DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC TÀI TRỢ CÔNG KHAI CHO SINH VIÊN (CHƯƠNG TRÌNH AIPP )

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ TAY NGHỀ CANADA AIPP

Các thí ?i?m ??i Tây D??ng Di Trú là dành cho nh?ng ng??i nh?p c? có tay ngh? cao và sinh viên t?t nghi?p sinh viên qu?c t? nh?ng ng??i mu?n s?ng lâu dài ?:

  • New Brunswick
  • Newfoundland và Labrador
  • Nova Scotia
  • ??o Prince Edward

?? áp d?ng, b?n c?n m?t l?i m?i làm vi?c t? m?t ch? nhân ???c ch? ??nh ? m?t t?nh ??i Tây D??ng. V?i s? h? tr? c?a ch? lao ??ng c?a b?n, m?t t? ch?c cung c?p d?ch v? thanh toán s? giúp b?n và gia ?ình b?n ??nh c? t?i Canada.

N?u b?n ?ang n?p ??n xin h?c sinh t?t nghi?p, b?n c?ng ph?i t?t nghi?p t? m?t t? ch?c ???c tài tr? công khai t?i m?t trong nh?ng t?nh ?ó.

Danh sách các t? ch?c ???c tài tr? công khai

Institution Province
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick New Brunswick
Maritime College of Forest Technology New Brunswick
Mount Allison University New Brunswick
New Brunswick College of Craft and Design New Brunswick
New Brunswick Community College New Brunswick
Saint Thomas University New Brunswick
Université de Moncton New Brunswick
University of New Brunswick & University of New Brunswick Saint Jean New Brunswick
College of the North Atlantic Newfoundland
Memorial University of Newfoundland Newfoundland
Acadia University Nova Scotia
Atlantic School of Theology Nova Scotia
Cape Breton University Nova Scotia
Dalhousie University Nova Scotia
Mount Saint Vincent University Nova Scotia
Nova Scotia College of Art and Design Nova Scotia
Nova Scotia Community College Nova Scotia
Saint Francis Xavier University Nova Scotia
Saint Mary’s University Nova Scotia
Université Sainte-Anne Nova Scotia
University of Kings College Nova Scotia
Collège de l’Île Prince Edward Island
Holland College Prince Edward Island
University of Prince Edward Island Prince Edward Island

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *