Canada vẫn xử lý các đơn xin thị thực, eTA, học tập và nhập cư

IRCC s? c? g?ng x? lý các ??n xin gi?y phép h?c t?p k?p th?i cho chu k? ??ng ký mùa thu 2020.

IRCC s? ti?p t?c x? lý
các ??n xin th? th?c và eTA cho nh?ng ng??i ???c mi?n h?n ch? ?i l?i, ??c bi?t
t?p trung vào lao ??ng n??c ngoài t?m th?i liên quan ??n các d?ch v? y t? thi?t
y?u và d?ch v? chu?i cung c?p th?c ph?m.

Trong m?t thông báo ???c
??a ra vào ngày 10/4/2020, IRCC c?ng tuyên b? các ??n xin gi?y phép h?c t?p s?
ti?p t?c ???c x? lý tr??c h?c k? mùa thu.

Ng??i xin gi?y phép h?c
t?p hi?n có 90 ngày ?? cung c?p d? li?u sinh tr?c h?c thay vì 30 ngày nh? th??ng
l?. Nhi?u trung tâm xin visa cung c?p d?ch v? này t?m th?i b? ?óng c?a ?? phòng
ch?ng COVID-19.

Hi?n nay ch? nh?ng
sinh viên có gi?y phép h?c t?p ???c c?p tr??c ngày 18/3/2020 m?i ???c phép ??n
Canada.

??n xin th??ng trú ti?p
t?c ???c x? lý. Tuy nhiên, ch? nh?ng c? dân th??ng trú ?ã ???c ch?p thu?n tr??c
ngày 16/3/2020 m?i có th? ??n Canada vào lúc này.

Các h?n ch? du l?ch hi?n
nay ?ã gây ra vi?c ?ình ch? x? lý các ??n xin th? th?c c?a du khách không c?n
thi?t, mà IRCC cho bi?t s? cho phép các ngu?n l?c ???c phân b? l?i và t?p trung
vào các d?ch v? thi?t y?u.

S? lan r?ng toàn c?u c?a
COVID-19 ?ã d?n ??n s? ra ??i c?a các bi?n pháp nh?p c? m?i ?nh h??ng ??n công
dân n??c ngoài, ??c bi?t là lao ??ng n??c ngoài t?m th?i, gia ?ình c?a h? và du
h?c sinh. B?t ch?p tình hình g?n ?ây, IRCC ?ã công b? m?t s? mi?n tr? ?áng k?
và ?ã nhi?u l?n tuyên b? h? s? ti?p t?c x? lý các ??n n?p theo các ch??ng trình
nh?p c? khác nhau.

Công nhân, sinh viên và du khách, nh?ng ng??i ?? ?i?u ki?n ???c mi?n các h?n ch? ?i l?i, ?ang ???c yêu c?u n?p ??n online.

Theo CICNews/ Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *