Cho phép người nước ngoài đến Canada làm việc bất chấp COVID-19

Canada ?ã rút l?i m?t s? bi?n pháp liên quan ??n Virus Corona nh?m cho phép ng??i có gi?y phép lao ??ng nh?p c?nh vào n??c này.

Hi?n t?i, ng??i có gi?y phép lao ??ng ???c phép nh?p c?nh Canada ngay c? khi Chính ph? ?ã ban hành l?nh c?m du l?ch ?? ng?n ch?n s? lây lan c?a vi rút Corona.

Trong m?t phiên b?n tr??c ?ó c?a l?nh c?m, có v? nh? m?t s? ng??i s? không ???c phép ??n Canada n?u gi?y phép c?a h? ???c c?p sau ngày 18/03/2020.

Hi?n gi? thì nh?ng ng??i có gi?y phép lao ??ng, ngay c? nh?ng ng??i ? bên ngoài n??c M? s? ???c phép bay ??n Canada mi?n là h? không có các tri?u ch?ng COVID-19. Khách du l?ch có tri?u ch?ng hi?n t?i v?n có th? vào b?ng ???ng b?, nh?ng ph?i t? cách ly.

Lúc này, b?t bu?c t?t c? khách du l?ch ph?i t? cách ly trong 14 ngày sau khi nh?p c?nh vào Canada. Ngo?i l? duy nh?t cho quy t?c này là ??i v?i các tài x? xe t?i th??ng xuyên qua biên gi?i Canada-M? ?? duy trì l?u l??ng hàng hóa thi?t y?u.

Canada c?ng ?ã th?c hi?n m?t s? s?a ??i t?m th?i lên quy trình LMIA ??i v?i các ch? lao ??ng ch? bi?n th?c ph?m và nông nghi?p. Th?i gian tuy?n d?ng hai tu?n c?n thi?t s? ???c mi?n trong sáu tháng t?i. H? c?ng s? t?ng th?i gian làm vi?c t?i ?a cho phép ??i v?i ng??i lao ??ng trong Ch??ng trình Lao ??ng n??c ngoài t?m th?i t? 01 ??n 02 n?m.

IRCC s? không t? ch?i b?t k? ??n ??ng ký nào do thi?u tài li?u ho?c ??n ??ng ký không th? hoàn thành m?t s? b??c nh?t ??nh trong quy trình ch?ng h?n nh? cho sinh tr?c h?c hay hoàn thành ki?m tra y t?.

Gia h?n tình tr?ng t?m trú m?t l?n ? Canada.

C? dân t?m trú ? Canada có th? n?p ??n tr?c tuy?n ?? xin gia h?n tình tr?ng c?a h? và ???c phép ? l?i trong n??c cho ??n khi có quy?t ??nh v? ??n ??ng ký m?i.

N?u tình tr?ng t?m trú c?a h? h?t h?n trong khi ?ang ch? quy?t ??nh, c? dân t?m trú v?n ???c phép ? l?i Canada nh?ng s? ? “tình tr?ng h?p pháp”.

??n c?a kh?u ?? n?p ??n tr?c ti?p cho nhân viên nh?p c?nh không ???c coi là “du l?ch thi?t y?u”, và nh?ng ng??i n?p ??n s? b? t? ch?i ph?c v?.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *