Đề Xuất Nhập Cư Hơn 40.000 Người Cho Vùng Nông Thôn Của Alberta

Theo thông tin m?i nh?t c?a các trang uy tín t?i Canada cho bi?t: ??ng b?o th? Hoa K? ?ã ??a ra m?t ?? xu?t v? vi?c nh?p c? cho các vùng nông thôn quanh Alberta có th? s? ???c thúc ??y kho?ng h?n 40.00 trong 4 n?m s?p t?i ?ây. T?nh Bang Albertans s? b?t ??u b? phi?u cho m?t chính quy?n m?i vào mùa xuân này và có m?t s? cu?c th?m dò ?ã cho th?y ??ng B?o Th? Th?ng Nh?t(UCP) và lãnh ??o là do ông Jason Kenney d?n ??u v?i các c? chi quy?t ??nh.

T?i sao ??a ra chính sách nh?p c? cho vùng nông thôn Alberta?

nh?p c? alberta

Theo ông Jason Kenney, ông ?ã t?ng gi? ch?c b? tr??ng di trú c?a Canada t? n?m 2008 ??n 2013 trong chính ph?, ông ?ã nh?n ??nh r?ng c?n ph?i s? d?ng s?c m?nh c?a ng??i nh?p c? ?? h?i sinh vùng ??t nông thôn nh? h?n c?a t?nh, ??ng th?i ??ng này c?ng s? tìm ???c cách th?c hi?n cách chi?n l??c nh?p c? t?p trung trong hai ch??ng trình m?i: Chính sách ??i m?i nông thôn và ??u t? nông thôn.

Ông Kenny phát bi?u: “Hai con ???ng này s? giúp thu hút kho?ng 10.000 c? dân th??ng trú m?i ??n vùng nông thôn này m?i n?m ho?c con s? có th? lên ??n 40.000 ng??i trong nhi?m k? ??u tiên n?u UCP ?ánh b?i ???c ??ng dân ch? m?i c?a ??ng c?m quy?n t?i t?nh bang Alberta. M?c tiêu c?a chính sách này ch?m d?t nh?ng t?n ??ng, t?ng t?c th?i gian x? lý các công vi?c, thu hút ???c nh?ng ng??i nh?p c? ti?m n?ng t? n??c ngoài, chào ?ón các doanh nhân t?o vi?c làm và khuy?n khích s? phát tri?n ??i m?i c?a vùng nông thôn Alberta”.

Ch??ng trình nh?p c? này ???c áp d?ng vào khi nào?

nh?p c? alberta

Do ?ây là ch??ng trình m?i ???c ??a ra trong quá trình ?? c? nh?ng nó h?a h?n m?t t??ng lai ??i m?i m?nh m? cho vùng nông thôn này, vì v?y ch??ng trình tái t?o nông thôn s? ho?t ??ng thông qua ch??ng trình ?? c? ng??i nh?p c? c?a t?nh Alberta và ?u tiên các ?ng c? viên nh?p c? kinh t?, nh?ng ng??i có s? quan tâm ??n vi?c ??nh c? t?i vùng nông thôn nh? h?n c?a t?nh bang Alberta.

Ông Kenney cho bi?t: “Ch??ng trình này có th? mang l?i kho?ng 32.000 h? kh?u th??ng trú m?i trong 4 n?m t?i, bao g?m c? nh?ng ng??i n?p ??n chính và v?, ch?ng, con cái c?a h?”.

Các c?ng ??ng tham gia vào ch??ng trình này có th? tuy?n d?ng, sàng l?c, ?? c? các ?ng viên c?a h?. L?u ý, h? có th? ?ã s?ng trong vùng này theo gi?y phép làm vi?c t?m th?i ho?c là nh?ng ?ng viên ??n t? n??c ngoài.

Ông c?ng ?ã ??a ra m?t liên k?t gi?a ch??ng trình ??i m?i nông thôn và h? th?ng nh?p c?ng liên bang Canada thì các ?ng c? viên nh?n ???c ?? c? thông qua các ch??ng trình này s? ???c h??ng t? các ?i?m b? sung c?a H?i Giáo theo Express Entry. ??ng th?i, các ?ng c? viên Express Entry nh?n ???c ?? c? c?p t?nh nh?n thêm 600 ?i?m so v?i ?i?m x?p h?ng c?a h?, ?i?u này ??m b?o hi?u qu? l?i m?i t? chính ph? Canada ?? ??ng ký th??ng trú.

Kenney ?ã ch? ra ???c nh?ng ?i?m t?t khi nh?p c? t? n??c ngoài vào

nh?p c? alberta

M?i ?ây, Kenney ?ã ch? ra nh?ng thành công c?a các t?nh bang ??c bi?t là Mannitoba, trong vi?c thu hút và gi? chân nh?ng ng??i nh?p c? vào các vùng nông thôn c?a mình nh? m?t ?i?u mà ông hy v?ng s? tuân theo n?u ???c b?u c?.

Ông nói: “Trên toàn qu?c, có kho?ng 6% nh?p c? s?ng ? nh?ng vùng nông thôn, nh?ng ? Manitoba thì chi?m kho?ng 20% ??nh c? các c?ng ??ng nh? h?n, ?i?u này ?ã th?c s? giúp h?i sinh nh?ng vùng ??t này”

Ông c?ng nói: “ Thành ph? Morden ?ã t?ng g?n g?p ?ôi dân s? trong th?p k? qua t? 5000 ??n 9000 do k?t qu? c?a phiên b?n ch??ng trình tái t?o nông thôn c?a h?”

Kenney cho bi?t AINP có th? giao ti?p tr?c ti?p v?i các chính ph? liên bang mà g?n ?ây ?ã công b? thí ?i?m nh?p c? nông thôn và mi?n B?c do c?ng ??ng ?i?u hành.

Thu hút doanh nhân ??u t? vào các vùng nông thôn c?a Alberta

UCP ?? xu?t ch??ng trình nh?p c? theo chính sách ??u t? ? các vùng nông thôn xung quanh Alberta, vi?c khuy?n khích m?t th? h? doanh nhân thành l?p các c?a hàng t?i vùng nông thôn n?i ?ây s? góp ph?n t?o c? h?i vi?c làm cho nh?ng ng??i dân ??a ph??ng, ?ây c?ng là ?i?u c?n thi?t tr??c nh?ng thách th?c dân s? mà nhi?u c?ng ??ng hi?n nay ph?i ??i m?t.

Hi?n nay, khi ông ch? c?a hàng ph?n c?ng ??a ph??ng quy?t ??nh ngh? h?u và không ai mua nó, c?a hàng ph?n c?ng s? không quay tr? l?i và nh?ng d?ch v? ?ó r?t quan tr?ng ??i v?i t??ng lai c?a các c?ng ??ng nông thôn n?a. Kenney c?ng cho bi?t: “UCP s? gi?i thi?u dòng doanh nhân nông thôn v?i m?c tiêu 500 ng??i nh?p c? có kinh nghi?m m?i n?m”.

Trong s? nh?ng tiêu chí ti?m n?ng thì các doanh nhân t??ng s? ph?i ?áp ?ng các ng??ng ??u t? t?i thi?u và giá tr? ròng, cam k?t tích c?c qu?n lý, ?i?u hành m?t doanh nghi?p trong ?ó h? có ít nh?t 51% quy?n s? h?u.

N?u h? ?áp ?ng các tiêu chí ?ó và các tiêu chí khác, chúng tôi s? m?i h? ??n Alberta, ?? c? h? cho gi?y phép làm vi?c hai n?m thông qua chính ph? liên bang và sau ?ó, n?u h? ?ã th? hi?n n? l?c thi?n chí ?? b?t ??u m?t doanh nghi?p nh?, chúng tôi s? c?p cho h? n?i th??ng trú, ?ó là b??c ti?p theo ?? tr? thành công dân, ông nói.

Kenney ??c tính r?ng 2.000 n?m doanh nhân c?a 2.000 doanh nhân s? chuy?n sang kho?ng 8.000 ng??i m?i ??n các c?ng ??ng nông thôn trong kho?ng th?i gian b?n n?m khi v? ho?c ch?ng và con cái ph? thu?c. Trên h?t, Kenney cho bi?t các doanh nghi?p này s? t?o ra ít nh?t 4.000 vi?c làm, mà ông mô t? là m?t ??c tính r?t khiêm t?n.

?ây là t?nh ???c xây d?ng ph?n l?n v?i công vi?c khó kh?n và tinh th?n kinh doanh m?o hi?m c?a các th? h? ng??i m?i và câu chuy?n ?ó v?n ti?p t?c cho ??n ngày hôm nay, ông Kennedy Kenney nói.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *