Công bố Kế hoạch nhập cư Canada năm 2018-2020

Ottawa, ngày 1 tháng 11 n?m 2017— Sau khi báo cáo th??ng niên n?m 2017 cho Qu?c h?i v? xu?t nh?p c?nh vào ngày 1 tháng 11 n?m 2017, Di trú, Ng??i t? n?n và Qu?c t?ch Canada vui m?ng ti?t l? chi ti?t v? K? ho?ch xu?t nh?p c?nh nhi?u n?m trong n?m 2018. Canada s? chào ?ón 310.000 c? dân th??ng trú m?i vào n?m 2018, 330.000 vào n?m 2019 và 340.000 vào n?m 2020.

B?ng ghi chú

  1. Bao g?m Ch??ng trình Lao ??ng có tay ngh? c?a Liên bang, Ch??ng trình Giao d?ch có tay ngh? Liên bang và L?p Tr?i nghi?m Canada.
  2. Bao g?m vi?c ghi danh vào l?p Ch?m sóc tr? em và ch?m sóc cho nh?ng ng??i có nhu c?u y t? cao c?p, các ch??ng trình thí ?i?m thay th? Ch??ng trình ng??i ch?m sóc tr?c ti?p vào cu?i n?m 2014. Các ??n ??ng ký nh?n ???c trong Ch??ng trình ch?m sóc tr?c ti?p k? th?a s? ti?p t?c ???c x? lý, các ?ng d?ng cu?i cùng d? ki?n ??s? ???c x? lý vào n?m 2019 ho?c 2020.
  3. Hi?n t?i có hai ch??ng trình liên bang ch?p nh?n các ?ng d?ng m?i: Ch??ng trình Visa kh?i nghi?p dành cho doanh nhân nh?p c? ?ã ???c t?o ra nh? m?t ch??ng trình thí ?i?m vào n?m 2013 và Ch??ng trình t? làm ch?, nh?m ??n nh?ng ng??i có kinh nghi?m và kh? n?ng ?óng góp ?áng k? cho Canada. M?t s? l??ng nh? các ?ng d?ng v?n còn ?? x? lý trong Ch??ng trình Doanh nhân và Ch??ng trình Nhà ??u t? Liên bang nh?p c? ?ã b? h?y b? vào n?m 2014.
  4. Theo Hi?p ??nh Canada-Quebec, Quebec ch?u hoàn toàn trách nhi?m ??i v?i vi?c l?a ch?n ng??i nh?p c? ??n Quebec (ngo?i tr? gia ?ình và ng??i t? n?n t? n?n ? Canada). Các m?c tiêu s? ???c ?i?u ch?nh khi c?n thi?t.
  5. Bao g?m tuy?n sinh nh?ng ng??i ???c l?a ch?n trên c? s? nhân ??o và t? bi, vì lý do chính sách công và trong L?p Ch? Gi?y phép.
  6. M?c tiêu v? tình c?m cho n?m 2019 và 2020 s? ???c xác nh?n vào ngày 1 tháng 11 m?i n?m.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2018.html

Ngu?n: Công ty Villaland biên d?ch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *