Chương Trình Định Cư Atlantic Của Chính Phủ Canada Có Gì Hấp Dẫn

Ch??ng trình ??nh c? Atlantic c?a chính ph? Canada ?ang là m?t trong nh?ng “mi?ng m?i ngon” c?a nhi?u ng??i ?ang có nhu c?u ??nh c? lâu dài ? ??t n??c này. B?n mu?n ??nh c? theo di?n tay ngh? thì ?ây chính là c? h?i t?t nh?t dành cho b?n, chính ph? Canada ?ã liên k?t 4 tình khu v?c Atlantic g?m: British Columbia, New Brunswick, Prince Edward Island và Newfoundland t?p trung tuy?n ch?n nh?ng lao ??ng có tay ngh? cao, sinh viên m?i t?t nghi?p ra tr??ng xin th??ng trú nhân ???c d? dàng h?n v?i nh?ng yêu c?u không quá kh?t khe.

T?i sao ch?n ch??ng trình ??nh c? Atlantic?

Ch??ng Trình ??nh C? Atlantic

Các t?nh thu?c Atlantic ?ang thi?u h?t nhân l?c tr?m tr?ng, có m?t s? ngh? c?n ngu?n lao ??ng có tay ngh? cao thì không th? l?p ??y b?ng nh?ng nhân l?c ??a ph??ng. Chính vì v?y, chính ph? n??c này ?ã quy?t ??nh m? c?a cho h?n 20.000 công dân các n??c trên th? gi?i có c? h?i làm vi?c t?i các t?nh này v?i yêu c?u các lao ??ng tr??c khi nh?p c? ph?i ?áp ?ng ??y ?? nh?ng yêu c?u mà ??t n??c này ??a ra. Các nhà tuy?n d?ng ???c phép thuê thêm lao ??ng n??c ngoài có tay ngh? t?t, sinh viên sau khi t?t nghi?p t?i n??c này. ??ng th?i, ngu?n nhân l?c này có th? n?p h? s? xin th??ng trú nhân ?? ??m b?o ???c công tác làm vi?c và g?n bó lâu dài t?i các ??a ph??ng c?a các t?nh.

Khi b?n ?i theo ch??ng trình này ?? nh?p c? t?i ?ây thì yêu c?u v? ngo?i ng? không càn quá cao, các th? t?c xét duy?t h? s?, làm h? s? c?ng nhanh và ??n gi?n h?n r?t nhi?u. Nh?ng sinh viên qu?c t? sau khi t?t nghi?p c?ng không c?n ?òi h?i ph?i có kinh nghi?m mà ???c làm tr?i nghi?m luôn ??ng th?i có th? xin ??nh c? luôn ? ??t n??c này.

L?u ý: M?t s? yêu c?u dành cho sinh viên qu?c t? sau khi k?t thúc quá trình theo h?c t?i các vùng thu?c Atlantic:

  • Tu?i: 19
  • Ngôn ng?: CLB 4, IELTS 4.5
  • Giáo d?c: T?i thi?u có b?ng cao ??ng, ch?ng ch? 2 n?m ???c c?p b?i tr??ng cao ??ng, ??i h?c tài tr? công.
  • Kinh nghi?m làm vi?c: Không yêu c?u c?n có
  • Làm vi?c: Công vi?c toàn th?i gian 30 gi?/ tu?n, ???c nh?n t?i thi?u 1 n?m tr??c khi n?p h? s?,…
  • Kh? n?ng tài chính: 3.118 CAD ( + 764 CAD cho m?i ng??i ph? thu?c)
  • Cam k?t: Có k? ho?ch s?ng và làm vi?c t?i 4 t?nh t?i Atlantic

Nh?ng ?u ái c?a chính ph? cho du h?c sinh qu?c t? thông qua ch??ng trình Atlantic

Ch??ng Trình ??nh C? Atlantic

???c s?ng ? m?t trong nh?ng t?nh c?a Atlantic: Khi b?n ???c sang ??t n??c này làm vi?c thì m?i ?u ?ãi c?a công dân n??c Canada b?n ??u ???c quy?n l?i công dân y h?t nh? dân b?n x? ? ?ây. Nh?ng ?u tiên c?a các t?nh dành cho nh?ng dân c? nh?p c? theo di?n Atlantic ??u ???c h? tr? v? kinh t?, vi?c làm, sinh ho?t s?ng, phúc l?i xã h?i. Không nh?ng th?, con cái c?a b?n s? ???c s?ng trong m?t n?n giáo d?c hi?n ??i b?c nh?t th? gi?i, ng??i dân thân thi?n s? giúp chúng hòa nh?p v?i cu?c s?ng m?t cách nhanh chóng.

Vùng ??t này ???c thiên nhiên ?u ái: Do chúng n?m ? vùng bi?n phía ?ông c?a Canada ???c bao b?i bi?n l?n, khung c?nh thiên nhiên ??p tuy?t v?i s? l?u gi? trái tim c?a b?n. Không khí trong lành n?i ?ây ch?c ch?n s? là ?i?m ??n tuy?t v?i c?a ng??i dân khi mu?n tr?i nghi?m các ho?t ??ng công c?ng, t?n h??ng ho?t ??ng ngoài tr?i t?t cho s?c kh?e.

Nhi?u tr??ng ??i h?c ???c ?ánh giá cao: Các t?nh thu?c vùng Atlantic có nhi?u tr??ng h?c xu?t s?c nh?t th? gi?i h?i t? l?t vào top 25 tr??ng ??i h?c t?t nh?t Canada, con b?n s? ???c phát tri?n t?t h?n n?u ???c s?ng và h?c t?p t?i nh?ng môi tr??ng chuyên nghi?p nh? v?y, nh?ng ch??ng trình giáo d?c m?i không có ? Vi?t Nam s? nhanh chóng kích thích trí thông minh, t?o ?i?u ki?n phát tri?n t?t nh?t cho tr?.

???c tr?i nghi?m th?c t?: Theo th?ng kê kh?o sát vào nh?ng n?m g?n ?ây có kho?ng 87% sinh viên t?t nghi?p hài lòng v?i vi?c h?c và ch?t l??ng cu?c s?ng c?a các vùng này. Ngoài ra du h?c sinh còn ???c h??ng d?n b?i các th?y cô có giàu kinh nghi?m th?c t?, d? dàng thích nghi v?i nh?ng môi tr??ng hi?n ??i sau khi t?t nghi?p, các khóa h?c ngo?i khóa s? giúp du h?c sinh có ???c nh?ng thú v? ?? t?n h??ng hành trình khám phá nh?ng ki?n th?c m?i khác.

Nh?ng ?u ?ãi cho nh?ng ng??i ??nh c? theo ch??ng trình ??nh c? Atlantic không ch? giúp thu hút nh?ng ng??i có kinh nghi?m, trí tu? cao ??n ??t n??c này sinh s?ng mà còn cho ng??i dân trên toàn th? gi?i th?y ???c nh?ng ?u ?ãi và m?c s?ng cao c?a Canada mang ??n cho t?t c? m?i ng??i. Nh?ng con ng??i thân thi?n n?i ?ây ch?c ch?n s? giúp b?n hòa nh?p t?t nh?t, sinh s?ng và làm vi?c ? ?ây chính là nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho nh?ng ai ?ang có suy ngh?, s?p tr? thành thành viên c?a ??t n??c này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *