Điểm CRS tối thiểu giảm xuống 464 lần thứ 2 trong cùng một ngày

3.294 ?ng viên L?p Tr?i nghi?m Canada ???c m?i ??ng ký th??ng trú vào ngày 09/04.

Ch??ng trình Express Entry l?n 2 di?n ra vào th? 5, ngày 09/04, trong ?ó t?ng c?ng 3.294 l?i m?i ??ng ký th??ng trú t?i Canada ?ã ???c c?p cho các ?ng c? viên L?p Tr?i nghi?m Canada v?i ?i?m x?p h?ng t? 464 tr? lên.

Ch??ng trình l?n th? 2 hi?m hoi trong cùng m?t ngày này ?ã ghi nh?n ??yêu c?u ?i?m CRS t?i thi?u th?p nh?t k? t? tháng 10/2019.

Hôm nay Express Entry
c? th? theo ch??ng trình th? t? và l?n th? hai trong vòng ch?a ??y m?t tháng nh?m
??n m?c tiêu là các ?ng c? viên trong L?p Tr?i nghi?m Canada, dành cho công dân
n??c ngoài có ít nh?t m?t n?m kinh nghi?m làm vi?c t?i Canada, cùng m?t s? tiêu
chí khác.

??u ngày hôm nay, Canada c?ng ?ã m?i các ?ng c? viên c?p t?nh c?a Express Entry n?p ??n xin th??ng trú t?i Canada.

H? th?ng Express Entry
là ngu?n cung c?p lao ??ng n??c ngoài chính c?a Canada. Các ?ng viên ?? ?i?u ki?n
vào nhóm Express Entry và ???c c?p ?i?m CRS d?a trên tu?i tác, trình ?? h?c v?n,
kinh nghi?m làm vi?c và thành th?o ti?ng Anh ho?c ti?ng Pháp, và m?t s? các y?u
t? khác. Các ?ng c? viên ???c x?p h?ng cao nh?t ???c c?p ITA cho th??ng trú
nhân Canada.

IRCC ?ã áp d?ng quy t?c
ng?t k?t n?i trong ch??ng trình ngày hôm nay; các ?ng c? viên ?ã ph?i n?p h? s?
c?a h? tr??c 12h ngày 04/01/2020. ?i?u này có ngh?a là t?t c? các ?ng c? viên
có ?i?m CRS trên 464, c?ng nh? nh?ng ng??i có 464 ?i?m trong nhóm Express Entry
tr??c ngày và gi? này, ?ã nh?n ???c ITA.

3.294 ITA ???c phát hành
trong ngày hôm nay ?ã ??a t?ng s? l?i m?i phát hành n?m 2020 lên 26.500.

IRCC ?ang ti?p t?c t?
ch?c các ??t m?i Express Entry theo l?ch trình th??ng xuyên m?c dù th?c t? là
các bi?n pháp ??c bi?t ?ã ???c ??a ra ?? ng?n ch?n ??i d?ch COVID-19.

Canada ?ã chào ?ón 341.000 ng??i m?i vào n?m 2019. N??c này ?ang nh?m m?c tiêu tuy?n 341.000 ng??i nh?p c? vào n?m 2020, thêm 351.000 vào n?m 2021 và thêm 361.000 vào n?m 2022.

Theo CICNews/Villaland biên d?ch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *