CHƯƠNG TRÌNH AIPP – HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC

đinh cư canada

Ch? ??nh s? d?ng lao ??ng

 1. Ng??i s? d?ng lao ??ng ? Atlantic Canada, ng??i quan tâm ??n vi?c s? d?ng Thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng (AIP) ?? ?i?n vào ch? tr?ng vi?c làm toàn th?i gian liên h? v?i V?n phòng xu?t nh?p c?nh t?nh ?? bày t? s? quan tâm.
 2. Ch? lao ??ng liên h? v?i m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? ??nh c? tham gia và cam k?t chu?n b? n?i làm vi?c c?a h? ?? chào ?ón ng??i m?i.
 3. S? d?ng lao ??ng áp d?ng cho t?nh ?? tr? thành m?t ch? lao ??ng ???c ch? ??nh.
 4. T?nh Atlantic ch? ??nh s? d?ng lao ??ng.
 5. Nhà tuy?n d?ng tìm ???c m?t nhà tuy?n d?ng ?áp ?ng các tiêu chí c?a ch??ng trình d?a trên ?ánh giá ban ??u c?a h? và cung c?p cho h? m?t công vi?c.

Ch?ng th?c

 1. Nhà tuy?n d?ng k?t n?i tuy?n d?ng c?a h? v?i m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán tham gia.
 2. ?ng viên liên h? v?i m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán theo l?a ch?n c?a h? cho m?t d?ch v? ?ánh giá nhu c?u s? d?n ??n m?t k? ho?ch gi?i quy?t cho b?n thân và gia ?ình h?.
 3. T? ch?c cung c?p d?ch v? gi?i quy?t cung c?p cho ?ng viên m?t k? ho?ch gi?i quy?t sau khi ?ánh giá nhu c?u.
 4. ?ng viên g?i m?t b?n sao c?a k? ho?ch gi?i quy?t cho nhà tuy?n d?ng
 5. Ch? lao ??ng hoàn thành ??n xin ch?ng th?c c?a t?nh, xác ??nh ch??ng trình phù h?p d?a trên kinh nghi?m làm vi?c c?a ?ng viên và bao g?m ?? ngh? công vi?c và k? ho?ch gi?i quy?t, và g?i nó ??n t?nh.Trong tr??ng h?p kh?n c?p ?? ?i?n vào v? trí, ?ng viên có th? ?? ?i?u ki?n ?? ???c c?p gi?y phép làm vi?c t?m th?i. M?t s? ?i?u ki?n áp d?ng, ch?ng h?n nh? có m?t l?i m?i làm vi?c h?p l?, th? gi?i thi?u t? t?nh và cam k?t n?p ??n xin th??ng trú.
 6. T?nh xem xét và phê duy?t các ?ng d?ng ch?ng th?c. T?nh g?i cho ?ng viên m?t lá th? ch?ng th?c.

??n xin nh?p c?

 1. ?ng viên hoàn thành ??n xin th??ng trú c?a h? và g?i ??n B? Di trú (IRCC) bao g?m th? ch?ng th?c c?a h? và b?t k? tài li?u c?n thi?t nào khác.
 2. IRCC x? lý ?ng d?ng – Các ch??ng trình s? ???c x? lý trong sáu tháng ho?c ít h?n trong ph?n l?n các tr??ng h?p.
 3. ?ng c? viên ???c ch?p thu?n và gia ?ình c?a h? ??n Atlantic Canada.
 4. Ch? lao ??ng h? tr? ?ng viên và s? ??nh c? và hòa nh?p c?a gia ?ình h? t?i n?i làm vi?c và c?ng ??ng c?a h? trong quan h? ??i tác v?i t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán.

THÔNG TIN, QUY TRÌNH, CHÍNH SÁCH, CH??NG TRÌNH ??NH C? CANADA AIPP:  http://villaland.com.vn/dinh-cu-canada-aipp/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *