Canada hỗ trợ những cá nhân và doanh nghiệp trong giai đoạn bùng nổ COVID-19

Canada ?ang th?c hi?n các b??c ?? ?n ??nh n?n kinh t?, b?o v? công ?n vi?c làm và giúp ?? nh?ng ng??i b? ?nh h??ng b?i các quy ??nh nh?m h?n ch? lây nhi?m COVID-19. Chi ti?t v? K? ho?ch ?ng phó kinh t? COVID-19 ?ã ???c công b? vào th? T?, 18/3.

Canada s? phân b? 82 t? ?ô la, h?n 3% GDP c?a mình, ?? ??m b?o giúp ng??i Canada có th? tr? ti?n thuê nhà và mua ?? t?p hóa và các doanh nghi?p có th? ti?p t?c tr? l??ng cho nhân viên và thanh toán các chi phí.

T?ng s? ti?n ?? h? tr? ng??i lao ??ng và doanh nghi?p Canada lên ??n 27 t? ?ô la. Ngoài ra, chính ph? s? phân b? 55 t? ?ô la thanh toán ti?n thu? thay cho gia ?ình và doanh nghi?p ?? cho phép h? n?p thu? vào m?t th?i gian ???c quy?t ??nh sau ?ó, chính ph? thông báo.

Các bi?n pháp này nh?m tuân th? Qu? ph?n ?ng ??i d?ch COVID-19 tr? giá 1 t? ?ô la c?a Canada, nh?m h? tr? h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e c?a các t?nh bang và vùng lãnh th?.

H?n 500 t? ?ô la tín d?ng và thanh kho?n ?ã s?n sàng ?? h? tr? ng??i dân và ??m b?o doanh nghi?p có th? ho?t ??ng.

 

Sáu t? ch?c tài chính l?n nh?t ? Canada ?ang làm vi?c v?i các khách hàng cá nhân và doanh nghi?p nh? ?? cung c?p các gi?i pháp linh ho?t trong t?ng tr??ng h?p c? th? ?? v??t qua các thách th?c tài chính do COVID-19. H? ?ang c? g?ng giúp ng??i dân Canada v??t qua s? gián ?o?n c?a d?ch v? ch?m sóc tr? em do s? ?óng c?a c?a tr??ng h?c, nhà tr? và nh?ng ng??i b? lây nhi?m COVID-19. H? tr? này bao g?m hoãn thanh toán cho các kho?n vay th? ch?p trong t?i ?a sáu tháng và c? h?i ???c h? tr? các s?n ph?m tín d?ng khác. “?ây là th?i ?i?m phi th??ng và chúng ta ph?i th?c hi?n các bi?n pháp phi th??ng”, B? tr??ng B? Tài chính, Bill Morneau, cho bi?t trong bài phát bi?u. “Tôi ?ang làm vi?c v?i l?nh v?c tài chính, Ngân hàng Canada, các ??ng nghi?p t?nh bang và vùng lãnh th?, các ??i tác kh?p n?i trên th? gi?i ?? ti?p t?c ph?i h?p trong các hành ??ng quan tr?ng ?? b?o v? n?n kinh t? Canada và toàn c?u.

H? tr? cho ng??i lao ??ng, ch? nhà, gia ?ình

Ng??i vay s? ???c t?m hoãn vi?c thanh toán th? ch?p cho các ch? nhà c?ng ?ang g?p khó kh?n tài chính b?ng s? linh ho?t h? tr? tài chính liên quan ??n ??i d?ch. Các công ty b?o hi?m ?ã ???c h??ng d?n cho phép ng??i cho vay có th? trì hoãn vi?c thanh toán ?úng th?i h?n.

Chính ph? c?ng s? h? tr? thêm cho các gia ?ình có tr? em, g?n 2 t? ?ô la ???c chuy?n vào các kho?n thanh toán Quy?n l?i Tr? em Canada.

Nh?ng ng??i lao ??ng ph?i ? nhà và không ???c ngh? phép có l??ng có th? nh?n ???c t?i 900 ?ô la m?i hai tu?n trong vòng t?i ?a 15 tu?n. Bi?n pháp này áp d?ng bao g?m cho nh?ng ng??i lao ??ng và nh?ng cá nhân b? b?nh, b? cách ly, t? cách ly nh?ng không ?? ?i?u ki?n cho ?? nh?n B?o hi?m th?t nghi?p (EI). Nó c?ng bao g?m nh?ng ng??i ?ang ch?m sóc các thành viên gia ?ình b? b?nh nh? cha m? già và tr? em.

Ng??i lao ??ng ?ang ph?i ??i m?t v?i tình tr?ng th?t nghi?p và không ?? ?i?u ki?n tham gia B?o hi?m th?t nghi?p (EI) có th? nh?n ???c tr? c?p kh?n c?p thông qua C? quan Thu? v? Canada v?i t?ng s? ti?n lên ??n 5 t? ?ô la.

H? tr? b? sung s? ???c cung c?p cho các cá nhân và gia ?ình có thu nh?p th?p v?i kho?n thanh toán ??c bi?t c?a Qu? tín d?ng Thu? hàng hóa và d?ch v? (GST). C? quan này d? ki?n s? vi?n tr? t? ?ô la cho n?n kinh t?.

Th?i gian ch? ??i m?t tu?n b?t bu?c ??i v?i quy?n l?i ?m ?au c?a B?o hi?m th?t nghi?p (EI) s? ???c mi?n tr? trong ít nh?t sáu tháng, ???c áp d?ng ??i v?i nh?ng ng??i ?ang cách ly ho?c nh?ng ng??i ???c ch? ??nh t? cách ly. Ngoài ra, yêu c?u v? gi?y ch?ng nh?n y t? ?? ti?p c?n các quy?n l?i ?m ?au EI s? ???c mi?n.

Th?i h?n n?p thu? ?ã ???c kéo dài t? ngày 30/4 ??n 1/6. Ng??i n?p thu? có th? hoãn các kho?n thanh toán thu? thu nh?p cá nhân cho ??n ngày 31/8, mi?n lãi và không b? ph?t. D?a vào n? l?c c?a các doanh nghi?p, chính ph? c?ng s? cung c?p cho các doanh nghi?p nh? ?? ?i?u ki?n kho?n tr? c?p l??ng 10% trong 90 ngày ti?p theo lên ??n t?i ?a 1,275 ?ô la cho m?i nhân viên và 25.000 ?ô la cho m?i ng??i s? d?ng lao ??ng. Các doanh nghi?p ?? ?i?u ki?n ?? kh?u tr? ???c áp d?ng là các doanh nghi?p nh?, các t? ch?c phi l?i nhu?n và các t? ch?c t? thi?n. ?ó là m?t n? l?c ?? giúp ng??i Canada gi? công vi?c c?a h?.

H? tr? cho các nhóm d? b? t?n th??ng

S? ti?n rút t?i thi?u t? Qu? h?u trí (RRIF) ?ang ???c gi?m 25% ?? ghi nh?n tác ??ng c?a các ?i?u ki?n th? tr??ng không ?n ??nh ??i v?i kho?n ti?t ki?m h?u trí cao c?p.

Nh?ng ng??i thanh toán các kho?n vay Sinh viên Canada s? ???c mi?n lãi t? các kho?n thanh toán trong th?i gian sáu tháng.

Chính ph? c?ng ?ang cung c?p 305 tri?u ?ô la cho m?t qu? h? tr? C?ng ??ng b?n ??a trong n? l?c gi?i quy?t các nhu c?u t?c th?i c?a các c?ng ??ng First Nations, Inuit và Métis.

Thêm 50 tri?u ?ô la s? có s?n cho các nhà t?m trú n? và trung tâm h? tr? ph? n? b? t?n công tình d?c ?? giúp h? có kh? n?ng qu?n lý và ng?n ch?n d?ch b?nh bùng phát trong các c? s?. Kho?n tài tr? này c?ng s? chi tr? cho các c? s? nh? v?y trong các c?ng ??ng b?n ??a.

Canada c?ng s? cung c?p thêm 157,5 tri?u ?ô la ?? gi?i quy?t tình tr?ng vô gia c? thông qua ch??ng trình Reach Home.

H? tr? cho doanh nghi?p

Canada s? cho phép các doanh nghi?p trì hoãn vi?c thanh toán các kho?n thu? thu nh?p cho ??n ngày 31/8, không tính lãi và ph?t tr? ch?m.

Các doanh nghi?p c?ng s? ???c phép ti?p c?n nhi?u kho?n vay h?n thông qua Ch??ng trình tín d?ng doanh nghi?p m?i, d? ki?n s? cung c?p h?n 10 t? ?ô la h? tr? b? sung cho các doanh nghi?p nh?, v?a và l?n c?a Canada. Các h?n m?c tín d?ng c?ng có s?n cho ng??i lao ??ng nông nghi?p và ngành th?c ph?m nông nghi?p thông qua Farm Credit Canada.

Chính ph? c?ng s? h? tr? các doanh nghi?p Canada khi doanh nghi?p ???c coi là có l?i ích qu?c gia và ?? gi?i quy?t các tr??ng h?p ??c bi?t b?ng s? linh ho?t trong x? lý gi?i h?n Tài kho?n Canada.

Canada c?ng s? ti?p t?c m? r?ng Phát tri?n Xu?t kh?u Canada Kh? n?ng cung c?p h? tr? cho các doanh nghi?p trong n??c.

Chính ph? c?ng s? kh?i ??ng Ch??ng trình mua th? ch?p ???c b?o hi?m giá tr? 50 t? ?ô la. ?i?u này nh?m cung c?p ngu?n v?n ?n ??nh cho các ngân hàng và ng??i vay, c?ng nh? h? tr? ti?p t?c cho vay ??i v?i các doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng. Chính ph? s? cho phép các bi?n pháp này b?ng cách t?ng h?n m?c th? ch?p và nhà ? Canada lên 150 t? ?ô la m?i l?n.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *