Chính Phủ Canada Đảm Bảo An Ninh Tài Chính Cho Người Cao Niên

Ng??i cao niên ? Canada là m?t b? ph?n dân s? ?ang t?ng nhanh và ?ang kh?e m?nh h?n các th? h? tr??c.

Ph?n l?n ng??i cao niên c?ng ho?t ??ng mu?n h?n trong cu?c s?ng: 80% ng??i cao niên tham gia th??ng xuyên (ít nh?t là hàng tháng) trong ít nh?t m?t ho?t ??ng xã h?i, 36% th?c hi?n công vi?c tình nguy?n và 13% tham gia vào l?c l??ng lao ??ng.

Chính ph? Canada h? tr? t?n tâm cho ng??i cao niên

Chính ph? Canada làm vi?c ch?m ch? ?? giúp ng??i cao niên t?n h??ng cu?c s?ng ch?t l??ng cao. Các chính sách, ch??ng trình và sáng ki?n dành cho ng??i cao niên c?ng ???c thi?t k? ?? h? tr? nh?ng ng??i xung quanh h?, gia ?ình, ng??i ch?m sóc, ng??i s? d?ng lao ??ng và c?ng ??ng c?a h?.

Ngoài vi?c cung c?p các ch??ng trình và chính sách liên bang c?a riêng mình, Chính ph? h?p tác v?i các ??i tác khác ?? hi?u rõ h?n v? các v?n ?? c?a ng??i cao niên t? các quan ?i?m khác nhau.

C? quan Cao Niên H?i ??ng Qu?c gia ( NSC ) t? v?n cho Chính ph? Canada v? m?i v?n ?? liên quan ??n ch?t l??ng cu?c s?ng h?nh phúc c?a ng??i cao niên.

B? tr??ng liên bang / t?nh / lãnh th? ch?u trách nhi?m v? di?n ?àn ng??i cao niên là m?t c? quan liên chính ph? ???c thành l?p ?? chia s? thông tin, th?o lu?n v? nh?ng v?n ?? m?i và ?ang n?i lên và làm vi?c c?ng tác trên các d? án tr?ng ?i?m: h? tr? s? tham gia tích c?c c?a ng??i cao niên, ??c bi?t là nh?ng ng??i lao ??ng l?n tu?i ?ang cân b?ng c? trách nhi?m công vi?c và ch?m sóc ng??i cao tu?i; và h? tr? ng??i cao niên trong k? ho?ch “lão hóa t?i ch?”.

??m b?o an ninh tài chính cho ng??i cao niên

Ba tr? c?t c?a h? th?ng thu nh?p h?u trí c?a Canada , ch??ng trình An ninh tu?i già ( OAS ), K? ho?ch H?u trí Canada ( CPP ) và l??ng h?u ho?c ??u t? cá nhân giúp ??m b?o ng??i Canada duy trì m?c s?ng c? b?n khi ngh? h?u.

Các ch??ng trình CPP và OAS cung c?p kho?ng 76 t? ?ô la m?i n?m trong các kho?n thanh toán thu nh?p h?u trí ???c l?p ch? m?c ??y ??. M?t ph?n nh? vào nh?ng kho?n l??ng h?u công c?ng này, s? ng??i cao niên có thu nh?p th?p ? Canada ?ã gi?m t? 21,4% n?m 1980 xu?ng còn 5,2% vào n?m 2011, m?t trong nh?ng t? l? th?p nh?t trên th? gi?i.

Ch??ng trình b?o m?t tu?i già

Có ba l?i ích theo ch??ng trình An ninh Tu?i già ( OAS ): l??ng h?u OAS , B? sung thu nh?p ???c ??m b?o ( GIS ) và Ph? c?p . Trong n?m 2012-2015, h?n 5 tri?u ng??i th? h??ng ?ã nh?n ???c kho?ng 40 t? ?ô la l?i ích OAS.

L??ng h?u an ninh tu?i già

H?u h?t ng??i cao niên Canada t? 65 tu?i tr? lên nh?n tr? c?p OAS hàng tháng. Ng??i cao niên s?ng ? Canada ít nh?t 40 n?m sau 18 tu?i có th? nh?n ???c tr? c?p OAS c? b?n ??y ?? . Ng??i cao niên không ?áp ?ng yêu c?u này có th? nh?n ???c m?t ph?n l??ng h?u n?u h? s?ng ? Canada ít nh?t 10 n?m sau 18 tu?i.

K? t? tháng 7 n?m 2013, ng??i Canada, bao g?m c? nh?ng ng??i mu?n ti?p t?c làm vi?c, có tùy ch?n nh?n l??ng h?u OAS vào m?t ngày sau ?ó ?? ??i l?y s? ti?n hàng tháng cao h?n trong t??ng lai. M?t sáng ki?n ??tuy?n sinh ch? ??ng ???c gi?i thi?u vào n?m 2013 cho phép nhi?u ng??i cao niên ???c t? ??ng ??ng ký ?? nh?n l??ng h?u OAS c?a h?, lo?i b? nhu c?u n?p ??n.

B? sung thu nh?p ???c ??m b?o

B? sung thu nh?p ???c ??m b?o (GIS) là m?t l?i ích b? sung hàng tháng, nh?m ??n nh?ng ng??i nh?n OAS có thu nh?p th?p và c? trú t?i Canada. M?t ph?n ba ng??i cao niên Canada nh?n tr? c?p OAS c?ng nh?n ???c GIS.

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, Chính ph? Canada ?ã t?ng h? th?ng GIS cho ng??i cao tu?i có thu nh?p th?p nh?t lên t?i 600 ?ô la hàng n?m cho ng??i cao niên ??c thân và 840$ cho các c?p v? ch?ng. Kho?n ??u t? 300 tri?u ?ô la này m?i n?m giúp c?i thi?n s?c kh?e c?a kho?ng 680.000 ng??i cao niên trên kh?p Canada. ?ây là m?c t?ng ph?n tr?m cao nh?t trong h?n 25 n?m.

N?m 2012, Chính ph? ?ã tuyên b? t?ng tu?i ?? ?i?u ki?n h??ng l??ng h?u OAS và GIS t? 65 ??n 67 tu?i, b?t ??u t? tháng 4 n?m 2023; s? gia t?ng s? ???c th?c hi?n hoàn toàn vào tháng 1 n?m 2029.

Tr? c?p cho ng??i s?ng sót

Các cá nhân t? 60 ??n 64 tu?i (quá tr? ?? ?? ?i?u ki?n h??ng l??ng h?u OAS và GIS ) có th? nh?n ???c Tr? c?p ho?c Tr? c?p cho Ng??i s?ng sót . Nh?ng l?i ích này cung c?p h? tr? cho nh?ng ng??i có thu nh?p th?p là v? ho?c ch?ng, ??i tác lu?t pháp chung ho?c góa ph? c?a ng??i nh?n GIS .

C? quan K? ho?ch h?u trí canada( CPP ) thay th? m?t ph?n thu nh?p c?a m?t cá nhân khi cá nhân ?ã ngh? h?u. S? ti?n hàng tháng m?t cá nhân nh?n ???c d?a trên nh?ng ?óng góp ???c th?c hi?n trong su?t cu?c ??i làm vi?c c?a mình. Trong n?m 2012-2015, h?n 4 tri?u ng??i th? h??ng ?ã nh?n ???c kho?ng 27 t? ?ô la ti?n tr? c?p h?u trí.

K? t? n?m 2012, nh?ng ng??i ?óng góp CPP không còn c?n ph?i gi?m thu nh?p ho?c ng?ng ho?t ??ng ?? nh?n l??ng h?u CPP c?a h?. ?i?u này cho phép ng??i Canada linh ho?t k?t h?p thu nh?p t? thu nh?p và l??ng h?u, và có th? ngh? h?u d?n d?n n?u h? mu?n. ??ng th?i, nh?ng ng??i th? h??ng h?u trí d??i 70 tu?i v?n có vi?c làm có th? ti?p t?c ?óng góp cho CPP ?? xây d?ng thu nh?p h?u trí c?a h? thông qua Phúc l?i sau khi ngh? h?u ( PRB )

Bi?n pháp thu?

Ngoài h? tr? thu nh?p tr?c ti?p cho ng??i Canada, m?t s? bi?n pháp thu? ???c áp d?ng t? n?m 2005 cho phép ng??i cao niên n?p thu? th?p h?n, giúp gi?m thu? kho?ng 2,7 t? ?ô la. M?t s? bi?n pháp này là:

  • ??i v?i ng??i Canada trong ?? tu?i 65 tu?i tr? lên ?ã t?ng t?ng c?ng 2.000 ?ô la và ???c tuyên b? ch? quy?n g?n 5 tri?u ng??i cao niên vào n?m 2012;
  • n?m 2006, s? ti?n cho phép t?i ?a c?a Tín d?ng thu? thu nh?p h?u trí ?ã t?ng g?p ?ôi lên 2.000 ?ô la, và n?m 2012 ?ã ???c h?n 4,5 tri?u ng??i yêu c?u b?i th??ng
  • Chia tách thu nh?p l??ng h?u ?ã ???c gi?i thi?u, cho phép ng??i Canada ?? ?i?u ki?n chia t?i 50% thu nh?p l??ng h?u ?? ?i?u ki?n c?a h? v?i ng??i ph?i ng?u ho?c ??i tác lu?t pháp chung ?? gi?m gánh n?ng thu? chung cho gia ?ình và ???c h?n 1 tri?u c?p v? ch?ng s? d?ng vào n?m 2012.

Ngoài ra, K? ho?ch hành ??ng kinh t? 2013 ?ã công b? gi?m thu? cho các d?ch v? ch?m sóc t?i nhà, bao g?m các d?ch v? giúp vi?c nhà nh? t?m r?a, cho ?n và ch?m sóc cá nhân khác.

Ngu?n Canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *