Canada cho phép Du học sinh làm việc trong ngành dịch vụ thiết yếu

Canada giúp Du h?c sinh tham gia cu?c chi?n ch?ng l?i COVID-19 d? dàng h?n.

Du h?c sinh t?i Canada bây gi? s? ???c phép làm vi?c toàn th?i gian n?u h? ???c tuy?n
d?ng trong m?t d?ch v? thi?t y?u.

Chính ph? nh?n ra r?ng các du h?c sinh ?ã ? Canada có
kh? n?ng giúp ?áp ?ng các kh?ng ho?ng do COVID-19 gây ra. Do ?ó, n??c này ?ã t?m th?i xóa b? quy ??nh gi?i h?n du h?c sinh làm vi?c h?n 20 gi? m?i tu?n trong khi
các l?p h?c ?ang di?n ra.

“Ng??i
nh?p c?, ng??i lao ??ng n??c ngoài t?m th?i và du h?c sinh ?ang có nh?ng ?óng góp quan tr?ng v?i
t? cách là nhân viên tuy?n ??u trong ch?m sóc s?c kh?e và các ngành d?ch v? thi?t
y?u khác. Chúng
tôi bi?t và ?ánh giá cao nh?ng n? l?c và s? hy sinh c?a h? ?? gi? cho ng??i
Canada kh?e m?nh và ??m b?o vi?c cung c?p hàng hóa và d?ch v? quan tr?ng.” theo B? tr??ng B? di trú Canada.

Thay ??i này áp d?ng cho nh?ng ng??i có gi?y phép h?c t?p ?ang làm vi?c trong các ngành ???c coi là r?t quan tr?ng trong vi?c ??m b?o s?c kh?e, an toàn, an ninh ho?c kinh t? c?a ng??i Canada và Chính ph?.

Du h?c sinh làm vi?c trong 10 l?nh v?c sau ?ây:

  • N?ng l??ng và ti?n ích
  • Công ngh? thông tin và truy?n thông
  • Tài chính
  • S?c kh?e
  • Th?c ph?m
  • N??c
  • V?n chuy?n
  • An ninh
  • Chính quy?n
  • Sáng t?o

Ch? lao ??ng và du h?c sinh có th? tham kh?o h??ng d?n c?a Chính ph? ?? xác ??nh xem
s? thay ??i có áp d?ng cho công vi?c c?a h? hay không.

Bi?n pháp m?i này s? có hi?u l?c ??n ngày 31/8/2020

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *