Dịch vụ của chính phủ thay đổi như thế nào đối với người nhập cư Quebec

Tr? l?i các câu h?i v? nh?p c? Quebec trong cu?c kh?ng ho?ng COVID-19.

Quebec v?n ?ang x? lý các ??n ??ng ký cho l?a ch?n t?m th?i và v?nh vi?n, m?c dù nhi?u d?ch v? cho ng??i nh?p c? ?ã thay ??i do COVID-19.

Nh?ng ng??i nh?p c? ?ang gi? gi?y phép làm vi?c ho?c h?c t?p t?i Quebec ??t câu h?i h? ph?i làm th? nào khi mà COVID-19 ?nh h??ng ??n ??n ??ng ký c?a h? cho m?t l?a ch?n t? t?nh. MIFI ?ã cung c?p câu tr? l?i cho m?t s? câu h?i này.

Tôi có CSQ, tôi v?n có th? n?p ??n xin th??ng trú ?úng không?

Có, ch? s? h?u Quebec Selection Certificate (CSQ) v?n có th? n?p ??n xin th??ng trú t?i Canada. Canada v?n ?ang x? lý các ??n xin th??ng trú và s? không t? ch?i vì thi?u tài li?u. Thay vào ?ó, ?ng viên s? ???c thêm 90 ngày ?? hoàn thành ??n ??ng ký.

?i?u gì x?y ra n?u tôi không th? làm vi?c do COVID-19?

C? chính ph? Canada và Quebec ?ã ??a ra các ch??ng trình h? tr? tài chính ?? giúp ?? nh?ng ng??i dân b? m?t vi?c làm, ho?c nh?ng ng??i không th? làm vi?c vì Covid-19. Quebec ?ang cung c?p Ch??ng trình Tr? giúp T?m th?i cho Ng??i lao ??ng, giúp nh?ng ng??i không th? làm vi?c vì h? b? nhi?m Virus Corona ho?c ph?i t? cách ly vì h? có nguy c? lây nhi?m. H? c?ng có th? không ???c nh?n B?o hi?m Vi?c làm ho?c b?t k? ch??ng trình h? tr? nào c?a chính ph? ho?c b?o hi?m t? nhân. Kho?n tài tr? này có th? kéo dài t? hai tu?n ??n 28 ngày.

Nh?ng ng??i ?ã m?t vi?c làm có th? ?? ?i?u ki?n nh?n Tr? c?p ?ng phó Kh?n c?p Canada. Kho?n tài tr? này dành cho nh?ng ng??i lao ??ng t? 15 tu?i tr? lên ?ang c? trú t?i Canada và s? không có vi?c làm trong ít nh?t 14 ngày liên ti?p. H? c?n ki?m ???c ít nh?t 5.000 ?ô la trong 12 tháng tr??c ngày n?p ??n.

Tôi có th? g?i ??n ??ng ký CSQ theo PEQ n?u tôi m?t vi?c do COVID-19 không?

Câu tr? l?i ng?n g?n là không.

Có m?t công vi?c là yêu c?u ?? áp d?ng cho l?a ch?n v?nh vi?n thông qua Ch??ng trình Kinh nghi?m Quebec (PEQ) nh? m?t công nhân n??c ngoài t?m th?i.

Tuy nhiên, 12 tháng kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian c?n thi?t ?? ?? ?i?u ki?n cho PEQ không ph?i ???c th?c hi?n liên ti?p. B?n có 24 tháng ?? tích l?y kinh nghi?m làm vi?c c?n thi?t.

Khi b?n ?ã ti?p t?c vi?c làm và có ???c 12 tháng kinh nghi?m làm vi?c toàn th?i gian, b?n có th? g?i ??n ??ng ký theo PEQ.

Dich-vu-cua-chinh-phu-thay-doi-nhu-the-nao-doi-voi-nguoi-nhap-cu-Quebec

Làm th? nào ?? du h?c sinh n?p ??n thông qua PEQ trong khi ch? ??i b?ng t?t nghi?p?

MIFI s? ch?p nh?n b?ng ?i?m chính th?c và ch?ng th?c v? vi?c hoàn thành thành công ch??ng trình h?c.

Du h?c sinh có th? n?p ??n ?? l?a ch?n v?nh vi?n thông qua PEQ n?u h? t?t nghi?p t? m?t t? ch?c sau trung h?c Quebec. Ch??ng trình h?c ph?i có ít nh?t hai n?m trong th?i gian.

Sau khi n?p b?ng t?t nghi?p, b?ng ?i?m chính th?c ho?c ch?ng th?c, b?n có ba n?m ?? n?p ??n xin CSQ. Trong th?i gian này, b?n có th? nh?n ???c Gi?y phép làm vi?c sau khi t?t nghi?p cho phép b?n làm vi?c t?i Quebec trong t?i ?a ba n?m. Trong th?i gian này, b?n có th? có ???c kinh nghi?m làm vi?c ?? áp d?ng nh? là m?t ng??i t?t nghi?p ho?c m?t công nhân n??c ngoài t?m th?i.

Có th? n?p tài li?u tr?c ti?p không?

Có th? g?i các tài li?u dành cho Registraire de la francization trong h?p ký g?i n?m ? t?ng tr?t c?a v?n phòng MIFI ? Montreal.

T?i th?i ?i?m này, t?t c? các tài li?u khác ph?i ???c g?i qua th?.

Theo CICNews/ Canada.vn biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *