Đảng Tự Do Nắm Quyền Chính Quyền Thiểu Số

T?i th? Hai, c? tri Canada ?ã b?u ??ng T? do n?m quy?n chính quy?n thi?u s?, ch?m d?t cu?c b?u c? kéo dài 40 ngày.

Justin Trudeau lãnh ??o ??ng thi?u s? t? do s? ph?i ??i m?t v?i phe ??i l?p do ??ng B?o th? Canada lãnh ??o.Các cu?c th?m dò ?ã g?n k?t hi?u qu? c? hai ??ng trong h?u h?t th?i gian c?a chi?n d?ch và m?i bên ??t ???c kho?ng 34% s? phi?u ph? bi?n vào t?i th? Hai.

??ng Bloc Québécois chi?m gh? th? ba, ti?p theo là ??ng Tân dân ch? (NDP) và ??ng Xanh.

??ng Tân dân ch? c?a Canada ?ã không giành ???c m?t v? trí nào khi ??a ra cam k?t gi?m m?t n?a s? ng??i nh?p c? ???c nh?n vào Canada m?i n?m 

Tình tr?ng thi?u s? c?a ??ng T? do, cho th?y bây gi? h? s? ph?i tìm ra ?i?m chung gi?a các ??i th? c?a h? trong Ngh? vi?n ?? ???c thông qua. 

?u tiên nh?p c? t? do

M?t v?n ?? ?u tiên là m?c nh?p c? hàng n?m c?a Canada, mà ??ng T? do ?ã cam k?t t?ng lên v?i s? khiêm t?n và có trách nhi?m.

Cách ti?p c?n nhi?u n?m ??i v?i k? ho?ch c?p nh?p c? ???c ??ng T? do ??a ra vào n?m 2017 ?ên 2021 có s? l??ng ng??i m?i ??n Canada ??t 350.000  – t?ng m?c t?ng hàng n?m kho?ng ba ph?n tr?m vào n?m 2020.

N?u ??ng T? do có th? giành ???c s? ?ng h? c?a ?a s? phi?u b?u cho các m?c tiêu nh?p c? trong t??ng lai, m?c t?ng này có th? ti?p t?c sau n?m 2021

G?n 60 ph?n tr?m ng??i m?i nh?p c? s? ???c nh?n vào Canada thông qua các ch??ng trình nh?p c? c?a nhóm Kinh t? Canada và n?n t?ng b?u c? ??ng T? do, ch??ng trình s? t?p trung vào nh?ng ng??i có tay ngh? cao, ng??i có th? giúp xây d?ng m?t Canada l?n m?nh h?n.

Lãnh ??o ??ng b?o th? Andrew Scheer ?ã ?? c?p các m?c tiêu nh?p c? h?p lí c?a ??ng T? do trong su?t chi?n d?ch b?u c?

Ông c?ng nói r?ng các m?c tiêu nh?p c? c?a Canada không nên b? chính tr? hóa cho th?y m?t s? h?p tác gi?a hai bên v? các m?c tiêu t?ng tr??ng c?a Canada có th? di?n ra.

??ng T? do d? ki?n s? không ??a ra nh?ng thay ??i l?n ??i v?i h? th?ng Express Entry c?a Canada. Vào n?m 2015 ??ng B?o th? ?ã ??a ra h? th?ng ?? qu?n lý nhóm ?ng c? viên cho ba ch??ng trình nh?p c? kinh t? chính c?a Canada – ch??ng trình lao ??ng lành ngh? Liên bang, ch??ng trình kinh nghi?m Canada và  ch??ng trình giao d?ch có tay ngh? liên bang

??ng T? do c?ng cam k?t th?c hi?n duy trì lâu dài ch??ng trình nh?p c? thí ?i?m ??i Tây D??ng. Ch??ng trình cho phép các nhà tuy?n d?ng ? Canada, b?n t?nh ??i Tây D??ng – Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador và Prince Edward Island – thuê lao ??ng n??c ngoài cho các công vi?c ?ang thi?u lao ??ng tr?m tr?ng.

C? Ch??ng trình ?? c? thành ph? và thí ?i?m nh?p c? ??i Tây D??ng ??u l?p l?i l?i cam k?t c?a ??ng B?o th? ?? khuy?n khích nh?ng ng??i nh?p c? m?i xem xét vi?c làm ? các vùng xa c?a Canada b?ng cách cung c?p cho h? thông tin v? các c? h?i và phúc l?i bên ngoài trung tâm.

??ng T? do c?ng cam k?t r?ng các ?ng viên s? ???c n?p ??n xin nh?p qu?c t?ch Canada mi?n phí, quy trình c?p quy?n công dân là m?t d?ch v? c?a chính ph? và không ph?i thanh toán phí s? d?ng

Kh? n?ng h? tr? c?a ??ng Tân dân ch? ho?c Bloc Québécois ?

??ng T? do c?ng tìm th?y ?i?m chung v?i ??ng Tân dân ch? ho?c ??ng Bloc Québécois v? các sáng ki?n liên quan ??n nh?p c?. Tuy nhiên, d?a vào m?t trong hai bên ?? h? tr? l?p pháp ?i kèm v?i các chu?i g?n li?n và m? ra cánh c?a cho ??ng T? do xem xét các ?u tiên nh?p c? c?a ??ng tân dân ch? (NDP) ho?c Bloc Québécois

??i v?i NDP, các ?u tiên này bao g?m c?i thi?n vi?c công nh?n thông tin chuyên môn qu?c t?, lo?i b? gi?i h?n hàng n?m ??i v?i các ch??ng trình tài tr? cho cha m? và ông bà và ?ình ch? Hi?p ??nh An toàn Qu?c gia th? ba Canada-Hoa K? (STCA)

Hi?p ??nh này gi?i h?n nh?ng ng??i có th? yêu c?u t? n?n t?i các c?a kh?u biên gi?i ??t li?n chính th?c gi?a Canada và Hoa K?, nh?ng không m? r?ng ??n các ?i?m nh?p c?nh không chính th?c. G?n 50.000 ng??i ch? y?u là ng??i M? ?ã xin t? n?n ? Canada k? t? khi T?ng th?ng Hoa K? Donald Trump lên n?m quy?n. NDP nói r?ng hi?p ??c nên b? ?ình ch? ?? nh?ng ng??i xin t? n?n ph?i cam k?t nh?ng chính sách t?i các c?a kh?u biên gi?i chính th?c.

Bloc Québécois c? g?ng b?o ??m quy?n t? ch? l?n h?n cho Quebec ??i v?i vi?c nh?p c? vào t?nh. Quebec ?ã có quy?n l?a ch?n thi?t l?p m?c nh?p c? nh?ng ng??i nh?p c? di?n kinh t? ??n t?nh. ??i ?a s? nh?ng ng??i xin t? n?n t? Hoa K? ?ã vào Quebec thông qua m?t ngã t? không chính th?c có tên là Roxham Road và ??ng Bloc Québécois mu?n hi?p ??c b? ?ình ch? ?? h?n ch? t?n ??ng các yêu sách và chi phí cho Quebec.

Ngu?n canada.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *