC do h? ch? ho?t ??ng v?i các nhân viên ch? ch?t.

S? không có x? lý nhanh trong th?i gian này, ngo?i tr? các tr??ng h?p ??c bi?t s? ???c quy?t ??nh theo quy?t ??nh c?a Giám ??c ch??ng trình nh?p c? t?i v?n phòng IRCC.

IRCC c?ng có th? ti?p t?c yêu c?u các b? sung các tài li?u c?n thi?t cho ??n th??ng trú và nh?p t?ch. Tài li?u này bao g?m ch?ng ch? c?nh sát, sinh tr?c h?c, h? chi?u, ki?m tra y t? và b?t k? tài li?u nào ph?i ???c c?p b?i chính quy?n Trung Qu?c, Iran ho?c Hàn Qu?c.

?ng viên s? có 90 ngày ?? tr? l?i th? yêu c?u b? sung tài li?u. N?u IRCC ?ã g?i yêu c?u b? sung tài li?u tr??c ?ó, nh?ng ng??i n?p ??n không th? tuân th?, h? s? ???c cung c?p thêm 90 ngày ?? tr? l?i và th?c hi?n.

M?c dù th? h??ng d?n nói r?ng ng??i n?p ??n có 30 ngày ?? cung c?p k?t qu? sinh tr?c h?c nh?ng các nhân viên ???c h??ng d?n cho phép ng??i n?p ??n 90 ngày ?? hoàn thành b??c này.

Nhi?u thành viên gia ?ình g?n ???c mi?n tr? trong l?nh h?n ch? ?i l?i

Canada ?ang h?n ch? nh?p c?nh không thi?t y?u trong n? l?c b?o v? s?c kh?e và s? an toàn c?a ng??i dân.

Trong di?n bi?n ??i d?ch virus corona, ch? có công dân Canada, th??ng trú nhân và ng??i ???c b?o v? m?i có th? lên máy bay t?i Canada, mi?n là h? v??t qua các bài ki?m tra s?c kh?e. Công dân n??c ngoài ?ã b? c?m lên máy bay ??n Canada t? b?t k? qu?c gia nào ngo?i tr? Hoa K?.

Tuy nhiên, m?t s? công dân n??c ngoài có th? thu?c di?n mi?n tr? c?a l?nh h?n ch? này, ch?ng h?n nh? các quan ch?c nhà n??c, nh?ng ng??i có m?t ? Canada ?? th?c hi?n l?i ích qu?c gia, và các thành viên gia ?ình tr?c ti?p c?a công dân Canada và th??ng trú nhân.

Canada ?ã m? r?ng ??nh ngh?a v? các thành viên gia ?ình g?n nh?: v?/ch?ng, ng??i s?ng chung h?p pháp, con cái ph? thu?c (d??i 22 tu?i) và con c?a con h? (cháu). Bây gi? các thành viên gia ?ình g?n ???c m? r?ng v?i cha m?, cha m? k?, cha m? và cha m? k? c?a v?/ch?ng ho?c ng??i s?ng chung h?p pháp, ng??i giám h?.

Con ph? thu?c ???c ??nh ngh?a là con ??, ng??i không ???c nh?n nuôi b?i b?t k? ng??i nào khác ngoài v?/ch?ng ho?c ng??i s?ng chung h?p pháp ho?c là con nuôi c?a cha m?.

Có hai lo?i tr? em ph? thu?c, theo Quy ??nh b?o v? ng??i nh?p c? và ng??i t? n?n. H? có th? tr? h?n 22 tu?i và ch?a k?t hôn ho?c không s?ng chung h?p pháp v?i ai, ho?c h? có th? t? 22 tu?i tr? lên và ph? thu?c tài chính vào cha m? k? t? tr??c khi 22 tu?i và không th? t? h? tr? tài chính do m?t tình tr?ng th? ch?t ho?c tinh th?n.

Không có yêu c?u v? ?? tu?i ?? tài tr? cho cha m? ho?c cha m? k?.

N?i ?ang s?ng c?a thành viên gia ?ình c?a c? dân Canada không ph?i là m?t y?u t? xét ??n.

N?u ng??i nh?p c?nh n?m trong di?n mi?n tr? trong l?nh h?n ch? ?i l?i, h? s? xác ??nh các hãng hàng và lên máy bay b?ng cách xu?t trình tài li?u ?? xác ??nh tình tr?ng thành viên gia ?ình c?a h? ? Canada và m?i quan h? c?a h? v?i ng??i ? Canada.

IRCC khuy?n ngh? nh?ng ng??i này  th? hi?n quy?n công dân Canada ho?c tài li?u th??ng trú nhân c?a gia ?ình g?n, ch?ng h?n nh?:

  • H? chi?u Canada
  • Th? th??ng trú nhân Canada
  • H? s? nh?p c?nh c?a th??ng trú nhân Canada (thay th? visa)
  • H? chi?u n??c ngoài ???c mi?n th? th?c và ?y quy?n ??c bi?t c?a IRCC cho Công dân Canada

Ngoài ra, ng??i nh?p c?nh ph?i cung c?p tài li?u cho th?y m?i quan h? c?a h? v?i thành viên gia ?ình ?ó nh? gi?y ch?ng nh?n k?t hôn, gi?y khai sinh, Gi?y xác nh?n th??ng trú cho di?n ?oàn t? gia ?ình ho?c các tài li?u khác ch?ng minh m?i quan h? gia ?ình g?n. Nh?ng tài li?u này s? ???c ch?p nh?n trong các b?n sao gi?y và ho?c b?n sao ?i?n t?.

?oàn t? gia ?ình

L?nh h?n ch? c?ng ???c mi?n cho các công dân n??c ngoài nh?p c?nh ?? ?oàn t? các thành viên gia ?ình ?ã ???c m?t nhân viên lãnh s? cho phép b?ng v?n b?n.

??nh ngh?a t??ng t? c?a gia ?ình g?n, áp d?ng cho công dân n??c ngoài ? Canada không nh?t thi?t ph?i là công dân ho?c th??ng trú nhân Canada. H? có th? ? Canada v?i t? cách là m?t công nhân, sinh viên, du khách ho?c ng??i ???c b?o v?.

H??ng d?n cho ng??i xin t?m trú

Nh?ng ng??i xin t?m trú có yêu c?u nh?p c?nh kh?n c?p và ?ang ? Trung Qu?c ???c yêu c?u n?p ??n tr?c tuy?n và sau ?ó chuy?n ??n gi?y ??n IRCC B?c Kinh ?? x? lý kh?n c?p. Nh?ng ng??i ? Iran và Hàn Qu?c ???c yêu c?u n?p ??n ??ng ký tr?c tuy?n b?ng m?u trên website ?? x? lý kh?n c?p.

Các nhà qu?n lý ch??ng trình di c? có th?m quy?n cho phép ng??i n?p ??n mi?n k?t qu? sinh tr?c h?c ? n??c ngoài v?i lý do kh?n c?p ho?c nhân ??o.

Ng??i n?p ??n ? Trung Qu?c và Iran không th? cung c?p k?t qu? sinh tr?c h?c do s? ?óng c?a các Trung tâm x? lý ho?c l?nh h?n ch? ?i l?i v?n có th? g?i ??n tr?c tuy?n.

?ng viên t?i Hàn Qu?c g?p ph?i s? ch?m tr? trong vi?c ki?m tra y t? do không ???c ti?p c?n v?i các bác s? s? ???c thêm 90 ngày ?? ?áp ?ng yêu c?u này.

T?m trú nhân mu?n rút ??n xin t?m trú và c? trú t?i khu v?c áp d?ng l?nh h?n ch? ?i l?i ???c yêu c?u tuân theo quy trình thông th??ng.

T?m trú nhân không th? r?i kh?i Canada có m?t s? l?a ch?n tùy thu?c vào tình tr?ng hi?n t?i c?a h?:

  • Công dân n??c ngoài c? trú t?m th?i s?m h?t h?n visa có th? ??ng ký gia h?n tr?c tuy?n ?? duy trì tình tr?ng t?m trú t?i Canada.
  • Công dân n??c ngoài hi?n ?ang có ??n xin gia h?n có th? v?n ? Canada theo tr?ng thái ch? cho ??n khi có quy?t ??nh v? ??n ??ng ký c?a h?.
  • Công dân n??c ngoài ?ang c? trú t?m th?i ?ã h?t h?n có th? n?p ??n xin khôi ph?c.

Canada v?n ch?p thu?n ??n xin th??ng trú

IRCC s? ti?p t?c x? lý các ??n xin th??ng trú m?i. Các tài li?u b? thi?u s? ???c gi? l?i trong h? th?ng và ???c xem xét trong vòng 90 ngày.

Các h? s? hoàn ch?nh s? ???c x? lý theo quy trình thông th??ng.

Các h? s? m?i b? thi?u tài li?u c?n b? sung s? c?n th? gi?i thích lý do ch?m tr? do s? gián ?o?n d?ch v? trong th?i gian di?n ra ??i d?ch virus corona.

IRCC ?ã tính ??n s? ch?m tr? x? lý h? s? có th? x?y ra ??i v?i nh?ng ???ng ??n chính ?ang ? Canada và có ng??i ph? thu?c ? n??c ngoài nh? Trung Qu?c, Iran ho?c Hàn Qu?c. Nh?ng ng??i không th? nh?p c?nh vào th?i ?i?m này. Nh?ng ng??i n?p ??n này s? không ???c c?p th??ng trú cho ??n khi có th? nh?p c?nh và h? s? ???c thông báo v? quy trình ti?p theo ph?i th?c hi?n.

Ng??i n?p ??n xin th??ng trú có Gi?y xác nh?n th??ng trú (COPR) và Visa th??ng trú (PRV) ph?i thông báo cho IRCC r?ng h? không th? nh?p c?nh ?? duy trì tr?ng thái h?p l? trong h? s? c?a h?.

Các cu?c h?n linh ho?t

Nhân viên IRCC s? s?p x?p l?i các cu?c h?n ?? thi qu?c t?ch (ví d?: ki?m tra ki?n ??th?c, thi l?i, ph?ng v?n, ?i?u tr?n và nghi l? tuyên th?) sau khi bi?t r?ng ???ng s? ?ã tr? v? Canada. IRCC ch?u trách nhi?m s?p x?p l?i các cu?c h?n trong khung th?i gian h?p lý ?? tránh trì hoãn th?i gian x? lý.

Nhân viên IRCC c?ng ???c yêu c?u cung c?p cho ng??i n?p ??n thêm 30 ngày ?? g?i tài li?u c?a h? t?i IRCC sau khi ng??i n?p ??n ?ã thông báo cho IRCC r?ng h? ?ã tr? v? t? Trung Qu?c, Iran ho?c Hàn Qu?c.

Các ?ng viên ?ã tr? v? Canada s? có thêm 45 ngày ?? g?i k?t qu? ki?m tra y t?.

Cu?i cùng, th??ng trú nhân xin nh?p qu?c t?ch khi tr? v? t? Trung Qu?c, Hàn Qu?c ho?c Iran v?n ph?i ?áp ?ng các yêu c?u v? s? hi?n di?n th?c t? theo th? t?c thông th??ng c?a Canada.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *