Canada Tăng Khu Vực Thí Điểm Nhập Cư Đại Tây Dương 2018

Chính ph? Canada ?ang t?ng s? l??ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao và các thành viên gia ?ình c?a h?, nh?ng ng??i có th? có ???c th??ng trú thông qua các ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng n?m nay lên 500 ng??i ??a s? ti?n giao n?m 2018 lên ??n 2.500 ng??i.

T?ng khu v?c thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng

B? tr??ng B? Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada, ông Ahmed Hussen ??a ra tuyên b? v? cu?c h?p l?n th? 3 v?i các th? t??ng c?a 4 t?nh ??i Tây D??ng c?a Canada: Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland và Labrador.

thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng

Ông c?ng cho bi?t m?c t?ng này ph?n ánh vi?c quan tâm c?a nhi?u ng??i ?ang quan tâm ??n ch??ng trình thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng AIPP t? các doanh nghi?p ? b?n t?nh n?m 2018. Các t?nh c?ng chia s? h? c?n nhi?u không gian h?n ?? ??m b?o khi có ng??i lao ??ng s? phát tri?n kinh doanh ngay t?i ??i Tây D??ng Canada.

Tính ??n ngày 31/5/2018, ông Hussen cho bi?t có kho?ng 1000 nhà tuy?n d?ng lao ??ng ???c ch? ??nh theo AIPP, t?c là cho phép ng??i s? d?ng lao ??ng ???c phê duy?t tuy?n d?ng lao ??ng n??c ngoài có kinh nghi?m l?p ??y nh?ng kho?ng tr?ng trong thi?u h?t ngu?n lao ??ng và theo dõi ng??i nh?p c? và gia ?ình c?a h?.

thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng

Ông c?ng nói thêm, 1000 nhà tuy?n d?ng này ?ã t?ng g?p ?ôi v? s? l??ng ???c ch? ??nh theo AIPP vào n?m 2017 và h? ?ã ??a ra 2000 l?i m?i làm vi?c cho nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh?, sinh viên t?t nghi?p qu?c t? t?i khu v?c Atlantic Canada vào n?m 2018. ?ây chính là s? c?i thi?n ?áng k? so v?i 2017, th?i gian khai tr??ng c?a d? án khi ch? có 250 l?i m?i làm ???c ban hành.

Nh?p c?, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada(IRCC) cho bi?t có kho?ng 900 ??n xin th??ng trú thông qua ch??ng trình AIPP k? t? khi ???c áp d?ng. Các m?c tiêu tuy?n sinh thông qua ch??ng trình này ?ã ??t m?c 1000 cho n?m 2018, 2000 cho n?m n?m 2019 và 4000 cho n?m 2020. M?t l?i th? c?a ch??ng trình AIPP là các nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh s? không ph?i tr?i qua quá trình ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng ??i các công vi?c ???c ch?ng th?c theo ch??ng trình thí ?i?m.

?? ?? ?i?u ki?n, ng??i lao ??ng có tay ngh? ph?i có ???c l?i m?i làm vi?c toàn th?i gian t? m?t nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh và có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian trong ngh? nghi?p ???c ch? ??nh lo?i k? n?ng 0, C?p ?? k? n?ng A ho?c k? n?ng B theo phân lo?i ngh? nghi?p Qu?c gia (NOC) c?a Canada.

Ngu?n:CIC New/2019/May/ Villaland biên d?ch

thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *