COVID-19: Cập nhật mới nhất về các biện pháp nhập cư đặc biệt của Canada

B?n tóm t?t v? di?n bi?n nh?p c? c?a Canada trong ba tu?n qua.

Chính ph? Canada
?ã th?c hi?n nh?ng thay ??i sâu r?ng v? d?ch v? du l?ch và nh?p c? trong b?i c?nh
??i d?ch COVID-19.

Áp d?ng các h?n
ch? ?i l?i và s?a ??i chính sách nh?p c? ?? v?a giúp ng?n ch?n s? lây lan c?a
COVID-19, ??ng th?i ph?c v? nhu c?u c?a ng??i nh?p c?, lao ??ng n??c ngoài, du
h?c sinh và ch? lao ??ng ?  Canada.

D??i ?ây là t?ng
quan v? nh?ng di?n bi?n liên quan ??n nh?p c? k? t? khi Chính ph? Canada công b?
nh?ng thay ??i vào tháng 3/2020.

Ai ???c mi?n h?n ch? ?i l?i?

Sau ?ây là m?t
danh sách nh?ng ng??i ???c phép vào Canada b?ng ???ng b? ho?c ???ng hàng không
trong khi các h?n ch? ?i l?i ???c áp d?ng cho ??n ngày 30/6/2020:

 • Công dân Canada
 • Th??ng trú nhân
 • Ng??i thân c?a
  công dân Canada và th??ng trú nhân
 • Các ?ng viên ?ã
  ???c ch?p thu?n cho th??ng trú tr??c ngày 18/3
 • Lao ??ng n??c
  ngoài t?m th?i
 • Du h?c sinh có gi?y
  phép h?c t?p h?p l? ???c ch?p thu?n tr??c ngày 18/3
 • Hành khách quá c?nh

COPR không th? ?i
du l?ch vì s? gián ?o?n liên quan ??n COVID-19 có th? liên h? v?i IRCC thông
qua trang web và gi?i thích tình hình v?i h? ?? ???c t? v?n v? các b??c ti?p
theo.

IRCC khuyên b?n
nên ki?m tra trang web c?a h? ?? bi?t các c?p nh?t m?i nh?t tr??c khi ??n
Canada.

T?t c? khách du l?ch
c?ng ph?i t? cách ly trong 14 ngày sau khi ??n Canada. K? t? ngày 15/4, t?t c?
nh?ng ng??i m?i ??n Canada ph?i ?eo kh?u trang. H? c?ng ph?i có k?t qu? ki?m
tra y t? âm tính n?u không s? b? bu?c ph?i ? trong khách s?n.

Các bi?n pháp ??c bi?t c?a Canada có ý ngh?a gì ??i v?i
ng??i nh?p c??

H?ng kinh t?: Express Entry và PNP ti?p t?c ???c t? ch?c

B?n ch??ng trình
Express Entry ?ã di?n ra k? t? ngày 18/3. Hai trong s? ?ó di?n ra cùng m?t ngày
h?i tu?n tr??c. Ngoài ra, Alberta, B.C., Saskatchewan và Manitoba ?ã t? ch?c Ch??ng
trình ?? c? c?p t?nh.

Tu?n tr??c, B.C.
c?ng m?i 18 doanh nhân th?c hi?n các b??c ti?p theo ?? ???c th??ng trú.

IRCC xác nh?n s?
ti?p t?c t? ch?c các ch??ng trình Express Entry, và h? c?ng s? ti?p t?c x? lý
các ??n xin th??ng trú. Tuy nhiên, IRCC ch? ra s? ch?m tr? trong vi?c x? lý ??i
v?i nh?ng ??n ???c ch?p thu?n cho th??ng trú sau ngày 18/3. Nh?ng ??n này có th?
s? không ???c x? lý trong vòng sáu tháng.

H?ng gia ?ình ít b? ?nh h??ng nh?t b?i các bi?n pháp ??c
bi?t

Nh?p c? theo h?ng
gia ?ình ít b? ?nh h??ng nh?t b?i các h?n ch? ?i l?i. Các thành viên gia ?ình
ru?t th?t c?a công dân và th??ng trú nhân v?n ???c phép vào n??c này, các ??n
xin b?o lãnh c?a v? ch?ng ?ang ???c x? lý bình th??ng, IRCC cho phép linh ho?t
trong vi?c n?p ??n không ??y ??. Tuy nhiên, Canada ?ã hoãn vi?c m? ch??ng trình
nh?p c? n?m 2020 c?a cha m? và ông bà.

Canada coi nh?ng
di?n sau ?ây là thành viên gia ?ình ru?t th?t:

 • v? ch?ng và b?n ??i
 • con cái
 • cháu
 • cha m? ho?c cha m?
  k?
 • cha m? ho?c cha m?
  ch?ng ho?c b?n ??i
 • ng??i giám h? ho?c
  gia s? (cùng khái ni?m pháp lý)

Khách du l?ch thu?c
m?t trong nh?ng lo?i này ph?i t? phân lo?i cho các hãng hàng không b?ng cách xu?t
trình b?ng ch?ng tài li?u v? m?i quan h? c?a h? v?i m?t công dân Canada ho?c
th??ng trú nhân.

Ng??i t? n?n b? ?nh h??ng ?áng k? trong ??i d?ch
COVID-19

Canada ?ã t?m th?i
t?m d?ng các ch??ng trình tái ??nh c? ng??i t? n?n.

Ngoài ra, Canada
s? không ph?ng v?n ng??i t? n?n tr?c ti?p ho?c x? lý vi?c gia h?n tài li?u c?a
ng??i b?o h? ng??i t? n?n. IRCC s? liên h? v?i nh?ng ng??i yêu c?u t? n?n ?ã ph?ng
v?n theo l?ch trình ?? cho h? bi?t khi nào cu?c ph?ng v?n m?i s? di?n ra.

Ng??i yêu c?u t?
n?n có th? truy c?p trang web c?a IRCC ?? c?p nh?t thông tin liên l?c.

Vay nh?p c? c?ng ?ang b? ?ình ch? cho ??n tháng 9/2020. IRCC cung c?p các kho?n vay này cho nh?ng ng??i nh?p c? ?? ?i?u ki?n, ch? y?u là ng??i t? n?n, cung c?p cho h? quy?n truy c?p vào tài tr?. N?u có các câu h?i liên quan ??n các kho?n vay nh?p c? có th? g?i s? 1-800-667-7301.

Lao ??ng n??c ngoài t?m th?i ???c mi?n h?n ch? ?i l?i

Công dân n??c
ngoài v?n ???c phép ??n Canada ?? làm vi?c ngay c? v?i nh?ng h?n ch? ?i l?i.

Công nhân không
ph?i xin gi?y phép lao ??ng n?u h? là:

 • Các nhà cung c?p
  d?ch v? kh?n c?p ho?c y t? ?? b?o v? tính m?ng ho?c tài s?n (nh? lính c?u h?a);
 • Sinh viên trong
  l?nh v?c y t? t?i m?t tr??ng y khoa ? Canada có v?n b?n ch?p thu?n t? c? quan
  quy ??nh l?nh v?c ?ó;
 • Công dân n??c
  ngoài mu?n vào và ? l?i Canada ?? tr? thành thành viên c?a m?t ??i v?n t?i, bao
  g?m c? tàu tham gia v?n t?i qu?c t?.

Nh?ng công dân n??c
ngoài này có th? t? nh?n d?ng cho các hãng hàng không b?ng cách xu?t trình các
tài li?u nh? th? m?i t? m?t t? ch?c có liên quan c?a Canada. B?c th? này có th?
??n t? Chính ph? liên bang, t?nh ho?c thành ph? cho các nhà cung c?p d?ch v? kh?n
c?p, các t? ch?c gi?ng d?y cho sinh viên y khoa ho?c ??i lý v?n chuy?n.

Canada c?ng ?ang
gi?m b?t quá trình cho các nhà tuy?n d?ng thuê nhân công n??c ngoài trong các
ngành công nghi?p quan tr?ng nh? nông nghi?p, ch? bi?n th?c ph?m và v?n t?i. N?u
s? d?ng lao ??ng trong 10 ngh? nghi?p t? các ngành này có th? b? qua yêu c?u báo
cáo ?ánh giá tác ??ng th? tr??ng lao ??ng.

Du h?c sinh

Du h?c sinh có
phép h?c t?p ???c ch?p thu?n tr??c ngày 18/3 ???c mi?n h?n ch? ?i l?i.

N?u các khóa h?c
trong l?p ???c chuy?n sang online, du h?c sinh v?n ?? ?i?u ki?n cho ch??ng
trình PGWP.

?i?u này bao g?m các sinh viên có gi?y phép h?c t?p, ho?c ?ã ???c phê duy?t vào tháng 5 hay tháng 6. Du h?c sinh trong tình hu?ng này có th? b?t ??u các l?p h?c khi ? bên ngoài Canada và có th? hoàn thành t?i m?t n?a ch??ng trình h?c khi ? n??c ngoài n?u không th? ??n Canada s?m h?n.

Theo CICNews/ VillaLand biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *