CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TAY NGHỀ CANADA AIPP

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TAY NGHỀ CANADA AIPP

??i v?i nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? và sinh viên t?t nghi?p qu?c t? mu?n s?ng lâu dài t?i Canada.

Ch??ng trình ??nh c? Canada AIPP ?ang ???c chính ph? Canada thí ?i?m duy nh?t t?i nh?ng bang sau:

New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia ho?c ??o Prince Edward

T?ng quan ch??ng trình:

??nh c? tay ngh? canada AIPP

Là sáng ki?n ??quan tr?ng ??u tiên theo Chi?n l??c T?ng tr??ng ??i Tây D??ng, ba ch??ng trình nh?p c? ??nh c? do ng??i s? d?ng lao ??ng ??nh h??ng m?i ?ã ???c t?o ra d??i Cu?c th? nghi?m Nh?p c? ??i Tây D??ng. M?c tiêu c?a thí ?i?m ba n?m là giúp thu hút và gi? chân nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao ? ??i Tây D??ng Canada.

V?i l?c l??ng lao ??ng gi?m và dân s? già, vi?c nh?p c? c?a nh?ng ng??i lao ??ng có tay ngh? là c?n thi?t ?? ?áp ?ng nhu c?u th? tr??ng lao ??ng và ?? ??m b?o t?ng tr??ng kinh t? dài h?n và ti?p t?c thành công cho Atlantic Canada.

T?t c? các ???ng ??n chính ??n Canada theo thí ?i?m s? nh?n ???c ?? ngh? vi?c làm t? m?t ch? nhân ???c ch? ??nh và m?t k? ho?ch gi?i quy?t riêng cho h? và gia ?ình h?. M?t công vi?c và h? tr? thanh toán là chìa khóa ?? có ng??i m?i thành công và ? l?i trong khu v?c.

B?t ??u vào ??u tháng Ba, 2017, Di Trú, Ng??i T? N?n và Qu?c T?ch Canada s? b?t ??u ch?p nh?n ??n xin th??ng trú nhân cho các ch??ng trình thí ?i?m Di Trú ??i Tây D??ng. Trong n?m 2017, t?ng s? lên ??n 2000 ??n, bao g?m công nhân lành ngh? và b?t k? thành viên gia ?ình nào ??n v?i h?, s? ???c ch?p nh?n cho các ch??ng trình này.

Làm th? nào ?? ?ng tuy?n ch??ng trình ??nh c? Canada AIPP?

??nh c? tay ngh? canada AIPP

Tr??c tiên, các nhà tuy?n d?ng s? ???c yêu c?u làm vi?c v?i các t? ch?c cung c?p d?ch v? dàn x?p ?? giúp ng??i m?i nh?p c? Canada c?ng ??ng m?i t?i ??i Tây D??ng Canada ?? h? ? ?ó lâu dài và giúp phát tri?n n?n kinh t? trong khu v?c.

Thông th??ng, nh?ng ng??i nh?p c? kinh t? ??n Canada không nh?t thi?t ph?i có ?? ngh? làm vi?c ho?c m?t k? ho?ch dàn x?p t?i ch? tr??c khi h? ??n. Theo thí ?i?m này, m?i ???ng ??n chính s? ??n ??i Tây D??ng Canada v?i m?t ?? ngh? vi?c làm và m?t k? ho?ch gi?i quy?t cá nhân cho chính h? và gia ?ình h?, k?t n?i h? v?i các d?ch v? ???c bi?t ?? h? tr? h?i nh?p thành công.

Khi m?t ch? nhân ???c ch? ??nh tìm th?y m?t ng??i nh?p c? có k? n?ng ?áp ?ng nhu c?u vi?c làm c?a h? và tiêu chu?n ch??ng trình, tr??c tiên h? s? c?n cung c?p cho h? m?t công vi?c.

Trong nhi?u tr??ng h?p c?n có ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng cho m?c ?ích di trú ?? cho th?y r?ng không có nhân viên Canada nào có th? th?c hi?n công vi?c. ?? giúp gi?i quy?t nhu c?u th? tr??ng lao ??ng b?c xúc c?a khu v?c ??i Tây D??ng, ng??i s? d?ng lao ??ng s? không c?n ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng cho công vi?c h? cung c?p cho công nhân lành ngh? theo các ch??ng trình thí ?i?m m?i này.

Sau khi ch?p nh?n công vi?c, ch? s? d?ng lao ??ng s? k?t n?i ng??i nh?p c? có tay ngh? v?i m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán ???c ch? ??nh ?? ?ánh giá nhu c?u và phát tri?n k? ho?ch thanh toán. Các nhà tuy?n d?ng c?ng s? h? tr? s? tích h?p lâu dài c?a ng??i m?i ??n và gia ?ình c?a h? ?? h? có th? ??t ???c các m?c tiêu c?a k? ho?ch dàn x?p c?a h? khi h? ??n Canada.

B?t ??u t? tháng 3 n?m 2017, ng??i s? d?ng lao ??ng c?n ?i?n vào m?t v? trí tuy?n d?ng ngay l?p t?c c?ng s? có quy?n ti?p c?n gi?y phép lao ??ng t?m th?i ?? ng??i nh?p c? có tay ngh? và gia ?ình c?a h? có th? ??n Canada ngay l?p t?c. ?? ?? ?i?u ki?n cho gi?y phép lao ??ng t?m th?i này, nh?ng ng??i nh?p c? có k? n?ng s? c?n m?t ?? ngh? công vi?c h?p l?, th? t? t?nh và cam k?t n?p ??n xin th??ng trú trong vòng 90 ngày k? t? ngày n?p ??n xin gi?y phép lao ??ng t?m th?i.

?? giúp xác ??nh s? thành công c?a ch??ng trình thí ?i?m AIPP, báo cáo liên t?c c?a các nhà tuy?n d?ng, các t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán và các t?nh ?? di trú, ng??i t? n?n và qu?c t?ch Canada s? ???c ??a ra. Chi ti?t v? các yêu c?u báo cáo s? có vào cu?i n?m 2017.

Quy trình ch? ??nh nhà tuy?n d?ng

??nh c? tay ngh? canada AIPP

Các t?nh ??i Tây D??ng hi?n ?ang ch?p nh?n ??n t? các nhà tuy?n d?ng mu?n thuê nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao theo Pilot. Ng??i s? d?ng lao ??ng v?i các ??a ?i?m ? nhi?u t?nh ??i Tây D??ng s? yêu c?u m?t tên riêng cho m?i t?nh.

?? tr? thành ng??i ???c ch? ??nh, nhà tuy?n d?ng ph?i ?áp ?ng các yêu c?u nh?t ??nh, bao g?m cam k?t h? tr? ng??i m?i ??n và gia ?ình c?a h? khi h? hòa nh?p vào cu?c s?ng m?i c?a h? ? ??i Tây D??ng Canada.

Ng??i s? d?ng lao ??ng có th? truy c?p vào các trang web d??i ?ây ?? bi?t thông tin v? cách ??ng ký


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *