CẬP NHẬT NGÀY 2/11/2018: CÒN 5 SUẤT CÔNG NHÂN HÁI NẤM TẠI TỈNH BRITISH COLUMBIA, CANADA.

T?i th?i ?i?m này, Canada v?n ???c coi là m?t trong th? tr??ng xu?t kh?u lao ??ng m?i, ??y ti?m n?ng c?a ng??i lao ??ng Vi?t Nam v?i m?c l??ng trung bình c?a ng??i lao ??ng r?i vào kho?ng t? 3000 – 5000 USD/ tháng và còn h?n n?a. Th? tr??ng xu?t kh?u lao ??ng Canada ch? y?u t?p trung tuy?n d?ng lao ??ng các ngành , xây d?ng, nông nghi?p, th? hàn, nhân viên b?ng bê, bán quán … nh?ng n?u ng??i lao ??ng mu?n xu?t kh?u sang th? tr??ng Canada thì ph?i tr?i qua ???c các ?i?u ki?n kh?t khe d??i ?ây.

1. ?? tu?i xu?t kh?u lao ??ng Canada

– ?? tu?i: 18 ??n 40
– Ngo?i hình:
+ Nam: 1,60m tr? lên, n?ng 50 kg tr? lên.
+ N?: 1,50m tr? lên, n?ng 45 kg tr? lên.

V?i các ??n hàng c?n trình ?? tay ngh? chuyên môn cao c?ng nh? là c?n kinh nghi?m nh? th? hàn, th? xây d?ng,…. có th? l?y lên t?i ?? tu?i 45

2. Trình ?? chuyên môn, v?n hóa: có b?ng t?t nghi?p trung h?c.

3. Yêu c?u s?c kh?e

??m b?o ?? tiêu chu?n s?c kh?e mà bên tuy?n d?ng Canada yêu c?u
Không m?c các b?nh truy?n nhi?m nh? viêm gan B, C; HIV; nhi?m trùng lao và các b?nh c?m ?i xu?t kh?u lao ??ng do B? Lao ??ng Th??ng binh và Xã h?i ?? ra.

4. Các ngành ngh? tuy?n d?ng t?i Canada

Danh sách các ngành ngh? tuy?n lao ??ng xu?t kh?u do c? quan phát tri?n xã h?i và nhân l?c Canada li?t kê:

 1. Qu?n lý Xây d?ng.
 2. K? x? Xây d?ng.
 3. K? s? C? khí.
 4. K? s? ?i?n và ?i?n t?.
 5. K? s? thi?t k? ph?n m?m, thi?t k? web.
 6. Công ngh? thông tin l?p trình viên, l?p trình ?a ph??ng ti?n.
 7. K? s? công ngh? hóa h?c .
 8. K? s? công ngh? sinh h?c.
 9. Giám sát viên s?n ph?m th?y s?n và nông nghi?p.
 10. K? s? c? khí .
 11. D? toán công trình.
 12. K? s?, k? thu?t viên ngành ?i?n và ?i?n t?.
 13. K? thu?t viên s?a ch?a ?i?n t? dân d?ng và v?n phòng.
 14. K? s?, k? thu?t viên h? tr?.
 15. K? s?, k? thu?t viên ??a ch?t.
 16. K? thu?t viên qu?n tr? m?ng máy tính.
 17. K? thu?t viên h? tr? ng??i dùng.
 18. Nhân viên phát tri?n kinh doanh và Chuyên viên nghiên c?u Marketing và T? v?n viên.
 19. Chuyên viên kinh doanh s?n ph?m k? thu?t, giao d?ch bán buôn.
 20. Nhà th?u thi công, giám sát trong l?nh v?c kinh doanh, l?p ??t g?.
 21. Nhà th?u Th?c hi?n và Giám sát trong l?nh v?c th??ng m?i xây d?ng, l?p ??t, s?a ch?a và các d?ch v? khác.
 22. Th? máy và Giám sát thi?t b? máy và d?ng c? c? khí.
 23. Th? ch? t?o d?ng c? và khuôn.
 24. Th? l?p ??t kim lo?i.
 25. Th? l?p ráp và ch? t?o t?m và kim lo?i ?? xây d?ng.
 26. Th? hàn và Th? v?n hành các máy móc liên quan ??n hàn.
 27. Th? ?i?n công nghi?p.
 28. Nhân viên l?p ??t và s?a ch?a thi?t b? vi?n thông.
 29. Th? ?ng n??c.
 30. Th? làm ?ng, th? l?p ráp máy s??i và th? ??t h? th?ng gic-l?.
 31. Th? m?c.
 32. Th? h?.
 33. Th? ?? bê tông.
 34. Th? ?p lát.
 35. Th? trát v?a, th? l?p ??t và hoàn thi?n t??ng th?ch cao.
 36. Th? l?p mái b?ng và th? l?p ván mái nghiêng.
 37. Th? l?p ??t kính.
 38. Th? cách ?i?n, cách nhi?t, cách âm.
 39. Th? s?n và th? trang trí.
 40. Th? lát sàn.
 41. Th?u khóa và tr??ng kíp thao tác thi?t b? n?ng.
 42. Giám sát và ?i?u ph?i viên l?nh v?c v?n chuy?n và v?n t?i ???ng b?.
 43. Th? máy công tr??ng xây d?ng và th? máy công ngh?p (ngo?i tr? máy d?t công nghi?p).
 44. Th? c? khí thi?t b? h?ng n?ng.
 45. Th? l?p ??t và s?a ch?a h? th?ng làm l?nh và ?i?u hòa không khí.
 46. Th? l?p ??t thi?t b? c? khí.
 47. K? thu?t viên ô tô và th? c? khí xe t?i và xe bus và th? c? khí ô tô.
 48. Th? s?a ch?a ph?n thân v? xe g?n máy.
 49. Th? khoan d?u và khí ??t, nhân viên th? nghi?m d?u và khí ??t, nhân viên d?ch v? liên quan ??n d?u h?a và khí ??t.
 50. Nhà th?u d?ch v? nông nghi?p, giám sát nông trang, nhân công ch?n nuôi gia súc.
 51. Qu?n ??c trong vi?c l?c d?u, x? lý khí ??t và hóa ch?t và d?ch v? công ích.
 52. Qu?n ??c trong quá trình ch? bi?n th?c ph?m, ?? u?ng và thu?c lá .

5. Yêu c?u kinh nghi?m làm vi?c

Tùy theo t?ng xí nghi?p, t?ng ??n hàng tuy?n ch?n lao ??ng ??a ra các yêu c?u v? kinh nghi?m làm vi?c khác nhau. Nh?ng thông th??ng các ??n hàng k? s? hay c?n chuyên môn tay ngh? nh? th? hàn, th? c? khí, th? m?c,… yêu c?u kinh nghi?m t? 1 ??n 2 n?m tr? lên.

Trên ?ây là nh?ng ?i?u ki?n c? b?n ?? tham gia ch??ng trình xu?t kh?u lao ??ng Canada mà chúng tôi mu?n cung c?p cho ng??i lao ??ng ???c bi?t. M?i th?c m?c ng??i lao ??ng vui lòng liên h? tr?c ti?p v?i cán b? h? tr? ?? ???c b? ph?n t? v?n gi?i ?áp m?t cách chu ?áo, chính xác và nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *