Chia Sẻ Thông Tin Định Cư Canada Diện Tay Nghề

Canada là m?t trong vùng ??t r?ng l?n nh?t trên th? gi?i có n?n kinh t? phát tri?n v??t tr?i, áp d?ng khoa h?c k? thu?t t??ng ??i t?t. Tuy nhiên, ngu?n nhân l?c ? ?ây l?i không có nhi?u, m?c ?? công vi?c thì quá t?i, chính ?i?u này các ban lãnh ??o ? ?ây m? ra chính sách ??nh c? cho các n??c ?? thu hút nh?ng ngu?n nhân l?c ch?n l?c: có kinh nghi?m làm vi?c, có h?c th?c, có kinh t? ?n ??nh. Sau khi Canada m? c?a ?ón nh?n ng??i lao ??ng nh?p c? t? các qu?c gia khác nhau theo di?n tay ngh? thì trong ?ó có Vi?t Nam, ??i ?a s? ng??i làm vi?c t?i ?ây ??u có xu h??ng ? l?i làm vi?c và ??nh c? Canada lâu dài b?i ch? ?? ?u ?ãi t?t, m?c ??i s?ng cao, thích h?p cho nhi?u ?i?u ki?n s?ng và kinh doanh.

??nh c? Canada di?n tay ngh? có gì h?p d?n?

??i v?i nh?ng ng??i tham gia ??nh c? theo di?n tay ngh? thì Canada chia thành hai lo?i: Nhóm tay ngh? liên bang và nhóm tay ngh? t?nh bang

??nh c? canada di?n tay ngh?

??i v?i nhóm tay ngh? liên bang: Nh?ng ng??i mu?n qua ?ây làm ph?i n?p h? s? liên bang và ???c phê duy?t thì b?n và gia ?ình có th? tr? thành th??ng trú nhân sinh s?ng và làm vi?c t?i ??t n??c này không có gi?i h?n th?i gian. ?? ???c xét duy?t theo di?n này b?n c?n ph?i tr?i qua quá trình tích ?i?m. Mu?n l?y ???c th? m?i làm vi?c thì b?n c?n ??t ?i?m t?i thi?u cho 2 vòng rút h? s?, hi?n t?i m?c ?i?m cho vòng là 67 ?i?m và vòng 2 là ?i?m t?i thi?u CRS theo t?ng vòng rút h? s?. B?n c?ng c?n ph?i ??m b?o m?t s? các y?u t? yêu c?u v? nh?n ??nh ngh? nghi?p, b?ng c?p, ?? tu?i,… mà Canada ??a ra m?i nhanh chóng ???c xét duy?t.

Nhóm tay ngh? t?nh bang: Ch??ng trình này s? dành cho m?t ??n v? trung gian tuy?n ch?n nh?ng ?ng viên sáng giá, có trình ?? cao trong làm vi?c ?? ??a vào ch??ng trình ??nh c? tay ngh? ? các t?nh bang c?a Canada. Nh?ng t?nh bang này có ngành ngh? nh?t ??nh, b?n có th? ch?n m?t trong nh?ng công vi?c ?ó n?u xét th?y kh? n?ng c?a mình phù h?p v?i công vi?c nào thì làm công vi?c ?ó. B?n c?ng không c?n ph?i có gi?y ch?ng nh?n kinh nghi?m hay gi?y phép chuyên môn nào ??u có th? ???c thông qua.

?u ?i?m:

– Di?n tay ngh? liên bang: B?n có th? c? trú ? b?t k? bang nào, không b? ràng bu?c hay cam k?t khi ??n các bang làm vi?c.

– ??u ???c phát th? th??ng trú nhân cho c? gia ?ình

– Tr? thành công dân c?a Canada trong ít nh?t 3 ??n 5 n?m, mang hai qu?c t?ch

– V?n có th? sinh ho?t, ho?t ??ng t?i Vi?t Nam mà không b? gián ?o?n

– Không c?n ph?i ch?ng minh tài s?n khi làm vi?c t?i ?ây

Di?n tay ngh? liên bang có nh?ng ch??ng trình nào cho b?n l?a ch?n?

??nh c? canada di?n tay ngh?

Ch??ng trình Federal Skilled Trade Program: Dành cho nh?ng ng??i có kinh nghi?m làm vi?c trong nhóm ngành ngh? ???c phép ??nh c? NOC và ??t chu?n nh?ng ?i?u ki?n sau:

+ Có k? ho?ch sinh s?ng dài h?n t?i Canada

+ Ngôn ng? giao ti?p thành th?o: Ti?ng Anh, Ti?ng Pháp,…

+ C?n t?i thi?u 2 n?m kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian trong 5 n?m g?n nh?t

+ ??t ???c các yêu c?u mà ngành ngh? b?t bu?c

+ Có th? m?i làm vi?c v?i t?ng th?i gian t?i thi?u 1 n?m ho?c b?ng c?p, ch?ng ch? ???c c?p b?i 1 ti?u bang c?a Canada.

Ch??ng trình Canadian Experience Class: B?n c?n trang b? cho mình kinh nghi?m làm vi?c t?i thi?u 12 tháng t?i Canada v?i các ngành ngh? n?m trong danh sách NOC( nhóm 0, A,B) trong vòng 3 n?m g?n nh?t. ??t yêu c?u v? ngôn ng?, lý l?ch t? pháp, s?c kh?e, có k? ho?ch mu?n sinh s?ng ? ngoài bang Quebec.

Ch??ng trình Federal Skilled Worker Program: ??i v?i ch??ng trình này b?n c?n ph?i có kinh nghi?m làm vi?c ? trong các nhóm danh sách ngh? ??nh c? NOC c?a Canada( Nhóm 0, A, B) và có t?i thi?u 1 n?m làm vi?c toàn th?i gian ho?c bán th?i gian quy ??i ???c tr? l??ng trong 10 n?m g?n nh?t( 1560h/ n?m ho?c 30h/ tu?n). Kh? n?ng ngôn ng? ?òi h?i cao h?n so v?i các ch??ng trình trên. ??c bi?t, ?ng viên mu?n tham gia ch??ng trình này ph?i có s? ?i?m t?i thi?u 67/100 cho vòng Express Entry và c?n ph?i ch?ng minh tài s?n c?a mình khi mu?n làm vi?c t?i ?ây.

M?i m?t ch??ng trình ??nh c? Canada di?n tay ngh? l?i có nh?ng yêu c?u khác nhau, b?n mu?n qua ???c h?t thì c?n ph?i có m?t ng??i h??ng d?n t?t nh?t ?? có th? nhanh chóng làm th? t?c nh?p c? nhanh chóng. Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ?? b? sung nh?ng gì còn thi?u, nhân viên t? v?n chuyên nghi?p s? giúp b?n có ???c công vi?c t?t, th? t?c nhanh g?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *