Canada Đưa Thông Báo Thí Điểm Nhập Cư Cho Cộng Đồng Nông Thôn Và Miền Bắc

Chính ph? Canada ?ã ??a ra nh?ng thông báo hé l? s? thí ?i?m nh?p c? kinh t? trong n?m m?i giúp cho c?ng ??ng nông thôn và mi?n B?c ? các t?nh Ontario, Tây Canada và Canada. Ba vùng lãnh th? này s? thu hút và gi? chân ???c nh?ng lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? cao. Thí ?i?m này s? t?o ?i?u ki?n th??ng trú cho nh?ng ng??i lao ??ng n??c ngoài ? nhi?u c?p ?? k? n?ng làm vi?c.

Canada t?o ?i?u ki?n t?t nh?t thí ?i?m nh?p c? cho các vùng nông thôn và vùng mi?n b?c

nh?p c? canada

Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? Canada này ???c xây d?ng d?a trên ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng ???c tri?n khai t? nh?ng n?m 2017, nó s? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho nh?ng th??ng trú nhân lao ??ng n??c ngoài ? các c?p ?? k? n?ng khác nhau nh?ng ch? trong các vùng lãnh th? sau:

– Ontario

– Manitoba

– Saskatchewan

– Alberta

– British Columbia

– Yukon

– Northwest Territories

– Nunavut

Nh?ng ng??i thu?c qu?c t?ch Canada (IRCC) hay ng??i nh?p c?, ng??i t? n?n cho bi?t các c?ng ??ng v?i ?i?u ki?n có th? là m?t thành ph? có kho?ng s? dân là 50.000 ho?c ít h?n n?m cách nh?ng trung tâm c?a khu v?c ?ô th? t? 100.000 ng??i tr? lên ho?c m?t thành ph? có 200.000 ng??i v?i ?i?u ki?n là t? xa.

Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ???c ho?t ??ng nh? ch??ng trình ?? c? t?nh bang Canada

nh?p c? canada

Các doanh nghi?p ? t?nh Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador c?a Canada th?c hi?n nh? ch??ng trình AIPP do ch? lao ??ng làm vi?c v?i nh?ng doanh nghi?p trên nh?m chi?n l??c thuê ngu?n lao ??ng n??c ngoài cho các v? trí khác nhau ?? l?p kho?n thi?u ngu?n nhân l?c ??a ph??ng t?i các t?nh.

– Ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? cho vùng nông thông và mi?n b?c s? nhanh chóng ho?t ??ng cùng v?i các ch??ng trình ?? c? t?nh bang Canada ?? thu hút ngu?n lao ??ng có tay ngh? t?t. Vào n?m 2018, theo th?ng kê thì AIPP ?ã cho phép 4 t?nh tham gia và có kho?ng 2.500 lao ??ng n??c ngoài và sinh viên qu?c t? ? l?i Canada th??ng trú.

– B? tr??ng b? Di trú, ng??i t? n?n – Ahmed Hussen phát bi?u trong bu?i thí ?i?m vào 24/1: “B?ng cách t?o ra m?t ngu?n lao ??ng nh?p c? nh?m vào các c?ng ??ng nông thôn và mi?n B?c, chúng tôi mong mu?n ??m b?o r?ng l?i ích c?a vi?c nh?p c? ???c chia s? trên toàn qu?c”. C?ng trong bu?i h?p hôm ?ó, Bernadette Jordan – B? tr??ng B? Phát tri?n Kinh t? nông thôn Canada cho bi?t ph??ng pháp ti?p c?n c?a Pilot là ?i?u c?n thi?t: “Vi?c thí ?i?m này s? h? tr? ???c n?n kinh t? c?a các c?ng ??ng nh? h?n b?ng cách th? nghi?m nh?ng ph??ng pháp ti?p c?n m?i, d?a vào lao ??ng có tay ngh? n??c ngoài ?? gi?i quy?t ???c nhu c?u th? tr??ng lao ??ng ?a d?ng n?i ?ây”.

Ngày 1/3 b?t ??u áp d?ng ch??ng trình thí ?i?m trên nhi?u t?nh bang

nh?p c? canada

Hi?n nay, IRCC ?ang tìm nh?ng ti?m n?ng c?a các c?ng ??ng xem xét coi t?nh bang hay vùng lãnh th? nào ???c xác ??nh mu?n tham gia thí ?i?m. H? c?ng cho bi?t các c?ng ??ng c?n làm vi?c v?i các t? ch?c phát tri?n kinh t? ??a ph??ng và ??a n?p ??n trình bày h? có th? ?áp ?ng ???c các tiêu chí là n?i thí ?i?m nh?p c? và cách thúc ??y n?n kinh t? ??a ph??ng khi ng??i nh?p c? ??n n?i ?ây. Nh?ng tiêu chí khác thì các c?ng ??ng ???c ch?n tham gia thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n b?c c?ng c?n ch?ng minh r?ng h? có c? h?i vi?c làm và tích c?c tham gia k?t h?p v?i nh?ng ng??i ??n nh?p c? trong công vi?c.

Theo IRCC cho bi?t, c?ng ??ng ??a ph??ng và các t? ch?c ph?i ch?u trách nhi?m tuy?n d?ng và ?ánh giá nh?ng ng??i mu?n nh?p c? Canada d?a trên nhu c?u kinh t? ??a ph??ng, gi?i quy?t thi?u nhân l?c làm vi?c, khuy?n ngh? ng??i lao ??ng ???c ch?n ?? th??ng trú t?i ?ây. Các quy?t ??nh hoàn ch?nh s? ???c hoàn ch?nh theo d? ki?n là vào 1/3/2019 và các c?ng ??ng ???c tuy?n ch?n tham gia thí ?i?m s? ???c công b? vào mùa xuân n?m nay.

Nh?ng thông tin v? quá trình nh?p c? cho lao ??ng n??c ngoài thông qua các ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n b?c c?ng s? ???c công b? sau n?m 2019. Quy trình ??ng ký b?n có th? tìm hi?u tr?c ti?p trên website c?a chúng tôi!!!!

Ngu?n:  CIC News/2019/February/ Villaland biên d?ch


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *