Canada và Mỹ đồng ý đóng cửa biên giới đến 20/5/2020

B? sung các h?n ch? ?i l?i xuyên biên gi?i ?? ng?n
ch?n
s? lây lan c?a COVID-19.

Sau khi ??t ???c th?a
thu?n chung ?? ?óng c?a biên gi?i m?t tháng tr??c, Canada và Hoa K? hi?n ?ang
gia h?n ?óng c?a thêm 30 ngày n?a, Th? t??ng Justin Trudeau tuyên b? hôm th? B?y.

Th?a thu?n h?t h?n vào
ngày 20/4. Tuy nhiên, ph?n b? sung này cho th?y ???ng biên gi?i ?óng c?a cho ??n
ngày 20/5.

M?t l?n n?a, th??ng m?i
thi?t y?u s? ti?p t?c. Giao thông xe t?i và tàu h?a v?n s? ???c phép ?i qua
biên gi?i ?? gi? cho th?c ph?m, nhiên li?u và thu?c có s?n cho c? hai n??c.

Tuy nhiên, t?t c? các
chuy?n ?i không c?n thi?t, ch?ng h?n nh? ?? mua s?m ho?c th?m gia ?ình, s? v?n
b? c?m.

Ngoài ra, công dân n??c
ngoài ? Canada không th? xin visa t?m th?i b?ng cách flagpoling n?a. Bao g?m ng??i có gi?y phép làm vi?c, gi?y
phép h?c t?p và th? th?c du khách.

B?n v?n có th? n?p ??n
xin và gia h?n th? th?c t?m th?i mà không c?n flagpoling, mi?n là b?n có th? ch?ng minh hoàn h?o trong
??n ??ng ký lý do t?i sao b?n nên ???c phép ? l?i Canada.

Các h?n ch? ?i l?i
c?ng ???c áp d?ng cho nh?ng ng??i xin t? n?n ?ang c? g?ng v??t qua biên gi?i b?ng
cách ?i b? qua các c?a kh?u không chính th?c, ch?ng h?n nh? t?i ???ng Roxham.

Vi?c ?óng c?a biên gi?i
v?i Hoa K? và ph?n còn l?i c?a th? gi?i ?ã giúp làm ch?m s? lây lan c?a
COVID-19 ? Canada, Th? t??ng Trudeau ?ã ?? xu?t.

T?ng th?ng Hoa K?
Donald Trump ?ã tuyên b? r?ng nh?ng h?n ch? ?i l?i ??u tiên mà ông mu?n d? b?
là ??i v?i nh?ng ng??i Canada. Trump c?ng tuyên b? r?ng ông xem Canada ? m?t
khía c?nh khác so v?i các qu?c gia khác và ông ?ang ?àm phán tình hình biên gi?i
Canada.

?i?u ?áng chú ý là
biên gi?i Canada-Hoa K? l?n ??u tiên b? ?óng c?a b?i th?a thu?n chung, trong
khi các h?n ch? du l?ch khác c?a Hoa K?, nh? v?i Liên minh Châu Âu và Trung Qu?c,
???c áp ??t ??n ph??ng.

C? Hoa K? và Canada bu?c
ph?i ti?p t?c các bi?n pháp ng?n ch?n s? lây lan c?a COVID-19.

Canada có h?n 35.000
tr??ng h?p nhi?m, ch? y?u ? các t?nh Quebec và Ontario, v?i h?n 1.500 tr??ng h?p
t? vong.

Hoa K?, n?i có dân s? g?n g?p chín l?n Canada, v?i h?n 720.000 tr??ng h?p d??ng tính và h?n 35.000 tr??ng h?p t? vong.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *