Canada Công Bố Chương Trình Thí Điểm Nhập Cư Nông Thôn Và Miền Bắc

V?i nh?ng thành công mà Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng??nh c? Canada theo t?nh Atlantic ?ã ??t ???c t? n?m 2017 ??n nay, Chính ph? Canada ?ã chính th?c công b? thêm m?t Ch??ng trình m?i ?ó là Thí ?i?m nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c, nh?m m?c ?ích giúp c?ng ??ng nông thôn và mi?n b?c t?i Ontario, Tây Canada và Canada có s?c hút và có kh? n?ng gi? chân ng??i lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? cao. Ch??ng trình ???c th?c hi?n t?i các t?nh bang Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Yukon, British Columbia, Vùng lãnh th? Tây B?c và Nunavut.

Phát tri?n ch??ng trình Nh?p c? Nông Thôn và Mi?n B?c t?i Canada

C? quan Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) cho hay các c?ng ??ng ?? ?i?u ki?n tham gia Ch??ng trình là các thành ph? có dân s? 50.000 ng??i ho?c ít h?n, n?m cách trung tâm c?a m?t ?ô th? t? 100.00 tr? lên ho?c m?t thành ph? có s? dân là 200.000 ng??i  và ?? ?i?u ki?n v? kho?ng cách xa trung tâm ?ô th? ??u có th? tham gia Thí ?i?m Nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c.

thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n b?c

Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c m?i s? ho?t ??ng song hành cùng v?i Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng và Ch??ng trình ?? c? T?nh bang Canada. ??i v?i Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng ng??i s? d?ng lao ??ng ???c ch? ??nh t?i 4 t?nh bang Canada g?m Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador s? ???c phép t? tìm ki?m và ?ng c? nh?ng nhân công n??c ngoài ho?c sinh viên t?t nghi?p qu?c t? có ?? ?i?u ki?n v? làm vi?c cho mình.

Trong khi ?ó Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c l?i nh?m vào c?ng ??ng nông thôn và mi?n b?c, v?i mong mu?n l?i ích c?a vi?c nh?p c? s? ???c chia s? trên toàn qu?c, ông Ahmed Hussen – B? tr??ng B? Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch c?a Canada cho hay (24/1/2019). Ông Bernadette Jordan – B? tr??ng B? Phát tri?n Kinh t? Nông thôn Canada c?ng chia s? ph??ng pháp ti?p c?n d?a vào c?ng ??ng c?a Ch??ng trình là ?i?u c?n thi?t “Ch??ng trình Thí ?i?m s? giúp h? tr? phát tri?n kinh t? các c?ng ??ng nh? b?ng cách th? nghi?m các ph??ng pháp ti?p c?n m?i d?a vào c?ng ??ng ?? gi?i quy?t nhu c?u th? tr??ng lao ??ng ?a d?ng c?a h?”.

C?ng ??ng tham gia Ch??ng trình s? b?t ??u ??ng ký n?p h? s? vào ngày 1 tháng 3

C? quan Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada ?ã b?t ??u kh?i ??ng Ch??ng trình b?ng vi?c tìm ki?m các c?ng ??ng có ?? ?i?u ki?n t?i các t?nh, vùng lãnh th? ???c xác ??nh mu?n ??ng ký tham gia thí ?i?m ch??ng trình. IRCC c?ng cho bi?t c?ng ??ng quan tâm và mu?n ??ng ký thí ?i?m ph?i làm vi?c v?i m?t t? ch?c phát tri?n kinh t? ??a ph??ng ?? n?p h? s? ?ng tuy?n, ?i?u này s? giúp IRCC bi?t ???c h? có ?? tiêu chí. ?i?u ki?n ?? Thí ?i?m nh?p c? không.

thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n b?c

Ngoài ra, m?t tiêu chí khác h? c?n ph?i ?áp ?ng ???c khi mu?n tham gia ch??ng trình ?ó là ph?i ch?ng minh h? có c? h?i vi?c làm và s? tham gia tích c?c vào vi?c h? tr?, k?t n?i các ?ng c? viên nh?p c? m?i v?i công vi?c. IRCC nêu rõ c?ng ??ng ??a ph??ng và t? ch?c phát tri?n kinh t? s? ch?u trách nhi?m tuy?n d?ng và ?ánh giá các ?ng c? viên nh?p c? d?a trên nhu c?u kinh t? ??a ph??ng và c? h?i vi?c làm, ??ng th?i khuy?n ngh? các ?ng c? viên ???c ch?n ?? th??ng trú.

D? ki?n các ?ng d?ng hoàn ch?nh tìm ki?m c?ng ??ng ?? ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình s? ???c hoàn ch?nh vào ngày 1 tháng 3 n?m 2019 và các c?ng ??ng ???c ch?n tham gia thí ?i?m s? ???c công b? vào mùa xuân. ??c bi?t các thông tin v? quá trình nh?p c? cho lao ??ng n??c ngoài thông qua Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c s? ???c công b? sau n?m 2019.

Hy v?ng bài vi?t trên ?ã cung c?p cho b?n ??c nh?ng thông tin b? ích v? Ch??ng trình Thí ?i?m Nh?p c? Nông thôn và Mi?n B?c, t? ?ó có nh?ng d? ??nh m?i cho t??ng lai. N?u có th?c m?c gì c?n ???c gi?i ?áp vui lòng liên h? v?i chúng tôi – Công ty ??nh c? Villaland, chúng tôi s? nhanh chóng t? v?n gi?i ?áp nh?ng th?c m?c trong b?n m?t cách chính xác nh?t.

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n b?c

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *