Canada hoãn chương trình nhập cư của bố mẹ và ông bà năm 2020

Các ??n ??ng ký ?ang b? trì hoãn do ?nh h??ng b?i nh?ng n? l?c nh?m ch?ng l?i Virus Corona c?a Chính ph? Canada.

Canada ?ang hoãn l?i Ch??ng trình B? m? và Ông bà n?m 2020 do nh?ng n? l?c liên t?c nh?m ng?n ch?n s? lây lan Covid-19.

Theo m?t thông cáo truy?n thông c?a IRCC, vi?c ??a ra l?i kêu g?i th? hi?n s? quan tâm nh?m áp d?ng cho ch??ng trình ph? bi?n này ?ã ???c d? ?oán trong vài tu?n t?i.

Vi?c trì hoãn t?m th?i các ??n ??ng ký này ??s? không ?nh h??ng gì khi b? m? và ông bà ??n Canada. IRCC v?n s? x? lý các ??n này.

Ch??ng trình B? m? và Ông bà cho phép công dân Canada và th??ng trú nhân b?o lãnh cho b? m? và ông bà c?a h? ?? có ???c tình tr?ng th??ng trú nhân.

Ch??ng trình này ph? bi?n ??n m?c chính ph? liên bang ?ã tìm nhi?u cách khác nhau trong th?p k? qua ?? qu?n lý l??ng ng??i nh?p c? k? t? n?m 2011.

N?m ngoái, kho?ng 100.000 ng??i Canada ?ã bày t? s? quan tâm c?a h? trong vi?c b?o lãnh b? m? ho?c ông bà m?c dù ch? có 21.000 ?i?m c? trú.

T??ng t?, Canada ?ang nh?m ??n m?c tiêu tuy?n 21.000 ng??i nh?p c? theo PGP m?i n?m thông qua K? ho?ch nh?p c? 2020 – 2022.

IRCC ?ã th? nhi?u cách ti?p c?n ?? qu?n lý PNP trong nh?ng n?m g?n ?ây và ti?p t?c xác ??nh cách ?? ?i?u ch?nh ph??ng pháp c?a mình. Bao g?m s? d?ng mô hình ??n tr??c ???c ph?c v? tr??c, theo ?ó nó x? lý các ??n ??ng ký theo th? t? mà chúng ???c g?i. H? c?ng ?ã th? m?t mô hình x? s?, theo ?ó các nhà tài tr? ???c ch?n ng?u nhiên.

V?n còn ph?i xem quá trình ti?p nh?n PGP s? nh? th? nào khi IRCC ra m?t vào cu?i n?m 2020.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *