Cập Nhật Mới Nhất Quyền Lợi Trẻ Em Năm 2019

B?t ??u t? tháng 7/2019, tr? c?p tr? em Canada s? ???c t?ng thêm m?t l?n n?a ?? theo k?p ???c v?i nh?ng chi phí sinh ho?t c?a ??t n??c này. M?i n?m s? ti?n tr? c?p cho tr? em t?i ?a s? t?ng lên 6,639$ cho tr? d??i 6 tu?i và 4,602 cho tr? em t? 6 ??n 17 tu?i. Vi?c thay ??i này mang ??n nhi?u l?i ích cho b?c cha m?, không nh?ng th? s? ti?n nhi?u h?n này s? góp m?t ph?n ch?m sóc tr? ???c t?t h?n, mi?n các lo?i thu?, t?o môi tr??ng t?t giúp tr? phát tri?n t?t.

Quy?n l?i c?a tr? em Canada ???c b?t ??u t? nh?ng n?m 2016, ?ây là m?t trong nh?ng sáng ki?n quan tr?ng ?? giúp ph?n h? tr? cho các t?ng l?p trung l?u nuôi d?y tr? m?t cách t?t nh?t. Cùng th?i ?i?m 7/2018 thì CCB ?ã t?ng thêm ti?n tr? c?p ?? theo k?p v?i nh?ng chi phí sinh ho?t hàng ngày. S? thay ??i này di?n ra tr??c 2 n?m so v?i k? ho?ch ?? cung c?p cho cha m? s? ti?n nhi?u h?n ph? giúp nh?ng v?n ?? phát sinh ch?m sóc tr? ngay t?i các gia ?ình, h?c t?p t?t.

Quy?n l?i c?a tr? em Canada là:

Quy?n l?i tr? em

+ H?u h?t nh?ng gia ?ình ? ?ây ??u s? nh?n ???c m?t kho?n thanh toán hàng tháng

+ Các gia ?ình có con nh? ??u không ph?i tr? thu? cho các kho?n thanh toán nh?n ???c khi h? khai thu?

+ Ph? giúp kho?n ti?n này nh?m ??n nh?ng gia ?ình thu?c di?n trung l?u, có thu nh?p th?p ho?c thu nh?p trung bình nh?ng th?p h?n so v?i h? th?ng báo cáo.

+ Trung bình m?i h? s? ???c h??ng quy?n l?i t? CCB v?i kho?n ti?n là 6.800 USD là thanh toán CCB hàng n?m.

B?n có th? truy c?p trên máy tính ?? ch?n t?nh bang b?n ?ang s?ng, nh?p thu nh?p ròng c?a gia ?ình và s? tr? em d??i 18 tu?i b?n s? nh?n ???c thông báo thanh toán và các kho?n l?i ích c?a tr? em và gia ?ình, ??ng th?i c?ng s? bi?t ???c m?c ti?n mình nh?n ???c hàng tháng.

Có kho?ng 9 trên 10 gia ?ình nh?n ???c kho?n thanh toán cao h?n theo v?i m?c tr? c?p tr? em Canada(CCB) so v?i tr??c ?ây. CCB ?ã có nh?ng tác ??ng tích c?c ??n thu nh?p gia ?ình c?a m?i công dân và c?ng ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c gi?m nghèo tr? em. Có ít h?n 278.000 tr? em s?ng trong nghèo ?ói n?m 2017 so v?i n?m 2015.

Ngu?n:Canada.ca2019/May/ Villaland biên d?ch

Quy?n l?i tr? em

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *