Canada Chào Đón Gần 1 Triệu Người Nhập Cư Mới Đến Năm 2020

G?n m?t tri?u ng??i nh?p c? m?i s? ??nh c? t?i ??t n??c Canada vào kho?ng th?i gian t? 2018 ??n 2020, theo B? tr??ng Di trú Ahmed Hussen ?ã ??a ra m?c tiêu m?c nh?p c? tham v?ng nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ây.

M?c tiêu c?a Canada chào ?ón g?n 1 tri?u ng??i nh?p c?

V?i nh?ng m?c tiêu ???c ??t ra trong b?n k? ho?ch c?p nh?p c? nhi?u n?m m?i ra g?n ?ây c?a chính ph?, ???c ??a vào H? Vi?n vào 1/11. Nh?ng ng??i di c? kinh t? s? chi?m ph?n l?n c? dân th??ng trú m?i ???c nh?n vào Canada, h?u h?t nh?ng ng??i m?i ??n kinh t? ???c ??t nh?p c? thông qua h? th?ng l?a ch?n nh?p c? theo di?n Express Entry. Nh?ng m?c tiêu cho các h?ng m?c kinh t? nói chung s? t?ng hàng n?m cho ??n 2020.

Vi?c chuy?n sang k? ho?ch nhi?u n?m khác v?i các k? ho?ch tr??c ?ó ?ã ??t ra các m?c tiêu cho nh?ng n?m t?i. Sau khi tham kh?o ý ki?n v?i chính quy?n t?nh, c?ng ??ng doanh nghi?p, nh?p c?, ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada(IRCC) ?ã chuy?n sang d? báo dài h?n ?? cho phép các bên liên quan lên k? ho?ch cho các m?c d?ch v? và s? d?ng tài nguyên phù h?p.

B? tr??ng Hussen phát bi?u t?i m?t cu?c h?p báo ? Toronto: “Theo k? ho?ch, 310.000 c? dân th??ng trú m?i s? ??nh c? t?i Canada vào n?m 2018, m?c tiêu này s? t?ng lên 330.000 ng??i m?i vào n?m 2019, và h?n 340.000 ng??i ??nh c? vào n?m 2020”.

??nh c? canada

Express Entry và PNPs

Nh?ng ng??i nh?p c? m?i ??n s? có kho?ng 565.000 ng??i s? ???c nh?n thông qua các ch??ng trình kinh t?, g?n 1/4 tri?u ??n thông qua ch??ng trình kinh t? liên bang qu?n lý theo Express Entry. Trong su?t n?m 2017, IRCC ngày càng th?y rõ ràng vi?c Express Entry chính là ??ng l?c chính c?a vi?c nh?p c? phát tri?n kinh t?, v?i nhi?u l?i m?i ??ng ký(ITAs) ???c phát hành t? ??u n?m cho ??n nay so v?i hai n?m tr??c.

M?c m?c tiêu cho nh?ng ?ng c? viên Express Entry trong n?m 2017 là m?t y?u t? góp ph?n làm gi?m ng??ng c?t gi?m c?a h? th?ng x?p h?ng toàn di?n(CRS) trong n?m nay, do m?c t?ng áp l?c gi?m xu?ng ng??ng CRS. Trong khi ?i?m s? th?p nh?t ???c rút ra trong n?m 2016 là 450, ?i?m th?p ???c rút ra t? ??u n?m nay ??i v?i các ?ng c?a viên là 413, ng??ng th?p k? l?c ??i v?i nh?ng ng??i ?i lao ??ng tay ngh? liên bang.

Tuy?n ng??i nh?p c? theo ch??ng trình Express Entry

??nh c? canada

Có 184.000 ng??i di c? kinh t? khác và các thành viên ?i kèm cùng h? c?ng s? ???c nh?n và thông qua các ch??ng trình ?? c? c?a T?nh(PNPs), cho phép các t?nh và vùng lãnh th? ???c ?? c? các cá nh?n d?a trên kh? n?ng c?a mình ?? ??nh c? vào th? tr??ng lao ??ng t?nh. Ví d? 2015, m?t s? lu?ng PNPs ?ã ???c t?ng c??ng nh?t ??nh s? liên k?t v?i Express Entry, trong khi các lu?ng c? s? khác s? cho phép các t?nh ?ón nh?ng ng??i nh?p c? m?i t? bên ngoài nhóm Express Entry. M?t ?? c? c?p t?nh nâng cao là y?u t? có giá tr? nh?t theo CRS, vì nó d?n ??n 600 ?i?m CRS b? sung và ITA ? l?n rút ti?n ti?p theo t? nhóm.

??nh c? canada

N?m t?i có th? mang l?i nhi?u ho?t ??ng PNP h?n so v?i n?m 2017, b?n thân chúng c?ng có m?t n?m khá b?n r?n trên m?t tr?n này. Tháng 1/2018, t?nh bang Alberta ???c thi?t l?p ?? cùng v?i nh?ng t?nh và vùng lãnh th? khác cung c?p lu?ng Express Entry nâng cao, m?c dù tiêu chí chính xác cho lu?ng ?ó v?n ch?a ???c xác ??nh t?i th?i ?i?m này. Trong nh?ng tháng g?n ?ây, nhi?u t?nh ?ã th?c hi?n m?t cách ti?p c?n n?ng ??ng, th?c t? h?n ??i v?i ch??ng trình này. Ví d?, Ontario ?ã nh?m ??n các ?ng viên có m?t s? ngh? t?t ??c bi?t là: Công ngh? thông tin hay Saskatchewan m? r?ng danh sách ngh? nghi?p theo yêu c?u c?a mình, Nova Scotia m? l?i lu?ng Express Entry nhu c?u n?i ti?ng và British Columbia ?ã ra m?t Tech Pilot, m?t s? ngành ngh? CNTT, công ngh? ???c ?u tiên thông qua các lu?ng c?a nó bao g?m c? lu?ng Express Entry.

Phát tri?n kinh t?

Trong s? nh?ng ch??ng trình kinh t? khác, t?nh bang Quebec s? chào ?ón 94.000 công nhân lành ngh? và ng??i nh?p c? kinh doanh trong vòng 3 n?m tr? l?i ?ây, Canada c?ng ti?p t?c chào ?ón ng??i nh?p c? kinh doanh thông qua các ch??ng trình liên bang v?i h?n 2000 ng??i nh?p c? kinh doanh liên bang và thành viên gia ?ình c?a h? ???c th?a nh?n vào cu?i n?m 2020.

?oàn t? gia ?ình và gi?i quy?t nh?ng v?n ?? t? n?n v?n còn quan tr?ng

Nh?ng ?i?m n?i b?t khác t? k? ho?ch c?p nh?p c? nhi?u n?m c?a Canada bao g?m m?c tiêu ?oàn t? kho?ng 265.000 v? ch?ng, con cái ?ang ph? thu?c vào b?n, cha m? hay ông bà c?a m?i công dân Canada và th??ng trú nhân thông qua nh?ng ch??ng trình ?oàn t? gia ?ình v?i m?c t?ng nh? m?c tiêu chung c?a nhóm gia ?ình hàng n?m.

??nh c? canada

Cu?i n?m 2015, chính ph? T? do c?a Canada ?ã ?u tiên vi?c ?oàn t? gia ?ình v?i bi?n pháp gi?m th?i gian xét duy?t mang l?i nhi?u ng??i nh?p c? thông qua cha m? và ch??ng trình ông bà(PGP) và m?t ph?n m? r?ng c?a thành công ch??ng trình thí ?i?m c?p gi?y phép lao ??ng cho phép v?/ch?ng ???c tài tr? và các ??i tác lu?t pháp chung c?a Canada ?? làm vi?c trong khi các ?ng d?ng c?a h? ?ang ch? quy?t ??nh.

Truy?n th?ng tái ??nh c? ng??i t? n?n qu?c t? lâu ??i c?a Canada c?ng s? ti?p t?c v?i m?c tiêu phê duy?t kho?ng 43.000 ng??i t? n?n th??ng trú vào n?m 2018 là 45.650 ng??i t? n?n có th? ???c ??nh c? vào 2019, m?c tiêu s? t?ng lên 48.700 vào n?m 2020.

T?ng quan vào n?m 2018

B?c tranh kinh t? t?ng th? cho th?y Express Entry ???c thi?t l?p là ngu?n tuy?n sinh kinh t? trong n?m 2018

??nh c? canada

Tuy?n sinh vào nhóm gia ?ình s? t?ng nh? so v?i n?m ngoái, t? 84.000 ??n 86.000, c?ng nh? s? ng??i t? n?n tái ??nh c? ? Canada, t? 40.000 ??n 43.000 ng??i. H?n 3.500 cá nhân ?ã ???c thi?t l?p ?? có ???c th??ng trú trên c? s? nhân ??o vào n?m 2018.

Xây d?ng h??ng phát tri?n t??ng lai

Chính ph? Canada ?ã công b? chi ti?t m?i v? h??ng pháp tri?n nh?p c? c?a ??t n??c, d?a trên d? li?u thu th?p ???c trong cu?c ?i?u tra dân s? vào n?m 2016. Kho?ng 22% dân s? Canada hi?n ???c t?o thành b?i nh?ng ng??i nh?p c? th? h? ??u, t?t c? ??u là th??ng trú nhân và nhi?u ng??i trong s? h? ?ã tr? thành công dân nh?p t?ch Canada. Nhi?u c? dân ?ang ? Canada trong tình tr?ng t?m th?i nh? gi?y phép lao ??ng, sinh viên qu?c t?. ??n n?m 2036, t? lên dân s? Canada d? ki?n s? ???c t?o b?i nh?ng ng??i nh?p c? lên ??n con s? 30% t?ng dân s?.

??nh c? canada

K? ho?ch c?p nh?p c? m?i c?a chính ph? xây d?ng d?a trên s? gia t?ng d?n d?n m?c tiêu trong nh?ng n?m g?n ?ây. N?m 2011, chính ph? khi ?ó ?ã ??t m?c tiêu chung kho?ng 250.000 v?i k? ho?ch ti?p theo cho th?y s? gia t?ng d?n d?n trong m?c tiêu hàng n?m.

Nh?ng ph??ng h??ng pháp tri?n này cho th?y s? nghiêm túc c?a chính ph? trong vi?c phát tri?n ??t n??c vì l?i ích c?a t?t c? m?i ng??i, nh?ng h? ?ang làm v?y theo cách t?ng d?n. Vào th?i ?i?m b?t ?n toàn c?u và s?p có quy?n l?c c?a các chính ph? kém ti?n b? ? nhi?u n??c phát tri?n, Canada cho th?y r?ng có m?t cách khác ?? làm m?i vi?c. Cách ti?p c?n ti?n b? gia t?ng làm vi?c v?i các bên liên quan ??n doanh nghi?p và công chúng, v?i s? h? tr? c?a các ??i di?n ???c b?u, là cách ti?p c?n ?úng ??n, theo lu?t s? David Cohen.

??i v?i các cá nhân và gia ?ình trên kh?p th? gi?i, bao g?m c? m?t s? ?ã ? Canada, k? ho?ch c?p nh?p c? này có th? là k? ho?ch chi ti?t cho phép b?n bi?n Canada thành ngôi nhà v?nh vi?n m?i c?a mình. V?i vi?c chính ph? liên bang và các ??i tác c?p t?nh ?i?u ch?nh các ch??ng trình và chi?n l??c c?a h? trên c? s? liên t?c, ?i?u quan tr?ng là ph?i ?ánh giá các l?a ch?n c?a b?n và th?n tr?ng v?i nh?ng thay ??i su?t n?m 2018 và h?n th? n?a.

Ngu?n:  CIC News/2019/May/ Villaland biên d?ch

??nh c? canada

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *