Danh sách tổ chức hỗ trợ chỉ định tham gia Start-up Visa

?ng viên ???c yêu c?u ??m b?o m?t kho?n ??u t? t?i thi?u cho kh?i nghi?p c?a h? t?i Canada.

N?u h? tr? ??n t? qu? ??u t? m?o hi?m ???c ch? ??nh c?a Canada, kho?n ??u t? ít nh?t là $200.000. N?u ??n t? nhà ??u t? thiên th?n, h? ph?i có ít nh?t $75.000. ?ng viên không b?t bu?c ph?i ??u t? b?ng ti?n c?a mình. N?u kh?i nghi?p không thành công, các cá nhân ???c c?p th??ng trú thông qua ch??ng trình này v?n gi? ???c tình tr?ng th??ng trú c?a h?.

M?t kh?i nghi?p có th? ???c h? tr? b?i nhi?u qu? ??u t? và t? ch?c h? tr?.

Danh sách các t? ch?c mà chính ph? ch? ??nh ?? làm vi?c v?i các doanh nhân trong ch??ng trình th? th?c kh?i nghi?p.

Qu? ??u t? m?o hi?m

Nhà ??u t? thiên th?n

V??n ??m doanh nghi?p

Danh sách c?p nh?t ngày 02/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *