Canada gửi đến thế giới những thông điệp tích cực về nhập cư

Sau ??i d?ch COVID-19, Canada ???c xem là ánh sáng tích c?c trên toàn c?u cho nh?ng n? l?c mà h? ?ang th?c hi?n ?? giúp ?? ng??i nh?p c?.

Canada ???c coi là qu?c gia c?i m? nh?t hành tinh ngay
lúc này.

Các qu?c gia trên th? gi?i ?ã ?óng c?a biên gi?i, ?óng
c?a sân bay và ??t l?nh phong t?a ?? ch?ng l?i Virus Corona ch?t ng??i.

Canada c?ng ?ã th?c hi?n các bi?n pháp kh?n c?p nh? v?y.

Nh?ng, Chính ph? c?ng ?ang tìm cách ??t ???c s? cân b?ng
gi?a vi?c ch?ng l?i COVID-19 ??ng th?i cho phép các tài n?ng toàn c?u và công
dân n??c ngoài vào n??c này. Canada nh?n ra r?ng nh?ng ng??i m?i ??n là m?t ph?n
c?a gi?i pháp h? tr? n?n kinh t? trong giai ?o?n ??y thách th?c này, c?ng nh?
cam k?t không nao núng c?a ??t n??c trong vi?c ?oàn t? gia ?ình ngay c? khi b?
h?n ch? ?i l?i.

Canada
làm m?i th? có th? ?? ?áp ?ng ng??i nh?p c?

Vào ngày 16/03/2020, Canada ?ã thông báo v? các bi?n
pháp nh?p c? ??c bi?t liên quan ??n ??i d?ch COVID-19.

?áng chú ý nh?t là quy?t ??nh h?n ch? du l?ch vào n??c
này cho ??n ngày 30/06, m?c dù m?t s? tr??ng h?p ngo?i l? ?ã ???c ??a ra.

Nh?n th?y ???c h? th?ng nh?p c? s? ph?i ??i m?t v?i s?
gián ?o?n ?áng k?, Canada ?ã th?c hi?n các b??c b? sung ?? gi? cho h? th?ng nh?p
c? ho?t ??ng tr?n tru nh?t có th?.

Ch?ng h?n, Canada ?ã tuyên b? s? không có ??n xin nh?p
c? nào b? t? ch?i do thi?u tài li?u. Thay vào ?ó, Chính ph? Liên bang s? cho
ng??i n?p ??n nhi?u th?i gian h?n ?? b? sung tài li?u tr??c khi quy?t ??nh v?
??n ??ng ký c?a h?.

??ng nh?m l?n v? ?i?u ?ó, h? th?ng nh?p c? Canada ?ang
??i m?t v?i s? gián ?o?n.

Các quan ch?c chính ph? Canada ph?i làm vi?c t? xa ??
b?o v? s?c kh?e và s? an toàn c?a h? c?ng nh? gia ?ình, b?n bè và c?ng ??ng. H?
c?ng ?áp ?ng các ?u tiên c?nh tranh ?? ?i?u h??ng cu?c kh?ng ho?ng này, ?i?u
này ?òi h?i ph?i chuy?n s? chú ý kh?i trách nhi?m nh?p c? hàng ngày.

Các y?u t? ngoài t?m ki?m soát c?a Canada bao g?m nh?ng
ng??i ? n??c ngoài ph?i ??i m?t v?i vi?c phong t?a, h?n ch? ?i l?i, gián ?o?n d?ch
v? và các tr? ng?i khác ?ang c?n tr? công dân n??c ngoài ??n Canada ho?c n?p
??n xin nh?p c?.

Tuy nhiên, Canada ?ang c? g?ng h?t s?c ?? g?i thông ?i?p
tích c?c cho các công dân n??c ngoài trên kh?p th? gi?i.

?ó là: Chúng tôi s? làm m?i th? có th? ?? ?áp ?ng các
m?c tiêu nh?p c? c?a b?n và giúp ?? b?n trong giai ?o?n c?n thi?t này.

Th??ng trú

B?t ch?p t?t c? nh?ng gì ?ang x?y ra trên th? gi?i,
Canada ti?p t?c t? ch?c các ch??ng trình Express Entry.

B?n ??t ?ã di?n ra trong ba tu?n sau khi các l?nh h?n
ch? ?i l?i ???c công b?, bao g?m hai l?n vào ngày 09/04 cho th?y Canada phát
hành t?ng c?ng 3.900 l?i m?i ??ng ký th??ng trú.

Ngoài ra, British Columbia, Alberta, Saskatchewan và
Manitoba ??u ?ã có Ch??ng trình ?? c? c?p t?nh.

Th??ng trú nhân bên ngoài Canada v?n có th? ?i du l?ch
??n Canada và nh?ng ng??i nh?n ???c COPR tr??c ngày 16/03 c?ng có th? ??n
Canada.

Du h?c sinh

M?t s? du h?c sinh ???c mi?n tr? h?n ch? ?i l?i, nh?ng
Canada ?ã ti?n thêm m?t b??c g?n ?ây ?? có th? ?áp ?ng nhi?u du h?c sinh h?n.

Quy?t ??nh cho phép m?t s? du h?c sinh theo h?c online
và v?n ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p Gi?y phép làm vi?c sau t?t nghi?p là m?t ?i?u
quan tr?ng. Ph?n l?n du h?c sinh Canada quan tâm ??n vi?c chuy?n sang th??ng
trú. Do ?ó, PGWP là b??c ??m quan tr?ng trong vi?c giúp h? ??t ???c m?c tiêu nh?p
c?.

Canada công nh?n r?ng s? không công b?ng khi coi sinh
viên không ?? ?i?u ki?n tham gia PGWP do hoàn c?nh n?m ngoài s? ki?m soát (sinh
viên b? bu?c ph?i h?c online do h?y các l?p h?c ?? ng?n ch?n s? lây lan c?a
COVID-19).

Th?i gian s? tr? l?i n?u Canada ch?n ??a tính linh ho?t
PGWP thêm m?t b??c n?a.

N?u các quan ch?c y t? công c?ng khuyên Chính ph? Liên
bang m? r?ng các bi?n pháp ng?n ch?n COVID-19, Canada c?m th?y c?n ph?i cho
phép ?oàn th? du h?c sinh truy c?p các khóa h?c online t? 09/2020 trong khi v?n
?? ?i?u ki?n tham gia PGWP.

?i?u này là c?n thi?t, do du h?c sinh có th? chi?n ??u
?? tìm các chuy?n bay có s?n ho?c ??i m?t v?i s? gián ?o?n khác ng?n h? ??n
Canada k?p th?i cho các l?p h?c vào tháng 09/2020.

Nhân s?
n??c ngoài

Lao ??ng n??c ngoài t?m th?i (TFWs) ph?n l?n ???c mi?n
tr? kh?i các h?n ch? ?i l?i do t?m quan tr?ng c?a h? ??i v?i n?n kinh t?.
Canada ?ã tìm m?i cách ?? giúp nhà tuy?n d?ng thuê TFW d? dàng h?n b?ng cách n?i
l?ng các quy t?c ?ánh giá Tác ??ng Th? tr??ng Lao ??ng trong các ngành ngh? ?u
tiên ? l?nh v?c v?n chuy?n và th?c ph?m nông nghi?p. S? linh ho?t nh? v?y là r?t
quan tr?ng ?? giúp ch? lao ??ng ti?p c?n ng??i lao ??ng, giúp duy trì ngu?n
cung c?p th?c ph?m Canada.

H? tr?
cho ng??i m?i ??n Canada

Ph?n l?n h? tr? tài chính ???c Canada công b? trong nh?ng
tu?n g?n ?ây dành cho nh?ng ng??i nh?p c? là công dân Canada ho?c th??ng trú
nhân, du h?c sinh và lao ??ng n??c ngoài t?m th?i. B?t k? tình tr?ng nh?p c?,
các cá nhân trong Canada có ?? ?i?u ki?n nh?n h? tr? thu nh?p c?a chính ph? nh?
B?o hi?m Vi?c làm ho?c Phúc l?i ?ng phó Kh?n c?p m?i c?a Canada.

? ?ây, Canada ?ang nói v?i th? gi?i r?ng ngay c? khi b?n
không ph?i là công dân ho?c th??ng trú nhân c?a ??t n??c chúng tôi, chúng tôi s?
sát cánh và cung c?p cho b?n nhi?u s? h? tr? trong th?i gian khó kh?n này.

Nh?p c?
s? giúp Canada ph?c h?i sau cu?c kh?ng ho?ng COVID-19

Chúng ta hi?n ?ang s?ng trong m?t th?i ?i?m ch?a t?ng
có trong l?ch s?, gây ra m?t t?n th?t ?áng k? cho s?c kh?e, tinh th?n, th? ch?t
và tài chính c?a t?t c? chúng ta.

Tuy nhiên, ?i?u quan tr?ng c?n nh? là cu?i cùng chúng
ta s? v??t qua giai ?o?n khó kh?n này và m?t khi có c? h?i ?? th?, chúng ta s?
nhìn l?i cách các chính ph? trên th? gi?i ??i phó v?i kh?ng ho?ng.

V? m?t nh?p c?, r?t khó ?? ch? trích ph?n ?ng c?a
Canada và có v? nh? n??c này s? ???c ca ng?i vì lòng tr?c ?n ?ã th? hi?n ??i v?i
nh?ng ng??i nh?p c? trong t?t c? các giai ?o?n mà ? ?ó h? có quy?n ?óng c?a
biên gi?i và h? th?ng nh?p c?.

Nh?p c? có nhi?u l?i ích ng?n h?n, trung h?n và dài h?n
khác nhau ??i v?i Canada và m?t l?p lu?n r?t m?nh m? ???c ??a ra là t?o thu?n l?i
cho vi?c nh?p c? ngay c? trong cu?c kh?ng ho?ng này là c?n thi?t.

Trong ng?n h?n, th??ng trú nhân, công nhân n??c ngoài
và du h?c sinh s? giúp kích thích ho?t ??ng kinh t? ? Canada, ?i?u này s? giúp
gi?m b?t c?ng th?ng kinh t? mà n??c này hi?n ?ang ph?i ch?u.

Trong trung và dài h?n, ng??i nh?p c? s? là chìa khóa ?? gi? cho Canada th?nh v??ng vì h? s? thúc ??y ho?t ??ng kinh t? nh? m?t công nhân, ng??i tiêu dùng và ng??i n?p thu?.

Theo CICNews/ Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *