Công bố kết quả Express Entry đợt 146

Chính ph? Canada ?ã ban hành 3.311 l?i m?i ??ng ký cho các ?ng viên Express Entry vào l?n công b? k?t qu? ngày 1/5.

Các l?i m?i ?? n?p h? s? (ITA) ???c phát hành cho các ?ng viên Express Entry d??i di?n kinh nghi?m t?i Canada (CEC). ?i?m CRS t?i thi?u c?a các ?ng viên k? này là 452.

?ây là yêu c?u CRS th?p nh?t trong n?m 2020, 3 ?i?m th?p h?n k?t qu? CEC ngày 16/4 có ?i?m CRS là 455.

589 ITA khác ?ã ???c c?p cho các ?ng viên Express Entry ???c ?? c? thông qua Ch??ng trình ?? c? t?nh bang (PNP) vào ??u tu?n này. ?i?m CRS t?i thi?u cho các ?ng viên khi ?ó là 692.

Các ?ng viên Express Entry có ?? c? t?nh bang nh?n thêm 600 ?i?m c?ng thêm, ?i?u này gi?i thích lý do t?i sao ?i?m l?i cao h?n. Ví d?: m?t ?ng viên vào danh sách Express Entry có s? ?i?m CRS là 300 và sau ?ó nh?n ???c ?? c? t?nh bang c?a Canada thì ?i?m CRS c?a h? s? t?ng thành 900 ?i?m.

B? Nh?p c?, T? n?n và Qu?c t?ch Canada (IRCC) ?ã s? d?ng lu?t tie-break trong l?n công b? k?t qu? này và th?i ?i?m ch?n là ngày 10/10/2019 lúc 19:15:28 UTC. ?i?u này có ngh?a là t?t c? các ?ng viên CEC có ?i?m CRS trên 452 c?ng nh? nh?ng ?ng viên có ?i?m 452 ?ã n?p h? s? tr??c th?i ?i?m này, ?ã nh?n ???c ITA trong vòng m?i này.

B?c th?m hôm nay ??a t?ng s? ITA ban hành n?m 2020 lên 34.300.

Bi?u ?? d??i ?ây cho th?y so sánh các ITA ???c ban hành cho ??n nay và m?c tiêu nh?p c? hàng n?m k? t? khi h? th?ng Express Entry ???c ra m?t vào n?m 2015.

T?ng t?n su?t các l?n công b? k?t qu?

Các vòng m?i dành riêng cho các ch??ng trình khác nhau không còn là ngo?i l? ??i v?i tiêu chu?n cho các l?n công b? k?t qu? Express Entry. K? t? khi h?n ch? ?i l?i ???c ??a ra vào ngày 18/3, IRCC ?ã t? ch?c tám ??t công b? k?t qu? c? th? theo ch??ng trình, t?p trung c? th? vào các ?ng viên c?a PNP và Di?n kinh nghi?m Canada.

C? hai lo?i ?ng viên ??u có kh? n?ng ?ã ? Canada so v?i nh?ng ng??i  nh?p c? c?a các ch??ng trình Express Entry khác, ?i?u ?ó có ngh?a là h? s? không b? ?nh h??ng b?i các h?n ch? du l?ch hi?n t?i.

Tr??c ??i d?ch, ph?n l?n các l?n công b? k?t q?u bao g?m các ?ng viên t? t?t c? các ch??ng trình ???c qu?n lý b?i h? th?ng Express Entry.

L?n cu?i cùng công b? k?t qu?, t?t c? các ch??ng trình ???c t? ch?c là ngày 4/3/2020. L?n công b? k?t qu? ?ó, 3.900 ?ng viên nh?n ???c l?i m?i v?i s? ?i?m CRS t?i thi?u là 471.

H? th?ng Express Entry là ngu?n lao ??ng tay ngh? chính c?a Canada. H? th?ng này qu?n lý các h? s? c?a các ?ng viên cho 3 ch??ng trình nh?p c? liên bang c?a Canada, di?n tay ngh? liên bang, di?n tay ngh? chuyên môn liên bang, di?n kinh nghi?m t?i Canada.

Các ?ng viên ?? ?i?u ki?n ???c tham gia vào danh sách Express Entry và ???c x?p h?ng d?a trên ?i?m CRS d?a trên tu?i tác, trình ?? h?c v?n, kinh nghi?m làm vi?c và s? thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp.

S? ?ng viên ???c x?p h?ng cao nh?t ???c nh?n l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada thông qua các l?n công b? k?t qu? Express Entry.

Sau ?ây là m?t ví d? gi? thuy?t v? các ?ng viên ?ã ??t ???c ITA trong l?n công b? k?t qu? hôm nay:

Lee 30 tu?i và hoàn thành b?ng c? nhân t?i Canada vào tháng 4/2019. K? t? khi t?t nghi?p, Lee ?ã làm vi?c nh? m?t nhà phân tích ti?p th? ? Toronto. Lee làm ki?m tra IELTS và ??t 8 ?i?m nghe và 7 ?i?m các k? n?ng khác. ?i?m CRS c?a Lee là 457 s? ?? cao ?? nh?n ???c ITA trong k? công b? k?t qu? ngày 1/5.

Ibrahim 32 tu?i và ?ã hoàn thành b?ng c? nhân t?i Canada. Anh ?y ki?m tra IELTS và ??t 8 ?i?m nghe và ??c và 7.5 ?i?m nói và vi?t. Anh t?t nghi?p vào ??u n?m 2019 và k? t? ?ó làm vi?c t?i Canada v?i v? trí giám ??c bán hàng. Anh ?ã k?t hôn v?i Marie, ng??i hi?n ?ang s?ng bên ngoài Canada. Mary có b?ng c? nhân và c?ng có trình ?? ti?ng Anh nâng cao. H? tham gia danh sách Express Entry v?i Ibrahim là ng??i n?p ??n chính. CRS c?a h? là 453 ?i?m, ?? cao ?? có ???c m?t ITA trong ngày 1/5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *