Canada mời các ứng cử viên cấp tỉnh trong chương trình Express Entry mới nhất

Có t?ng c?ng 26.618 l?i m?i ?ã ???c phát cho các ?ng c? viên Express Entry trong n?m nay.

Canada ?ã t? ch?c m?t vòng khác c?a th? m?i Express
Entry, m?i các ?ng c? viên có ?? c? c?p t?nh.

IRCC ?ã ban hành 118 l?i m?i cho các ?ng c? viên Express
Entry vào ngày 15/4. Các ?ng c? viên ???c m?i yêu c?u ?i?m CRS là 808.

T?t c? các ?ng c? viên này tr??c ?ây ?ã nh?n ???c ?? c?
c?p t?nh và ???c c?ng thêm 600 ?i?m. N?u không có ?? c? c?p t?nh, ?ng c? viên s?
có CRS là 208.

?? rõ ràng, n?u b?n là m?t ?ng c? viên Express Entry
trong nhóm ??t ???c ít nh?t 208 CRS, c?ng v?i m?t ?? c? c?p t?nh, b?n s? nh?n
???c ITA cho ch??ng trình th??ng trú này.

CRS x?p h?ng các y?u t? nh? tu?i tác, kinh nghi?m làm
vi?c, giáo d?c và trình ?? ngôn ng? ?? xác ??nh ?ng viên nào c?a Express Entry
s? có kh? n?ng thành công cao trong th? tr??ng lao ??ng Canada.

Các ?ng c? viên có ?i?m s? cao nh?t s? ???c m?i thông
qua các ch??ng trình Express Entry thông th??ng. K? t? khi Chính ph? công b?
các bi?n pháp h?n ch? ?i l?i vào ngày 18/3, Canada ?ã t? ch?c Express Entry nh?m
vào các ?ng c? viên c?p t?nh và các ?ng c? viên L?p kinh nghi?m Canada. Hai l?n
rút th?m Express Entry g?n ?ây nh?t di?n ra vào ngày 9/4, ch? sáu ngày tr??c.

PNPs cho phép các t?nh c?a Canada ?? c? các cá nhân h?
tr? th? tr??ng lao ??ng khu v?c và m?c tiêu dân s? c?a h?. H?u h?t các t?nh và
vùng lãnh th? c?a Canada ??u có PNP phù h?p v?i Express Entry, ngo?i tr? Quebec
và Nunavut.

K? t? khi t?t c? các ch??ng trình tr??c ?ó ???c t? ch?c
vào ngày 4/3, m?t s? lu?ng ?? c? c?p t?nh phù h?p v?i Express Entry ?ã ??a ra l?i
m?i, bao g?m các lu?ng t?i Alberta, Manitoba, Saskatchewan và British Columbia.

Các lu?ng PNP khác nhau ?ã t? ch?c h?n 30 ch??ng trình
k? t? ??u n?m 2020.

Express Entry không ph?i ch? có m?t ch??ng trình, mà
là m?t h? th?ng qu?n lý ba ch??ng trình nh?p c? liên bang: L?p kinh nghi?m
Canada, Ch??ng trình công nhân lành ngh? liên bang và Ch??ng trình giao d?ch
tay ngh? liên bang.

Express Entry ngày 15/4 ??a t?ng s? ITA ???c phát hành trong n?m nay lên 26.618, nhi?u h?n so v?i cùng k? n?m ngoái.

Canada-moi-cac-ung-cu-vien-cap-tinh-trong-chuong-trinh-Express-Entry-moi-nhat

Theo K? ho?ch nh?p c? 2020-2022, Chính ph? Canada ?ang
nh?m m?c tiêu ti?p nh?n 341.000 ng??i nh?p c? vào n?m 2020, 351.000 vào n?m
2021 và 361.000 vào n?m 2022. Tuy?n sinh PNP s? t?ng 20% vào n?m 2022.

Tr??c khi COVID-19 thay ??i b?i c?nh nh?p c? Canada, Express Entry 2020 di?n ra khá ??u ??n c? sau hai tu?n. Tuy nhiên, k? t? ngày 18/3, chúng tôi b?t ??u th?y m?t mô hình b?t th??ng h?n. Trong khi tr??c ?ó th??ng bao g?m các ?ng c? viên t? t?t c? các lu?ng, tuy nhiên b?n ch??ng trình l?n tr??c, bao g?m c? l?n này, ch? có các ?ng c? viên c?p t?nh ho?c ?ng c? viên L?p Kinh nghi?m Canada.

Canada-moi-cac-ung-cu-vien-cap-tinh-trong-chuong-trinh-Express-Entry-moi-nhat

IRCC ?ã s? d?ng quy t?c hòa v?n trong ch??ng trình l?n
này. ?i?u này có ngh?a là t?t c? các ?ng c? viên có ?i?m CRS t? 808 tr? lên ?ã
g?i h? s? tr??c ngày 18/3/2020 lúc 10h30 ?ã nh?n ???c ITA trong vòng m?i này.

Sau ?ây là nh?ng ví d? v? các ?ng c? viên ?ã nh?n ???c
ITA hôm qua:

Ali và Sarah ?ã k?t hôn, 35 tu?i và m?i ng??i ??u có b?ng
c? nhân và có trình ?? ti?ng Anh trung c?p. Ali ?ã làm k? s? trong 6 n?m. C?
Ali và Sarah ??u ch?a t?ng làm vi?c ho?c h?c t?p t?i Canada. H? vào nhóm v?i t?
cách là ng??i n?p ??n chính v?i s? ?i?m CRS là 304. Sau khi ???c t?nh bang Alberta
?? c?, ?i?m CRS c?a h? là 304 t?ng lên 904. H? ?ã nh?n ???c ITA trong ngày 15/4.

Lina n?m nay 27 tu?i và k? t? khi hoàn thành b?ng c? nhân t?i Ontario vào tháng 6/2018, cô ?ã làm vi?c ? Toronto v?i t? cách là m?t nhà t? v?n qu?ng cáo. Lina là ng??i song ng?, và có trình ?? trung c?p b?ng ti?ng Anh và ti?ng Pháp. Lina vào nhóm Express Entry v?i s? ?i?m 426. Sau khi ???c ?? c? thông qua Ch??ng trình ?? c? ng??i nh?p c? Ontario – Lu?ng công nhân có tay ngh? nói ti?ng Pháp, ?i?m CRS c?a Lina t?ng lên 1026. ?i?m c?a cô ?y ?? cao ?? ??t ???c ITA trong ngày 15/4.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *