Canada mời 668 ứng viên Express Entry nộp hồ sơ trở thành thường trú nhân

Chính ph? Canada ?ã công b? chi ti?t v? ch??ng trình Express Entry trong tu?n này, m?i 668 ?ng viên n?p ??n xin th??ng trú.

L?i m?i ?ã nh?n ???c vào 18/3, tuy nhiên thông tin chính th?c c?a ch??ng trình ???c phát hành ngày 20/3, l?n công b? k?t qu? này mang l?i t?ng s? l?i m?i ??ng ký (ITAs) thông qua h? th?ng Nh?p c?nh Canada Express Express lên ??n 19.368.

Yêu c?u ?i?m t?i thi?u c?a Comprehensive Ranking System (CRS) là 720.

Yêu c?u v? ?i?m s? có v? cao so v?i l?n công b? k?t qu? Express Entry g?n nh?t ch? yêu c?u ?i?m 471, tuy nhiên, l?n công b? k?t qu? này ch? bao g?m các ?ng c? viên có ?? c? t?nh bang phù h?p v?i Express Entry.

B?t ch?p các bi?n pháp phòng ch?ng COVID-19 ?ã làm gián ?o?n công tác c?a B? Nh?p C? Ti N?n và Công Dân Canada (IRCC), Canada v?n c? g?ng ?áp ?ng các m?c tiêu nh?p c? ???c ??t ra cho n?m 2020. Nhi?u ng??i trong s? h? ???c phân b? ?? có ???c th??ng trú thông qua h? th?ng Nh?p c?nh Canada Express Entry.

Express Entry qu?n lý nhóm ?ng viên cho Canada cho ch??ng trình nh?p c? di?n kinh t? Ng??i lao ??ng tay ngh? cao c?p Liên bang – Nhóm Ng??i lao ??ng lành ngh?, Nhóm ng??i lao ??ng ph? thông và Nhóm ng??i lao ??ng có kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada.

Các ?ng viên ?? ?i?u ki?n ???c x?p h?ng trong nhóm Express Entry d?a trên s? ?i?m trong h? th?ng Comprehensive Ranking System (CRS), ?i?m ???c ?ánh giá b?ng các y?u t? nh? tu?i tác, giáo d?c, kinh nghi?m làm vi?c và thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.

Nh?ng ?ng c? viên ???c x?p h?ng cao nh?t ???c ??a ra l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada thông qua các l?n công b? k?t qu? th??ng xuyên t? h? th?ng Express Entry, th??ng di?n ra hai tu?n m?t l?n.

B? Nh?p C? Ti N?n và Công Dân Canada (IRCC) ?ã áp d?ng m?t l??t tie-break (?u tiên ch?n ?ng viên n?p ??n tr??c) vào ngày 19/3/2020, lúc 02:04:06 UTC. ?i?u này có ngh?a là t?t c? các ?ng c? viên có ?i?m CRS trên 720, c?ng nh? nh?ng ng??i có ?i?m 720 ?ã n?p h? s? tr??c 02:04:06 UTC ?ã nh?n ???c ITA.

Trong khi Canada ?ã chào ?ón 320.000 ng??i nh?p c? vào n?m 2018 và 341.000 ng??i nh?p c? vào n?m 2019, thì m?t l?n n?a nó l?i nh?m ??n vi?c ti?p nh?n 341.000 ng??i nh?p c? trong n?m nay. Các m?c tiêu nh?p c? m?i ?ã ???c công b? vào tu?n tr??c trong K? ho?ch nh?p c? giai ?o?n 2020-2022 c?a chính ph? liên bang.

??i ?a s? nh?ng ng??i nh?p c? ??n Canada ???c d??i di?n nh?p c? kinh t?, v?i 58% ???c l?a ch?n thông qua các ch??ng trình Express Entry, Ch??ng trình ?? c?  t?nh bang (PNP), các ch??ng trình c?a Quebec và các ch??ng trình liên bang khác nh? Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng (Atlantic Immigration Pilot).

Các ?ng c? viên Express Entry có ?i?m th?p h?n m?c yêu c?u hôm nay, nh?ng ng??i mu?n c?i thi?n s? ?i?m có th? c?i thi?n ?i?m s? ngôn ng? c?a h? ?? tham gia ch??ng trình ?? c? t?nh bang ?? có ???c th??ng trú nhân Canada.

Các ?ng c? viên Express Entry có ?? c? c?p t?nh bang ???c nh?n thêm 600 ?i?m CRS và ???c ??m b?o l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada. 

Vài tu?n qua ?ã ch?ng ki?n các ?ng viên ???c t?nh bang ?? c? phù h?p v?i Express Entry ? Saskatchewan, Alberta, Manitoba, Ontario và Prince Edward Island và h?n  5.000 ?ng vien ?ã nh?n ???c l?i m?i ?? tham d? Express Entry.

Hi?n t?i, Saskatchewan ?ã m?i h?n 1.750 ?ng c? viên Express Entry thông qua danh m?c ph? Express Entry c?a ch??ng trình ?? c? t? khi b?t ??u n?m nay.

Vào tháng 1, Ontario ?ã ??a l?i m?i t?i 954 ?ng viên Express Entry có kinh nghi?m làm vi?c trong sáu ngành công ngh?.

Alberta ?ã ch?n các ?ng c? viên Express Entry có ?i?m CRS th?p t?i 300 trong vòng tuy?n ch?n ???c t? ch?c vào ngày 20/2 thông qua di?n nh?p c?nh c?a Express Express. Các vòng tuy?n ch?n c?a di?n này tr??c ?ó n?m nay c?ng ?ã ch?ng ki?n các ?ng c? viên Express Entry có s? ?i?m th?p nh?t là 300 ???c m?i ?? ??ng ký ?? c? t?nh bang c?a Alberta.

Sau ?ây là m?t ví d? gi? thuy?t v? các ?ng c? viên ?ã có ???c ITA trong ngày công b? k?t qu? 18/3:

Arun và Lisa ??u 35 tu?i và ?ã k?t hôn. M?i ng??i ??u có b?ng c? nhân, h? ?ã làm công vi?c phát ri?n ph?n m?m ???c 5 n?m và c? hai ??u có trình ?? Anh Ng? trung c?p. H? ?ã n?p h? s? Express Entry v?i Lisa là ???ng ??n chính và ban ??u có ?i?m CRS là 304. T?nh bang Alberta c?a Canada ?ã m?i h? n?p ??n xin ?? c? và ?i?m s? c?a h? t?ng lên 904. H? ?ã nh?n ???c ITA trong Entry Express l??t ngày 18/3.

Jo ?ã công vi?c K? thu?t m?ng ? Canada trong m?t n?m r??i. Anh 38 tu?i và ?ã th?c hi?n bài ki?m tra CELPIP và ???c 5 ?i?m ? m?i h?ng m?c. Jo không có b?ng c?p và không có kinh nghi?m làm vi?c ? qu?c gia c?a anh ta trong 10 n?m qua. Anh ta tham gia Express Entry v?i s? ?i?m CRS là 125 và nh?n ???c m?t ?? c? c?p t?nh vào ngày 10/3. ?i?m CRS c?a anh ta t?ng lên 725 và anh ta ???c m?i n?p ??n xin th??ng trú t?i Canada trong ngày công b? k?t qu? 20/3.

B??c ??u tiên ?? ???c xem xét ?? c? t?nh bang thông qua m?t trong nh?ng di?n này là nh?p h? s? vào h? th?ng Express Entry.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *