Canada ra mắt thí điểm nhập cư ngành công nghiệp thực phẩm chuyên dụng

Canada ra mắt thí điểm nhập cư ngành công nghiệp thực phẩm chuyên dụng

Nh?m h? tr? ngành th?c ph?m nông nghi?p Canada phát tri?n Chính ph? Canada ?ã công b? k? ho?ch cho ra ??i m?t Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ngành công nghi?p th?c ph?m chuyên d?ng, v?i th?i gian ho?ch ??nh là ba n?m.

Theo tuyên b? c?a Chính ph? Canada vào ngày 19 tháng 3 n?m 2019 cho hay:

?? ngành th?c ph?m nông nghi?p ?áp ?ng các m?c tiêu xu?t kh?u ??y tham v?ng thì y?u t? ngu?n lao ??ng ?óng m?t vai trò quan tr?ng. Tuy v?y t?i Canada tình tr?ng thi?u h?t ngu?n l?c lao ??ng ?ang tr? thành th?c tr?ng chung, do s? t?ng tr??ng dân s? t? nhiên suy gi?m Tr??c tình hình ?ó Chính ph? liên bang Canada ?ã ??a ra m?t k? ho?ch Thí ?i?m nh?p c? ba n?m, trong ?ó cho phép ??a các công nhân nông nghi?p n??c ngoài vào làm vi?c toàn th?i gian và s? giúp h? tr? thành trú nhân ???c sinh s?ng làm vi?c t?i Canada.

Thí ?i?m này s? ???c H?i ??ng th?t Canada (CMC) h? tr?. Trong m?t b?n c?p nh?t CMC ?ã cho bi?t h? ?ã yêu c?u 2.750 ?i?m nh?p c? ?? l?p ??y ng??i lao ??ng ngo?i qu?c cho các nhà ?óng gói th?t, nhà ch? bi?n th?t và các v? trí nhà cung c?p thi?t b? ch?a ???c l?p ??y b?i ng??i Canada.

Theo báo cáo t? B?ng chi?n l??c kinh t? th?c ph?m nông nghi?p c?a Canada vào tháng 9 n?m 2018 cho th?y nhu c?u ?áng báo ??ng v? vi?c thi?u h?t ngu?n lao ??ng trong ngành nông nghi?p và vi?c c?n thi?t lúc này là ph?i ??a ra nh?ng ch??ng trình nh?p c? v?nh vi?n dành cho ng??i lao ??ng n??c ngoài, ?i?u này s? giúp thu hút ngu?n lao ??ng n??c ngoài m?nh m? ? các c?p ?? k? n?ng khác nhau, t? ?ó l?p ??y v? trí công vi?c ?ang b? thi?u h?t ngu?n lao ??ng t?i liên bang Canada.

???c bi?t H? th?ng nông nghi?p và th?c ph?m nông nghi?p Canada ?ã ?óng góp 111 t? USD cho n?n kinh t? hàng n?m và 304 tri?u USD m?i ngày.

Thông tin chi ti?t v? Ch??ng trình v?n ch?a ???c B? Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) c?a liên bang công b?.

?? c?p nh?t nhanh chóng nh?ng thông tin chính xác v? Ch??ng trình Thí ?i?m nh?p c? ngành công nghi?p th?c ph?m chuyên d?ng m?i b?n ??c liên h? t?i – Công ty ??nh c? Villaland.

-> Th?m ??nh hô? s? ?i?nh c? Canada miê?n phi? t? lu?t s?. Kê?t qua? sau 2-3 nga?y.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *