Chi phí sinh hoạt tại Halifax – Canada

Thành ph? Halifax – Th? ph? t?nh bang Nova Scotia

??nh c? t?i Canada là khát khao và ??c m? c?a nhi?u ng??i trên th? gi?i. Nh?ng th?t s?, nh?ng c? dân n??c ngoài ?ã bao gi? tìm hi?u v? ch?t l??ng cu?c s?ng t?i Canada hay ch?a, hay ch? ???c nghe nh?ng thông tin t? b?n bè, ng??i thân, ??ng nghi?p gi?i thi?u mà không có c?n c?…

Nova Scotia, m?t trong nh?ng t?nh bang ??u tiên ng??i châu Âu khai phá trong th?i k? thu?c ??a, là m?t trong nh?ng t?nh bang ??u tiên c?a Liên bang Canada. Halifax th? ph? c?ng là thành ph? l?n nh?t t?i t?nh bang này.

Chi phí sinh ho?t m?t gia ?ình g?m 4 ng??i ??c tính vào kho?ng 4.244 CAD (?ô la Canada) (kho?ng 71.000.000 VN?) ch?a bao g?m chi phí thuê nhà, thuê xe, chi phí h?c t?p cho tr? em trong gia ?ình. Trong ?ó 10% s? l??ng b?a ?n t?i nhà hàng, gia ?ình di chuy?n b?ng các ph??ng ti?n công c?ng, xem r?p phim 2 l?n/tháng cho c? gia ?ình, phí thành viên câu l?c b? th? d?c cho 4 ng??i, mua s?m qu?n áo, giày dép nh?ng nhãn hi?u thông th??ng.

N?u th?t ch?t chi tiêu, m?i gia ?ình có th? gi?m b?t s? ti?n chi tiêu nh?ng không d??i 3.000CAD cho chi phí sinh ho?t m?i tháng n?u ?ã có nhà ? và xe ?? ?i l?i. Chi phí sinh ho?t ???c tính toán x?p th? h?ng th? 124 trong 458 (m?c cao) thành ph? trên toàn th? gi?i.

Sau ?ây là b?ng giá tham kh?o m?t s? lo?i chi phí sinh ho?t hàng ngày t?i Halifax.

Chi phí ???c quy ??i thành VN?

Nhà hàng  
B?a ?n t?i nhà hàng bình dân 1 ng??i 251,184.05 ?
B?a ?n t?i nhà trung l?u cho 2 ng??i (3 mó) 1,172,192.23 ?
B?a ?n t?i McDonalds 167,456.03 ?
Bia n?i ??a (0.5 lít) 112,614.18 ?
Bia nh?p kh?u (0.33 lít) 113,032.82 ?
Cà phê Cappucino 67,505.71 ?
CocaCola/Pepsi (0.33 lít) 35,689.07 ?
N??c su?i (0.33 lít) 31,973.64 ?
Ch? – Siêu th?  
S?a (1 lít) 43,891.08 ?
Bánh mì (500g) 54,410.33 ?
G?o (1kg) 112,751.62 ?
H?p tr?ng (12 qu?) 61,715.16 ?
B? (1kg) 220,874.51 ?
Th?t gà phi lê (1kg) 239,719.83 ?
Th?t bò (1kg) 220,483.78 ?
Táo (1kg) 101,886.95 ?
Chu?i (1kg) 34,123.88 ?
Cam (1kg) 97,120.29 ?
Cà chua (1kg) 76,411.66 ?
Khoai tây (1kg) 73,682.89 ?
Hành (1kg) 56,044.18 ?
Rau xà lách (1 b?p) 51,548.55 ?
N??c su?i (1.5 lít) 40,440.63 ?
R??u vang (lo?i trung bình) 334,912.07 ?
Bia n?i ??a (0.5 lít) 70,750.17 ?
Bia nh?p kh?u (0.33 lít) 90,007.62 ?
Thu?c lá 20 gói (Marlboro) 305,607.26 ?
?i l?i  
Vé 1 chi?u (Di chuy?n trong vùng bán kinh 200km) 46,050.41 ?
Vé tháng (giá thông th??ng) 1,381,512.28 ?
Taxi – khi m?i lên xe (Giá trung bình) 58,609.61 ?
Taxi – m?i 1km (Giá trung bình) 28,634.98 ?
Taxi – m?i 1 ti?ng ch? ??i (Giá trung bình) 448,782.17 ?
X?ng (1 lít) 19,482.52 ?
Xe h?i Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline 406,666,977.10 ?
Xe h?i Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort 374,297,725.85 ?
Ti?n ích (Hàng tháng)  
C? b?n (?i?n, n??c, ?i?u hòa, rác) cho c?n h? 85m2 2,623,031.11 ?
?i?n tho?i – 1 phút 4,927.99 ?
Internet (60 Mbps ho?c cao h?n, không gi?i h?n dung l??ng, m?ng dây) 1,670,974.47 ?
Th? thao, gi?i trí  
Phí tháng CLB th? d?c (Fitness, Gym) 979,468.95 ?
Thuê sân qu?n v?t (1 Ti?ng vào cu?i tu?n) 347,471.27 ?
Gh? xem phim (1 ch?) 247,667.47 ?
Ch?m sóc tr? em  
Tr? m?u giao, c? ngày, tr??ng t? nhân (1 bé/tháng) 15,019,821.16 ?
Tr??ng ti?u h?c qu?c t? (1 n?m) 255,370,450.93 ?
Qu?n áo và giày dép  
2 cái quân Jean (Levis ho?c t??ng t?) 1,169,588.00 ?
1 ??m mùa hè t?i chu?i c?a hàng (Zara, H&M, …) 718,538.62 ?
1 ?ôi giày ch?y b? hi?u Nike (Trung bình) 1,910,147.88 ?
1 ?ôi giày tây 2,038,016.04 ?
Chi phí thuê nhà  
C?n h? 1 phòng ng? ? trung tâm thành ph? 22,991,713.39 ?
C?n h? 1 phòng ng? ? ngo?i ô thành ph? 16,442,894.36 ?
C?n h? 3 phòng ng? ? trung tâm thành ph? 37,109,453.11 ?
C?n h? 3 phòng ng? ? ngo?i ô thành ph? 26,606,903.08 ?
Mua c?n h?  
Chi phí m?i m2 cho c?n h? trung tâm thành ph? 83,139,470.36 ?
Chi phí m?i m2 cho c?n h? ngo?i ô thành ph? 51,211,784.41 ?
Tài chính  
L??ng trung bình sau thu? 49,590,653.00 ?
Lãi c?m c? tài s?n cho ngân hàng (%) hàng n?m 20 n?m 3.80

D? li?u c?p nh?t vào tháng 03/2020, ???c t?ng h?p d?a trên thông tin kh?o 1.268 l?n trong vòng 18 tháng t? 202 ng??i ?óng góp.

Theo th?ng kê Numbeo.com/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *