CANADA TĂNG PHÂN BỐ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ATLANTIC 2018

Chính ph? Canada ?ang gia t?ng s? l??ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao và các thành viên gia ?ình h? có th? có ???c th??ng trú thông qua Ch??ng trình nh?p c? thí ?i?m ??i Tây D??ng n?m nay lên 500, ??a phân b? 2018 lên 2.500.

B? tr??ng B? Di Trú, Ng??i t? n?n và Công dân Canada, Ahmed Hussen, ?ã thông báo v? s? gia t?ng hôm th? ba sau m?t cu?c h?p v?i các th? t??ng c?a b?n t?nh ??i Tây D??ng c?a Canada – Nova Scotia, New Brunswick, ??o Prince Edward và Newfoundland và Labrador.

Hussen cho bi?t s? gia t?ng ph?n ánh “s? d?ng ?áng k? và quan tâm ??n” Ch??ng trình di trú thí ?i?m ??i Tây D??ng (AIPP) t? các doanh nghi?p ? b?n t?nh vào n?m 2018.

“Các t?nh ?ã nói v?i chúng tôi r?ng h? c?n nhi?u không gian h?n ?? ??m b?o r?ng h? có nh?ng ng??i mà h? c?n ?? ti?p t?c phát tri?n doanh nghi?p c?a h? ngay t?i ??i Tây D??ng Canada,” Hussen chia s? v?i các phóng viên hôm th? Ba.

Vào ngày 31 tháng 5 n?m 2018, Hussen cho bi?t có 1.000 ng??i s? d?ng lao ??ng ???c ch? ??nh theo AIPP, cho phép các nhà tuy?n d?ng ???c tuy?n d?ng lao ??ng n??c ngoài có kinh nghi?m làm vi?c ?? l?p ??y kho?ng tr?ng l?c l??ng lao ??ng và theo dõi nhanh h? và gia ?ình h? th??ng trú.

Hussen cho bi?t 1.000 ng??i s? d?ng lao ??ng ?ã t?ng g?p ?ôi s? l??ng ???c ch? ??nh theo AIPP vào n?m 2017 và h? ?ã phát hành 2.000 l?i m?i làm vi?c cho nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? c?a các tr??ng ??i h?c ? khu v?c ??i Tây D??ng vào n?m 2018.

?ây là m?t c?i ti?n ?áng k? so v?i n?m 2017, n?m khai m?c c?a d? án, khi ch? có 250 l?i m?i làm vi?c ?ã ???c ban hành.

B? nh?p c?, ng??i t? n?n và công dân Canada (IRCC) cho bi?t h? ?ã nh?n ???c 900 ??n xin th??ng trú qua AIPP k? t? khi ???c gi?i thi?u. M?c tiêu tuy?n thông qua AIPP ???c ??t ? m?c 1000 cho n?m 2018, 2.000 cho n?m 2019 và 4000 cho n?m 2020.

L?i th? chính c?a AIPP là các nhà tuy?n d?ng ???c ch? ??nh không ph?i tr?i qua quá trình l?y ???c ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng cho các công vi?c ???c xác nh?n theo ch??ng trình thí ?i?m.

?? ?? ?i?u ki?n, ng??i lao ??ng n??c ngoài ph?i có vi?c làm toàn th?i gian t? m?t ch? lao ??ng ???c ch? ??nh và có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian (ho?c bán th?i gian) trong m?t ngh? nghi?p ???c ch? ??nh K? n?ng Lo?i O, C?p ?? K? n?ng A ho?c K? n?ng C?p B theo Phân lo?i ngh? nghi?p qu?c gia c?a Canada (NOC).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *